Akademia Kinderland, școala mobilă de vară despre alimentație sănătoasă pentru cei mici, a ajuns de astăzi pe litoral. Vineri, 4 septembrie și joi, 8 septembrie – în parcarea magazinului Kaufland Mangalia

0
195

Vești bune pen­tru copi­ii și părin­ții de pe lito­ral! Înce­pând de astăzi, cara­va­na care îi înva­ță pe cei mici des­pre ali­men­ta­ția sănă­toa­să se află pen­tru pri­ma dată la malul Mării Negre, în cadrul pro­gra­mu­lui Aka­de­mia Kin­der­land, des­fă­șu­rat de Kau­fland Româ­nia și Aso­ci­a­ția pen­tru Res­pon­sa­bi­li­ta­te Soci­a­lă PLAN B, pen­tru al tre­i­lea an la rând.

Școa­la pe roți care înva­ță copi­ii cum să se hră­neas­că sănă­tos va popo­si în Man­ga­lia, Năvo­dari și Con­stan­ța pe tot par­cur­sul lunii sep­tem­brie, ast­fel:

· Vineri, 4 sep­tem­brie – marți, 8 sep­tem­brie – în par­ca­rea maga­zi­nu­lui Kau­fland Man­ga­lia (str. Lavrion, nr. 30A);

· Sâm­bă­tă, 10 sep­tem­brie – mier­curi, 14 sep­tem­brie – în par­ca­rea maga­zi­nu­lui Kau­fland Năvo­dari (str. Con­stan­ței, nr. 26);

· Vineri, 16 sep­tem­brie – marți, 20 sep­tem­brie – în par­ca­rea maga­zi­nu­lui Kau­fland Con­stan­ța, zona Vii­le noi (Bd-ul Aurel Vlai­cu, nr. 36);

· Joi, 22 sep­tem­brie – luni, 26 sep­tem­brie – în par­ca­rea maga­zi­nu­lui Kau­fland Con­stan­ța, zona Obor (Bd-ul 1 Dec. 1918, nr. 21);

· Mier­curi, 28 sep­tem­brie – luni, 2 octom­brie – în par­ca­rea maga­zi­nu­lui Kau­fland Con­stan­ța, zona Mari­ti­mo (Bd-ul Aurel Vlai­cu, nr 218).

Acce­sul este gra­tu­it și se face în inter­va­lul orar 10:00 – 18:00, în gru­puri de maxi­mum 5 per­soa­ne, în baza pro­gra­mă­ri­lor pre­a­la­bi­le la numă­rul 0775.205.078 — și cu res­pec­ta­rea tutu­ror rigo­ri­lor de pro­tec­ție obli­ga­to­rii în aceas­tă peri­oa­dă.

La acti­vi­tă­ți­le Aka­de­mi­ei Kin­der­land pot par­ti­ci­pa copii cu vâr­sta cuprin­să între 5 și 14 ani, cu obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție.

La fața locu­lui, orga­ni­za­to­rii au luat toa­te măsu­ri­le de sigu­ran­ță pen­tru res­pec­ta­rea dis­tan­ță­rii soci­a­le, cu cir­cu­it sepa­rat de intrare/ieșire, ter­mos­ca­na­re, dez­in­fec­tant, mănuși și măști de pro­tec­ție.

Școa­la-muzeu în aer liber: edu­ca­ție inte­rac­ti­vă pen­tru nutri­ție corec­tă

Buta­fo­rii, fruc­te și legu­me sub for­mă de expo­na­te gigant, sta­ții de explo­rat, jocuri pe table­tă, infor­ma­ții și curi­o­zi­tăți des­pre toa­te cate­go­ri­i­le de ali­men­te – toa­te aces­tea vor fi dis­po­ni­bi­le la cara­va­nă, unde cei mici vor învă­ța prin meto­de non­for­ma­le și inte­rac­ti­ve des­pre ali­men­ta­ția corec­tă.

Copi­ii vor fi îndru­mați de per­so­nal prin sta­ți­i­le deco­ra­te atrac­tiv, unde vor afla cum ara­tă far­fu­ria ide­a­lă, cum func­țio­nea­ză cor­pul uman în raport cu mân­ca­rea, cum se com­bi­nă corect ali­men­te­le, ce înseam­nă gus­ta­re sănă­toa­să și cum să evi­te risi­pa ali­men­ta­ră — toa­te expli­ca­te pe înțe­le­sul copi­i­lor.

Spe­cia­liș­tii atrag aten­ția asu­pra impor­tan­ței nutri­ți­ei corec­te încă de la vâr­ste mici

Pro­gra­mul deru­lat de Kau­fland Româ­nia și Aso­ci­a­ția Plan B spri­ji­nă părin­ții în efor­tu­ri­le de a‑i aju­ta pe cei mici să deprin­dă obi­ce­iuri sănă­toa­se, cu impact pe ter­men lung în sta­rea de sănă­ta­te și dezvol­ta­rea armo­ni­oa­să.

Potri­vit specialiștilor[1], una din­tre con­se­cin­țe­le izo­lă­rii soci­a­le din tim­pul pan­de­mi­ei a fost creș­te­rea obe­zi­tă­ții infan­ti­le, în con­tex­tul în care copi­ii nu au mai avut acti­vi­ta­te fizi­că și a exis­tat ten­ta­ția de a con­su­ma mai des hra­nă nesă­nă­toa­să, pre­cum fast-food, dul­ciuri, sucuri etc. 

Cel mai recent stu­diu european[2] cu pri­vi­re la obe­zi­ta­tea infan­ti­lă ara­tă că în Româ­nia, 7% din­tre copii nu iau nici­o­da­tă micul dejun, iar unul din 4 copii de 8 ani are pro­ble­me de gre­u­ta­te şi unul din 10 sufe­ră de obe­zi­ta­te.

Nevo­ia de a deprin­de com­por­ta­men­te ali­men­ta­re sănă­toa­se inclu­de pe lân­gă nutri­ție corec­tă și evi­ta­rea risi­pei ali­men­ta­re. Ace­lași stu­diu ara­tă că în Româ­nia, risi­pa ali­men­ta­ră se ridi­că la 6.000 de tone pe zi, iar 49% din aceas­ta se pro­du­ce în gos­po­dă­rii.

[1]Effects of COVID-19 Loc­k­down on Lifes­ty­le Beha­vi­ors in Chil­dren with Obe­si­ty Living in Vero­na, Ita­ly: A Lon­gi­tu­di­nal Stu­dy, 30 apri­lie 2020, dis­po­ni­bil aici https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oby.22861
[2] Stu­diu COSI, Raport Natio­nal Roma­nia, 2017, INSP, dis­po­ni­bil aici http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/06/RAPORT-NATIONAL-COSI-2017.pdf


Man­ga­lia News, 04.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply