Află care dintre următoarele 5 lucruri despre smartphone-uri sunt adevărate și care sunt doar mituri

0
210

Ai auzit vreo­da­tă că poți găti un ou, dacă îl ții sufi­cient de mult timp între două smar­tpho­ne-uri? Sau ai încer­cat vreo­da­tă cele­brul truc de a lăsa tele­fo­nul în orez pes­te noap­te, pen­tru a se usca?

Exis­ta mul­te infor­ma­tii cu pri­vi­re la tele­foa­ne­le inte­li­gen­te, dar mare par­te din­tre aces­tea nu sunt ade­va­ra­te. Desi une­le mituri au fost demon­ta­te, alte­le au fost con­fir­ma­te. Tu le cunos­ti?

Afla care din­tre aces­te 5 aspec­te lega­te de tele­foa­ne­le mobi­le sunt ade­va­ra­te:

  • Este in regula sa incarci telefonul in timpul noptii

Desi suprain­car­ca­rea obis­nu­ia sa fie o pro­ble­ma, smar­tpho­ne-uri­le moder­ne con­tin un cip de pro­tec­tie, care nu mai per­mi­te acest lucru, ast­fel ca dura­ta de via­ta a bate­ri­ei rama­ne ace­ea­si. 

Cu toa­te aces­tea, daca tele­fo­nul sta prea mult in pri­za, s‑ar putea suprain­ca­lzi. In mod ide­al, cipu­ri­le de pro­tec­tie ar tre­bui sa opreas­ca ali­men­ta­rea bate­ri­ei cand aceas­ta ajun­ge la 100% si sa o repor­neas­ca in cazul in care pro­cen­tul sca­de. Pen­tru a evi­ta even­tu­a­le­le dis­func­tio­na­li­tati ale aces­tu­ia, ia in con­si­de­ra­re incar­ca­toa­re­le WiFi, ele fiind cele mai sigu­re pen­tru folo­si­rea pe tim­pul nop­tii.

  • Nu folosi incarcatoare fake

Cablu­ri­le de la alt brand decat cel al tele­fo­nu­lui pot cau­za dete­ri­o­ra­rea bate­ri­ei, in cazul in care nu cores­pund spe­ci­fi­ca­ti­i­lor dis­po­zi­ti­vu­lui. 

Cu sigu­ran­ta, acest lucru nu este un mit. Cel mai bine este sa uti­li­zezi pro­du­se cer­ti­fi­ca­te, din sim­plul motiv ca nu poti veri­fi­ca cali­ta­tea celor de la alti pro­du­ca­tori si nici daca i‑ar putea cau­za vreo dau­na tele­fo­nu­lui. 

  • Telefonul tau este mai murdar decat un capac de toaleta

Cu sigu­ran­ta ai auzit ca smar­tpho­ne-uri­le sunt mur­da­re, dar sti­ai ca s‑a demon­strat fap­tul ca sunt de apro­xi­ma­tiv 7 ori mai mur­da­re decat un capac de toa­le­ta? 

Cu toa­te aces­tea, s‑a ara­tat si ca, cel mai pro­ba­bil, bac­te­ri­i­le care se rega­esc pe supra­fa­ta tele­fo­nu­lui sunt ale pro­pri­e­ta­ru­lui, deci ris­cul de a te imbol­navi este des­tul de sca­zut. Chiar si asa, ar fi bine sa il cureti in mod regu­lat.

  • Telefon ud? Usuca‑l in orez!

Sa ras­to­ar­ne cana de cafea pes­te devi­ce-ul pre­fe­rat sau sa‑l sca­pe in apa sunt une­le din­tre cele mai mari cos­ma­ruri ale uti­li­za­to­ri­lor. Pri­mul lucru pe care il fac cei mai multi este sa ia alt tele­fon si sa cau­te pe Goo­gle “tele­foa­ne Sam­sung cazu­te in apa”, “smar­tpho­ne udat” sau ori­ce alt­ce­va simi­lar. 

Desi nu se stie moti­vul exact, sa usuci com­po­nen­te­le elec­tro­ni­ce in orez este un truc foar­te popu­lar, desi s‑ar putea ca acest pro­ce­deu sa fie mai dau­na­tor decat bene­fic. 

Ore­zul poa­te absor­bi doar umeze­a­la cu care vine in con­tact direct, deci este, in cel mai bun caz, la fel de efi­cient ca lasa­tul pe masa. In plus, ar putea ca ami­do­nul din com­po­zi­tie, care se trans­for­ma intr‑o pas­ta atunci cand se uda, sa se lipeas­ca de ori­fi­ci­i­le tele­fo­nu­lui, caz in care apa­ra­tul se poa­te dete­ri­o­ra.

  • Scoate cartela SIM pentru a nu fi urmarit

Cu sigu­ran­ta stii din fil­me­le de actiu­ne ca, atunci cand pro­ta­go­nis­tul este urma­rit de orga­ni­za­ti­i­le guver­na­men­ta­le, aces­ta scoa­te car­te­la SIM din devi­ce si o dis­tru­ge, pen­tru a nu fi urma­rit. 

Sur­pri­za! Acest lucru nu este ade­va­rat. Cat timp tele­fo­nul este por­nit, poa­te fi urma­rit si fara car­te­la SIM. Daca vrei sa evi­ti o ast­fel de situ­a­tie, cel mai sigur este sa‑l treci pe modul avion, sa‑l inchizi, sa dez­ac­ti­vezi sem­na­lul GPS, sau sa‑i sco­ti bate­ria.

Asa­dar, desi exis­ta mul­te infor­ma­tii des­pre tele­foa­ne­le inte­li­gen­te, este bine ca, de fie­ca­re data cand auzi un lucru, sa il veri­fici in mai mul­te sur­se si sa con­firmi daca este ade­va­rat. 

Sur­sa foto: unsplash.com

Man­ga­lia News, 29.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply