A fost înființată Poliţia Siguranţa Şcolară. Cu ce se va ocupa noua structură din MAI

0
213

Minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Mar­cel Vela, a sem­nat, marţi, ordi­nul de înfi­inţa­re, în cadrul Poli­ţi­ei Româ­ne, a Dire­cţi­ei pen­tru sigu­ranţă şco­la­ră.

Sigu­ranţa în şcoli este o pri­o­ri­ta­te a Guver­nu­lui încă de la înce­pu­tul man­da­tu­lui şi astăzi am concretizat‑o printr‑o deci­zie nor­ma­ti­vă care înfi­inţea­ză aceas­tă nouă struc­tu­ră a Poli­ţi­ei pen­tru sigu­ranţa şco­la­ră. Poli­ţia Sigu­ranţa Şco­la­ră va fi for­ma­tă din­tr-un număr de 270 de poli­ţi­şti orga­ni­za­ţi la nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ra­le a Poli­ţi­ei Româ­ne, a Dire­cţi­ei Gene­ra­le a Poli­ţi­ei Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti şi a inspec­to­ra­te­lor de poli­ţie din fie­ca­re judeţ”, a spus Vela, într‑o decla­ra­ţie de pre­să.

Poli­ţia Sigu­ranţa Şco­la­ră va avea o sub­or­do­na­re cen­tra­lă, iar obiec­tul de acti­vi­ta­te este legat de asi­gu­ra­rea pro­te­cţi­ei şi sigu­ranţei ele­vi­lor, cât şi a cadre­lor didac­ti­ce.

Noua struc­tu­ră va pre­ve­ni şi com­ba­te vio­lenţa în şcoa­lă, cu accent pe feno­me­nul de bul­lying şi a acte­lor de vio­lenţă între elevi în inte­ri­o­rul şco­li­lor, cât şi în pro­xi­mi­ta­tea aces­to­ra. Tot­o­da­tă, va moni­to­ri­za măsu­ri­le de sigu­ranţă, va ana­li­za feno­me­ne­le infra­cţio­na­le din fie­ca­re şcoa­lă, va iden­ti­fi­ca ris­cu­ri­le şi pro­ble­me­le spe­ci­fi­ce fie­că­rei uni­tă­ţi de învă­ţământ”, a decla­rat Vela.

El a pre­ci­zat că Poli­ţia Sigu­ranţa Şco­la­ră va coor­do­na toa­te acţiu­ni­le de com­ba­te­re a infra­cţio­na­li­tă­ţii şi va dis­pu­ne pre­zenţa poli­ţi­ş­ti­lor de ordi­ne publi­că, poli­ţi­ş­ti­lor de la ruti­e­ră, a jan­dar­mi­lor şi a Poli­ţi­ei loca­le, pen­tru buna fun­cţio­na­re a şco­li­lor în con­di­ţii de sigu­ranţă.

Tot­o­da­tă, Poli­ţia Sigu­ranţa Şco­la­ră va coo­pe­ra cu uni­tă­ţi­le de învă­ţământ şi cu auto­ri­tă­ţi­le loca­le, în vede­rea com­ba­te­rii feno­me­nu­lui cri­mi­no­gen din şcoli şi va acţio­na în comun cu cele­lal­te struc­turi din cadrul MAI pen­tru com­ba­te­rea infra­cţio­na­li­tă­ţii juve­ni­le, a infra­cţio­na­li­tă­ţii orga­ni­za­te, res­pec­tiv a tra­fi­cu­lui de per­soa­ne şi a tra­fi­cu­lui de dro­guri”, a mai spus minis­trul de Inter­ne, citat de Ager­pres. (sur­sa: timisoarastiri.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply