Arca TV: Depresia, o afecțiune din ce în ce mai prezentă în viețile noastre, un dușman invizibil mai periculos decât toate restricțiile și pandemia | Despre viață, suflet, credință și iubire, în Matricea, 12 Septembrie

0
262

Depre­sia. O afec­țiu­ne din ce în ce mai pre­zen­tă în vie­ți­le noas­tre, un duș­man invi­zi­bil mai peri­cu­los decât toa­te res­tric­ți­i­le și pan­de­mia care au dus la depre­sii și ges­turi necu­ge­ta­te.

Avem în aceas­tă via­ță, fie­ca­re din­tre noi, o misiu­ne pe care tre­bu­ie să o ducem la înde­pli­ni­re. Cele mai mari sal­turi de con­ști­in­ță au avut loc în urma încer­că­ri­lor ase­mă­nă­toa­re cu aceas­ta prin care tre­cem acum cu toți.

Ascul­tăm mass media, mereu în cău­ta­rea ști­ri­lor sen­zațio­na­le, a ști­ri­lor fal­se, a min­ciu­nii, mani­pu­lă­rii și inte­re­se­lor? Stăm mereu pe rețe­le­le soci­a­le, avizi de nou­tăți, dar supuși unui bom­bar­dament de știri con­tra­dic­to­rii și fal­se, cu păreri ale “spe­cia­liș­ti­lor” care devin ade­văr abso­lut?

Repre­zin­tă cre­din­ța, rugă­ciu­nea, viziu­nea mai amplă asu­pra uma­ni­tă­ții, a nevo­i­lor pla­ne­tei sau nevo­i­lor celor­lalți solu­ția pen­tru o via­ță împli­ni­tă, o min­te sănă­toa­să nea­tin­să de nega­ti­vi­ta­te sau depre­sie?

Con­tro­ver­sa­tul Pre­ot Adri­an Sin­gu­rov este invi­tat în emi­siu­ne și enu­me­ră solu­ți­i­le, Pro­fe­so­rul Col­ceag expli­că de ce res­pec­tul față de natu­ră și față de noi înși­ne este esen­ți­al, de ce tre­bu­ie să ne cunoaș­tem locul, nu rolul, iar Pro­fe­so­rul Ono­frei îmbră­ți­șea­ză cre­din­ța exer­ci­ta­tă prin libe­rul arbi­tru ca și dar și ofe­ră o solu­ție prin­tr-un reper fun­damen­tal – regă­si­rea sine­lui.

Des­pre via­ță, suflet, cre­din­ță și iubi­re în Matri­cea, 12 Sep­tem­brie la ora 19.00, ora Româ­ni­ei. Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga. (MATRICEA, epi­so­dul 15).

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/34S9tTh.


Man­ga­lia News, 12.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply