Arca TV — Cum se vede România din exterior și din interior. Poate diaspora veni cu experiența din afară și poate “drege” rănile din țară? MATRICEA, episodul 17

0
267

ARCA TV: Tot mai des întâl­nim români al căror dis­curs față de țară este nega­tiv, pesi­mist și care des­criu Româ­nia ca fiind o țară lip­si­tă de ori­ce per­spec­ti­vă sau spe­ran­ță. Dis­cu­tăm des­pre Româ­nia, cum se vede din exte­ri­or și din inte­ri­or, des­pre exo­dul româ­ni­lor și care sunt moti­ve­le pen­tru care aleg să ple­ce din țară.

Din­co­lo de încer­că­ri­le de dez­bi­na­re între româ­nii din dias­po­ra și cei din țară, avem ace­eași rădă­ci­nă, ace­lași genom și ace­leași func­țio­na­li­tăți ini­ția­le. Ne lăsăm influ­en­țați de mesa­je­le dez­bi­na­toa­re, de fap­tul că exis­tă dis­cur­suri împo­tri­va româ­ni­lor care locu­iesc și mun­cesc în afa­ra gra­ni­țe­lor și tri­mit bani în Româ­nia? Româ­nii din dias­po­ra au tri­mis anul tre­cut, în țară, aproa­pe 3 mili­ar­de de euro, mai mult față de anii ante­ri­ori.

Sun­tem pe locul 2 în Euro­pa la capi­to­lul sume tri­mi­se aca­să de cetă­țe­nii care lucrea­ză în afa­ra gra­ni­țe­lor. La ce renun­țăm când ale­gem o via­ță în stră­i­nă­ta­te?

Sun­tem capa­bili să ne auto­cu­noaș­tem, să ne dezvol­tăm cali­tă­ți­le sau poten­ți­a­lul și fap­tul că nu am fost edu­cați în acest sens ne face să nu ne putem dezvol­ta abi­li­tă­ți­le. Îți con­ști­en­ti­zezi valoa­rea, este recu­nos­cu­tă de cei din jurul tău sau este deter­mi­na­tă de diplo­me obți­nu­te une­ori prin fra­u­dă sau tocea­lă și care nu te aju­tă cu nimic?

Poa­te dias­po­ra veni cu expe­rien­ța din afa­ră și poa­te “dre­ge” răni­le din țară? De ce s‑a pră­bu­șit Româ­nia? Exis­tă un plan de dis­tru­ge­re al unei țări atât de boga­te?

MATRICEA, epi­so­dul 17, emi­siu­nea de Sâm­bă­tă, 26 Sep­tem­brie, ora 19.00, ora Româ­ni­ei. Posi­bi­le răs­pun­suri, în dis­cu­ția cu domnii prof. dr. Flo­ri­an Col­ceag și prof. dr. Daniel Ono­frei.

Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga, CEO Arca TV.


Man­ga­lia News, 28.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply