A început amenajarea străzii Gheorghe Bunoiu — Aleea Taberei, din 2 Mai | Proiect demarat încă din 2017!

0
283

A înce­put ame­na­ja­rea stră­zii Ghe­or­ghe Buno­iu — Ale­ea Tabe­rei, din 2 Mai!

Vineri au fost rea­li­za­te pri­me­le lucrări, dar pro­iec­tul a fost dema­rat încă din 2017. Stu­di­i­le de feza­bi­li­ta­te, pro­iec­ta­rea și obți­ne­rea avi­ze­lor sunt eta­pe obli­ga­to­rii în ori­ce pro­iect public și nu depind de auto­ri­ta­tea loca­lă, ci de alte insti­tu­ții publi­ce.

Pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a stră­zii Ghe­or­ghe Buno­iu — Ale­ea Tabe­rei are o valoa­re tota­la de 832.000 lei, iar lucra­ri­le pre­su­pun rea­bi­li­ta­rea păr­ții caro­sa­bi­le, ame­na­ja­rea de tro­tu­a­re, pre­cum și ampla­sa­rea de stâlpi de ilu­mi­nat cu cor­puri led. În plus, în zonă se vor monta băn­cuțe și coșuri de gunoi.

Vom pro­fi­ta de vre­mea fru­moa­să și vom încer­ca să acce­le­răm rit­mul de lucru, ast­fel încât să ter­mi­năm acest pro­iect în cel mai scurt timp. De alt­fel, se lucrea­ză în ritm alert pe toa­te tron­soa­ne­le pe care am dema­rat pro­gra­mul de asfal­tări. Și pe stra­da Morii din Lima­nu, aco­lo unde avem un alt șan­ti­er, sun­tem în gra­fic. Și aici dis­cu­tam des­pre un pro­iect amplu, o inves­ti­ție de apro­xi­ma­tiv 1,1 mili­oa­ne lei. Împre­u­nă, aces­te două străzi cumu­lea­ză aproa­pe un kilo­me­tru de covor asfal­tic nou, ceea ce se ada­u­gă la cei 22 de kilo­me­tri pe care am reu­șit să‑i tur­năm până acum. Ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at, dar acest tip de lucrări sunt esen­ți­a­le pen­tru moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii în comu­ni­ta­tea noas­tră”, apre­cia­ză Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.


Man­ga­lia News, 13.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply