Arca TV: Marea Resetare, propusă de Forumul Economic Mondial, Era Post-Covid, Internet of Things și automatizarea vor duce la Revoluția Industrială 4.0. Ce înseamnă toate acestea pentru omul de rând? Aflați în MATRICEA, episodul 16

0
576

Arca TV: Marea Rese­ta­re, pro­pu­să de Foru­mul Eco­no­mic Mondi­al, Era Post-Covid, Inter­net of Thin­gs și auto­ma­ti­za­rea vor duce la Revo­lu­ția Indus­tri­a­lă 4.0. Ce înseam­nă toa­te aces­tea pen­tru omul de rând?

Pro­gre­se­le teh­no­lo­gi­ce și medi­ca­le sunt meni­te să ne facă via­ța mai bună. Rapi­di­ta­tea cu care teh­no­lo­gi­i­le evo­lu­ea­ză este extra­or­di­na­ră, dar totul se întâm­plă cu un scop și cu mul­te sacri­fi­cii. Va fi lumea la fel?

În 2016, doi medici uni­ver­si­tari de la Oxford Uni­ver­si­ty au ajuns la con­clu­zia că până la 86% din locu­ri­le de mun­că în res­ta­u­ran­te, 75% din locu­ri­le de vân­za­re cu amă­nu­n­tul și 59% din locu­ri­le de diver­tis­ment ar putea fi auto­ma­ti­za­te. Ne putem adap­ta, tre­bu­ie să regân­dim locul și rolul nos­tru și al copi­i­lor noș­trii în societate?

Des­pre zei falși, sis­te­mul finan­ci­ar, des­pre ipo­cri­zia decla­ra­ți­i­lor unor oameni care sus­țin o agen­dă care în cele din urmă adân­ceș­te pră­pas­tia între bogați și săraci și eli­mi­nă cla­sa de mijloc.

Solu­ția poa­te fi în fie­ca­re din­tre noi. Des­pre cău­ta­rea per­so­na­lă, obser­va­rea rea­li­tă­ții, încer­ca­rea înțe­le­ge­rii infor­ma­ți­i­lor pri­mi­te, aso­ci­e­rea cu oameni cu care rezo­năm, păs­tra­rea repe­re­lor fun­damen­ta­le și păs­tra­rea iden­ti­tă­ții spi­ri­tu­a­le în Matri­cea, epi­so­dul 16, sâm­bă­tă, 20 sep­tem­brie, la ora 19.00, ora României.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/34S9tTh.


Man­ga­lia News, 19.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply