ANUNȚ IMPORTANT! Direcția Asistență Socială Mangalia primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale în sprijinul elevilor proveniți din familii cu situație materială dificilă

0
396

ANUNȚ IMPORTANT!

Înce­pând cu data de 03.09.2020, până la data de 10.09.2020, Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia pri­meș­te cereri pen­tru acor­da­rea tiche­te­lor soci­a­le pen­tru spri­ji­nul ele­vi­lor pro­ve­niți din fami­lii cu o situ­a­ție mate­ria­lă difi­ci­lă, în cuan­tum de 500 de lei/copil/an șco­lar, în con­for­mi­ta­te cu O.U.G nr.133/2020.

Aces­te tiche­te vor fi emi­se în for­mat elec­tro­nic și vor putea fi uti­li­za­te pen­tru achi­zi­țio­na­rea de mate­ri­a­le șco­la­re nece­sa­re frec­ven­tă­rii șco­lii, cum ar fi:

 • caie­te,
 • sti­lo­uri,
 • arti­co­le pen­tru pic­tu­ră,
 • ghi­o­z­da­ne și alte instru­men­te nece­sa­re pen­tru acti­vi­ta­tea șco­la­ră,
 • arti­co­le de ves­ti­men­ta­ție.

Men­țio­năm că tiche­te­le se pot folo­si timp de un an de zile de la data emi­te­rii, numai pe baza actu­lui de iden­ti­ta­te al titu­la­ru­lui și pot fi uti­li­za­te numai în anu­mi­te maga­zi­ne din loca­li­ta­tea de domi­ci­liu. Lis­ta cu aces­te maga­zi­ne va fi trans­mi­să fie­că­rui bene­fi­ci­ar, oda­tă cu dis­tri­bu­i­rea tiche­tu­lui.

Bene­fi­ci­a­rii pro­gra­mu­lui — Con­form actu­lui nor­ma­tiv, de acest spri­jin finan­ci­ar bene­fi­ci­a­ză copi­ii cei mai dez­a­van­ta­jați din învă­țămân­tul de stat pre­ș­co­lar, pri­mar și gim­na­zi­al, fără spri­jin mate­ri­al, cu veni­turi la nive­lul veni­tu­ri­lor soci­a­le mini­me acor­da­te fami­li­ei aces­to­ra. Men­țio­năm că titu­la­rul tiche­tu­lui soci­al va fi repre­zen­tan­tul fami­li­ei, res­pec­tiv repre­zen­tan­tul legal al copi­lu­lui.

Con­di­ți­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te pe care soli­ci­tan­tul tre­bu­ie să le înde­pli­neas­că:

 • să aibă domiciliul/reședința în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;
 • veni­tul lunar net pe mem­bru de fami­lie pen­tru copi­ii din învă­țămân­tul de stat pri­mar și gim­na­zi­al rea­li­zat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;
 • veni­tul lunar net pe mem­bru de fami­lie pen­tru copi­ii din învă­țămân­tul de stat pre­ș­co­lar este de până la 284 lei;
 • să facă dova­da înscri­e­rii copi­lu­lui la gră­di­ni­ță sau școa­lă.

Docu­men­te nece­sa­re:

 • acte­le de iden­ti­ta­te ale părinților/reprezentantului legal ( în ori­gi­nal și copie);
  docu­men­te­le din care rezul­tă cali­ta­tea de repre­zen­tant legal, în ori­gi­nal și copie, după caz (hotă­râre jude­că­to­reas­că de încre­din­ța­re, încu­vi­in­ța­re a adop­ți­ei;
 • dis­po­zi­ția con­du­că­to­ru­lui Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copilului/ hotă­rârea instan­ței de jude­ca­tă pen­tru măsu­ra pla­sa­men­tu­lui, hotă­rârea jude­că­to­reas­că de insti­tu­i­re a tutelei/dispoziția auto­ri­tă­ții tute­la­re, potri­vit legii);
 • cer­ti­fi­ca­te­le de naș­te­re ale copi­i­lor (ori­gi­nal și copie);
 • dova­da înscri­e­rii la grădiniță/ școa­lă;
 • cer­ti­fi­ca­tul de căsă­to­rie părinți în ori­gi­nal și copie (după caz);
 • cer­ti­fi­ca­tul de deces părin­te (unde este cazul) în ori­gi­nal și copie;
 • acte­le dove­di­toa­re pri­vind veni­tu­ri­le rea­li­za­te de mem­brii fami­li­ei, eli­be­ra­te de anga­ja­tor, de orga­ne­le fis­ca­le sau de alte auto­ri­tăți com­pe­ten­te, man­da­te poș­ta­le de pla­tă, extra­se de cont, deci­zii ori dis­po­zi­ții de sta­bi­li­re a drep­tu­ri­lor (după caz) ;
 • hotă­rârea jude­că­to­reas­că prin care soțul/soția este arestat/arestată pre­ven­tiv pen­tru o peri­oa­da mai mare de 30 de zile sau exe­cu­tă o pedeap­să pri­va­ti­vă de liber­ta­te și nu par­ti­ci­pă la între­ți­ne­rea copi­i­lor și, după caz, alte acte dove­di­toa­re pri­vind com­po­nen­ța fami­li­ei (după caz).
 • cere­rea tip care poa­te fi des­căr­ca­tă de pe site-ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, sau poa­te fi ridi­ca­tă de la sedi­ul Dire­cţi­ei Asis­tenţă Soci­a­lă Man­ga­lia din str. Del­fi­nu­lui nr. 1, Man­ga­lia;

Depu­ne­rea cere­ri­lor

Cere­rea tip com­ple­ta­tă, înso­ți­tă de acte­le dove­di­toa­re, se depu­ne de către repre­zen­tan­tul fami­li­ei sau de către repre­zen­tan­tul legal al copi­lu­lui, în peri­oa­da 03 sep­tem­brie – 10 sep­tem­brie, la sedi­ul Direc­ți­ei de Asis­tenţă Soci­a­lă Man­ga­lia, de pe str. Del­fi­nu­lui nr. 1 sau poa­te fi trans­mi­să elec­tro­nic la urmă­toa­re­le adre­se de e‑mail: [email protected]

După pri­mi­rea cere­ri­lor, în peri­oa­da 7–14 sep­tem­brie, Direc­ția de Asis­ten­ță Soci­a­lă va face o eva­lu­a­re a aces­to­ra și va îna­in­ta lis­ta bene­fi­ci­a­ri­lor finali către Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui Jude­țu­lui Con­stanţa.

Direc­ția de Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia va actu­a­li­za lunar aceas­tă lis­tă. Prin urma­re, cei care vor înde­plini con­di­ți­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te după acest ter­men amin­tit, pot depu­ne cereri pe tot par­cur­sul anu­lui șco­lar 2020–2021, aces­te per­soa­ne urmând a se regă­si pe lis­ta des­ti­na­ta­ri­lor finali din luna urmă­toa­re depu­ne­rii cere­rii.

Pre­ci­zăm că bene­fi­ci­a­rii de venit minim garan­tat și cei de alo­ca­ție pen­tru sus­ți­ne­rea fami­li­ei care sunt deja în evi­den­țe­le Direc­ți­ei de Asis­ten­ță Soci­a­lă au obli­ga­ția să depu­nă doar dova­da înscri­e­rii copilului/copiilor la grădiniță/școală pen­tru anul 2020/2021, nemai­fi­ind nece­sa­ră depu­ne­rea celor­lal­te docu­men­te.

Vă mul­țu­mim și vă rugăm să dis­tri­bu­iți aceas­tă pos­ta­re. (Direc­ția de Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 02.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply