Am înțeles că doar NOI, părinții și profesorii, școala, UNIȚI, putem trece de pandemie’ — Răzvan Stana

0
308

”Ieri, am fost la școa­la copi­lu­lui nos­tru, pen­tru pri­ma dis­cu­ție des­pre reve­ni­rea în noul an șco­lar. Am înțe­les mul­te lucruri, stând două ore ală­tu­ri de părinți, pro­fe­sori și direc­to­rii șco­lii. Am înțe­les unde sun­tem și am înțe­les cât de impor­tant este să schim­băm lucru­ri­le ce nu mai pot mer­ge așa.

Au fost ieri lucruri care m‑au emo­țio­nat. Au fost cele pe care le ști­am, limi­tă­ri­le de tot felul. Acum, aici, o să mă refer la lucru­ri­le bune de ieri.

Am văzut des­chi­de­rea șco­lii către noi, către comu­ni­ca­rea cu noi, părin­ții, pen­tru a crea echi­pa pe care o tot dorim.

Am înțe­les că doar NOI, părin­ții și pro­fe­so­rii, școa­la, UNIȚI, putem tre­ce de pan­de­mie. Nu avem ce aștep­ta, azi, de la auto­ri­tăți, nu prea mul­te, ori­cum.

Am văzut DEVOTAMENTUL pro­fe­so­ri­lor care au înțe­les că, după expri­ma­rea uno­ra din­tre domni­i­le lor, citez, “noi vom fi car­ne de tun”, totuși voca­ția lor este din­co­lo de vre­mu­ri­le gre­le în care tră­im.

În școa­la copi­lu­lui nos­tru lip­sesc mul­te, deși vobim de una de top, din­tr-un oraș mare. Nu avem cum să le schim­băm în două săp­tămâni, dar le putem schim­ba dacă avem voin­ță, curând!

Un lucru am văzut ieri CLAR, SIGUR, că nu lip­seș­te în școa­lă. Și de aici, putem con­strui, FĂRĂ PROBLEME, din nou, EDUCAȚIA: Iubi­rea das­că­li­lor pen­tru ele­vii lor!

Sunt mulți pro­fe­sori bol­navi, sunt mulți pro­fe­sori spe­ri­ați, sunt și pro­fe­sori ce dau îna­poi, din con­si­de­ren­te inco­rec­te față de pro­fe­sia lor.

DAR! Ieri eu nu am văzut decât pro­fe­sori care au spus într-un glas: IMPORTANȚI sunt copi­ii, noi vom face totul pen­tru ei.

Și atunci vă spun că noi, ca părinți, va tre­bui să facem zid în jurul lor! Să‑i pro­te­jăm, edu­cân­du-ne de aca­să, copi­ii, pen­tru a aju­ta das­că­lii în școa­lă. Va tre­bui să facem zid în jurul DASCĂLILOR, protejându‑i cât putem.

Vor­bim, firesc, de pro­te­ja­rea copi­i­lor noș­tri și de sce­na­rii! Iar eu vă spun că TREBUIE să vor­bim de pro­fe­sori, în ega­lă măsu­ră! Dacă pro­fe­so­rii vor cădea, TOATE sce­na­ri­i­le, mai puțin cel roșu, vor cădea, iar școa­la se va ÎNCHIDE.

Astăzi nu mai avem timp pen­tru lucruri mici! Astăzi tre­bu­ie să fim ală­tu­ri de școa­lă și pro­fe­sori. Iar mâi­ne, vom schim­ba lucrurile,1 ca RESPECTUL pen­tru Das­căli să fie mode­lul ce ne con­du­ce!

Până atunci, le spu­nem: MULȚUMESC!

Răzvan Sta­na, august 2020, Timi­șoa­ra.


Man­ga­lia News, 01.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply