Adina Drenga: In Anglia, copiii se întorc la școală. Regulile sunt clare pentru toata lumea. Se merge pe ideea reducerii la maximum a riscului de transmitere, fără a afecta starea de spirit / mentală a copilului [OPINII]

0
302

”In Anglia, copi­ii se întorc la școa­lă. Regu­li­le sunt cla­re pen­tru toa­ta lumea. Se mer­ge pe ide­ea redu­ce­rii la maxi­mum a ris­cu­lui de trans­mi­te­re, fără a afec­ta sta­rea de spirit/mentală a copi­lu­lui. Copi­ii sunt tra­tați cât mai aproa­pe de nor­ma­li­ta­te, ca fiind sana­to­si, nu poten­ti­ali pur­ta­tori, tinan­du-se cont de toa­te nevo­i­le lor, atât cele fizi­o­lo­gi­ce, cât si cele psi­ho­lo­gi­ce.

Medi­ul sco­lar si pro­gra­mul au fost modi­fi­ca­te, in asa fel incat con­tac­tul din­tre anii de stu­diu să fie cât mai redus.

Copi­i­lor din fie­ca­re an sco­lar le sunt alo­ca­te anu­mi­te zone din cla­di­re, atat pen­tru stu­diu, cat si pen­tru recre­a­tie, ast­fel incat nu se inter­sec­tea­za cu cei de la alti ani de stu­diu. Spa­ti­i­le pe care le folo­sesc la comun sunt con­ti­nuu dez­in­fec­ta­te de catre per­so­nal spe­cial anga­jat pen­tru asta.

Nevo­ia de soci­a­li­za­re si apar­te­nen­ță la grup, atat de impor­tan­ta pen­tru dezvol­ta­rea copi­i­lor este asi­gu­ra­ta prin faci­li­ta­rea inte­rac­tiu­nii in cadrul ace­lu­ia­si an de stu­diu. Redu­ce­rea gra­du­lui de posi­bi­lă con­ta­mi­na­re se face prin sepa­ra­rea pe ani, atat fizic cat si tem­po­ral (ore dife­ri­te de pau­ză, de intra­re și ieși­re din clă­di­re).

Accen­tul, pen­tru pro­fe­sori, cade pe lucrul in echi­pa si pe redu­ce­rea ris­cu­lui de con­ta­mi­na­re.

Orga­ni­za­rea per­fec­ta si instru­i­rea care ni s‑a facut, mi-au lasat sen­ti­men­tul de sigu­ran­ță și de liniș­te.

Invă­țămân­tul la dis­tan­ță e văzut ca o ulti­mă vari­an­tă de lucru, în cazul agra­vă­rii situ­a­ti­ei. Sunt pre­ga­ti­ti pen­tru asta, dar se mer­ge pe ide­ea res­ta­bi­li­rii unei școli cât mai aproa­pe de nor­mal, care sa le ofe­re copi­i­lor posi­bi­li­ta­tea să cre­as­că și să învețe împre­u­nă cu alți copii de vâr­sta lor”.

Adi­na Dren­ga, pro­fe­soa­ră de Mate­ma­ti­că în Man­ches­ter, UK. Sep­tem­brie 2020.

(MN: Obser­vați ținu­ta ele­vi­lor?).

P.s: Sta­tul englez inves­teș­te câte 5.000 (cinci mii) de Lire ster­li­ne, anu­al, pen­tru fie­ca­re elev!

Later edit:

”Un exem­plu con­cret (spe­ci­fic peri­oa­dei COVID), de orar al unui pro­fe­sor in Anglia:
Luni:
  8.30 —  8.45 — Diri­gen­tie;
  9.35 — 10.15 — Mate year 9;
10.35 — 11.20 — Sti­in­te — year 10;
11.30 — 12.45 — Mate — year 8;
12.45 — 13.45 — Sti­in­te — year 9;
13.45 — 15.00 — Mate — year 8;
15.00 — Ser­vi­ciu pe scoa­la — supra­ve­ghe­rea copi­i­lor la iesi­re;
15.10 — 16.30 — Sedin­ta de cate­dra.
Copi­ii raman pe loc, pro­fe­so­rii merg de la o cla­sa la cea­lal­ta. Pen­tru fie­ca­re an de stu­diu exis­ta un pro­fe­sor care stă con­ti­nuu pe holul rezer­vat anu­lui res­pec­tiv de stu­diu (direc­to­rii adjuncti), care supra­ve­ghea­za con­ti­nuu cla­se­le din anul res­pec­ti­vm pana ajung pro­fe­so­rii (maxim 2 minu­te) si inso­tesc copi­ii la toa­le­ta, daca au nevo­ie, avand gri­ja ca aces­tia sa se spe­le pe maini. Usi­le cla­se­lor raman des­chi­se per­ma­nent. Tot aces­tia diri­jea­za momen­te­le de iesi­re in pau­za, deo­a­re­ce nu se mai folo­seste clo­po­te­lul si se urma­res­te ca sa nu se inter­sec­te­ze pe cori­doa­re copii din ani dife­ri­ti de stu­diu”.
- Cati copii sunt in cla­se?
- 16, 19, 16, 21, 19. In year 7 — 31.

Man­ga­lia News, 04.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply