AEP: Calendarul pentru alegerile parlamentare 2020

0
215

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a anun­țat că peri­oa­da elec­to­ra­lă afe­ren­tă ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re din 6 decem­brie înce­pe luni, 7 sep­tem­brie, în timp ce cam­pa­nia elec­to­ra­lă va înce­pe în 6 noiem­brie.

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP) infor­mea­ză că, în data de 7 sep­tem­brie 2020 înce­pe peri­oa­da elec­to­ra­lă afe­ren­tă ale­ge­ri­lor pen­tru Senat și Came­ra Depu­ta­ți­lor din data de 6 decem­brie 2020.

Guver­nul a decis joi ca data de 6 decem­brie să fie data ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re.

Con­form Hotă­rârii Guve­nu­lui nr. 745/2020 pen­tru apro­ba­rea calen­da­ru­lui acțiu­ni­lor din cuprin­sul peri­oa­dei elec­to­ra­le pen­tru Senat și Came­ra Depu­ta­ți­lor, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 154 din 3 sep­tem­brie 2020, prin­ci­pa­le­le repe­re calen­da­ris­ti­ce ale aces­tei peri­oa­de sunt urmă­toa­re­le:

11 sep­tem­brie — con­sti­tu­i­rea Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral;

15 sep­tem­brie — depu­ne­rea la Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a pro­to­co­lu­lui de con­sti­tu­i­re a ali­an­ței elec­to­ra­le;

21 sep­tem­brie – termenul–limită până la care ale­gă­to­rii cu domi­ci­li­ul în țară și cu reșe­din­ța în stră­i­nă­ta­te, pre­cum și cei cu domi­ci­li­ul în stră­i­nă­ta­te se pot înre­gis­tra în Regis­trul elec­to­ral cu adre­sa din stră­i­nă­ta­te, cu opțiu­nea pen­tru votul la sec­ția de vota­re sau cu opțiu­nea pen­tru votul prin cores­pon­den­ță;

21 — 24 sep­tem­brie — Misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce și ofi­ci­i­le con­su­la­re comu­ni­că Auto­ri­tă­ții Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te pro­pu­ne­ri­le pri­vind sedi­i­le sec­ți­i­lor de vota­re din stră­i­nă­ta­te;

25 sep­tem­brie – Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă comu­ni­că Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne loca­li­tă­ți­le din stră­i­nă­ta­te în care tre­bu­ie să fie înfi­in­ța­te sec­ții de vota­re, pre­cum și numă­rul aces­to­ra;

27 sep­tem­brie – Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă întoc­meș­te lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te pen­tru votul prin cores­pon­den­ță;

28 sep­tem­brie — Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă pune la dis­po­zi­ția Com­pa­niei Națio­na­le „Poș­ta Româ­nă” — S.A lis­te­le elec­to­ra­le pen­tru votul prin cores­pon­den­ță;

1 octom­brie – con­sti­tu­i­rea biro­u­ri­lor elec­to­ra­le de cir­cum­scri­pţie;

7 octom­brie – depu­ne­rea lis­te­lor de can­di­dați și a can­di­da­tu­ri­lor inde­pen­den­te pen­tru Senat și Came­ra Depu­ta­ți­lor în cir­cum­scrip­ția elec­to­ra­lă pen­tru cetă­țe­nii români cu domi­ci­li­ul sau reșe­din­ța în afa­ra țării;

7 octom­brie — depu­ne­rea lis­te­lor de can­di­dați ai orga­ni­za­ți­i­lor cetă­țe­ni­lor apar­ținând mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le pen­tru toa­te cir­cum­scrip­ți­i­le elec­to­ra­le;

18 octom­brie — con­sta­ta­rea rămâ­ne­rii defi­ni­ti­ve a can­di­da­tu­ri­lor pen­tru cir­cum­scrip­ția elec­to­ra­lă pen­tru cetă­țe­nii români cu domi­ci­li­ul sau reșe­din­ța în afa­ra țării;

18 octom­brie — con­sta­ta­rea rămâ­ne­rii defi­ni­ti­ve a can­di­da­tu­ri­lor orga­ni­za­ți­i­lor cetă­țe­ni­lor apar­ținând mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le pen­tru toa­te cir­cum­scrip­ți­i­le elec­to­ra­le;

22 octom­brie — depu­ne­rea lis­te­lor de can­di­dați și a can­di­da­tu­ri­lor inde­pen­den­te pen­tru Senat și Came­ra Depu­ta­ți­lor în cir­cum­scrip­ți­i­le elec­to­ra­le din țară;

22 octom­brie — ulti­ma zi în care ale­gă­to­rii înscriși în Regis­trul elec­to­ral cu adre­sa de domi­ci­liu pot depu­ne la pri­ma­rul uni­tă­ții admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le de reșe­din­ță cereri de înscri­e­re în Regis­trul elec­to­ral cu adre­sa de reșe­din­ță din țară;

27 octom­brie — sta­bi­li­rea și depu­ne­rea sem­ne­lor elec­to­ra­le la Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral;

28 octom­brie – con­sti­tu­i­rea biro­u­ri­lor elec­to­ra­le de cir­cum­scrip­ție din țară;

30 octom­brie — impri­ma­rea bule­ti­ne­lor de vot prin cores­pon­den­ță pen­tru cir­cum­scrip­ția elec­to­ra­lă pen­tru cetă­țe­nii români cu domi­ci­li­ul sau reșe­din­ța în afa­ra țării;

2 noiem­brie — con­sta­ta­rea rămâ­ne­rii defi­ni­ti­ve a can­di­da­tu­ri­lor pen­tru cir­cum­scrip­ți­i­le elec­to­ra­le din țară;

6 noiem­brie — adu­ce­rea la cunoș­tin­ță publi­că a deli­mi­tă­rii și nume­ro­tă­rii sec­ți­i­lor de vota­re, pre­cum și a sedi­i­lor aces­to­ra;

6 noiem­brie – înce­pe­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le;

Con­ti­nu­a­rea, pe romania.europalibera.org


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply