AMVVD — Vizită de lucru la Baza 3 Logistică Teritorială Mangalia, care este condusă de veterani

0
653

AMVVD: Vizi­tă de lucru la Baza 3 Logis­ti­că Teri­to­ri­a­lă Man­ga­lia, care este con­du­să de vete­rani.

Am avut onoa­rea să fim pri­miți de coman­dan­tul uni­tă­ții, colo­nel Pana­in­te Sorin, vete­ran din tea­tre­le de ope­ra­ții. Atât loc­ți­i­to­rul coman­dan­tu­lui, cat și șeful de stat major, sunt vete­rani ai tea­tre­lor de ope­ra­tii, cu mai mul­te misiuni des­fă­șu­ra­te. La întâl­ni­re a par­ti­ci­pat și doam­na psi­ho­log al uni­tă­ții, Cio­can Madi Miha­e­la, vete­ran din tea­tre­le de ope­ra­ții.

In cadrul întâl­ni­rii, au fost abor­da­te une­le subiec­te impor­tan­te, pre­cum modi­fi­că­ri­le adu­se la legea vete­ra­ni­lor sau une­le drep­turi con­fe­ri­te de Aso­ci­a­ția Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți, dato­ra­te par­te­ne­ri­a­te­lor cu insti­tu­ții și soci­e­tăți civi­le, cum sunt: Sana­to­ri­ul Grand, Maga­zi­nul Sel­gros, Lan­țul de Far­ma­cii Cate­na și alte­le.

Din par­tea AMVVD, Sucur­sa­la Con­stan­ța, au fost pre­zenți pre­șe­din­te­le Sucur­sa­lei, Cristi Cră­ciun și secre­ta­rul Geor­gi­a­na Ste­re­ciu.

Împre­u­nă, sus­ți­nem vete­ra­nii!


Man­ga­lia News, 05.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply