30 septembrie 2020 este termenul limită de depunere a notificării prin care se manifestă intenția de a beneficia de măsura de restructurare a obligațiilor bugetare restante, reamintește ANAF

0
247

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă rea­min­teș­te că ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a noti­fi­că­rii, prin care se mani­fes­tă inten­ția de a bene­fi­cia de măsu­ra de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re res­tan­te, este data de 30 sep­tem­brie 2020. Se înca­drea­ză la aceas­tă faci­li­ta­te toți con­tri­bu­a­bi­lii care înre­gis­trea­ză obli­ga­ții buge­ta­re res­tan­te la data de 31.07.2020 și care doresc să își res­truc­tu­re­ze aces­te obli­ga­ții buge­ta­re potri­vit pre­ve­de­ri­lor Cap.I din Ordo­nan­ța Guver­nu­lui nr. 6/2019 pri­vind insti­tu­i­rea unor faci­li­tăți fis­ca­le, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, având însă sar­ci­na să noti­fi­ce orga­nul fis­cal com­pe­tent cu pri­vi­re la aceas­tă inten­ție.

După acest ter­men, con­tri­bu­a­bi­lii sunt decă­zuți din drep­tul de a mai bene­fi­cia de res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re. 

Con­tri­bu­a­bi­lii care depun noti­fi­cări până la data de 30 sep­tem­brie 2020 și care își men­țin inten­ția de a bene­fi­cia de res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re, pot depu­ne cereri de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ți­i­lor până la data de 31 decem­brie 2020, dată până la care tre­bu­ie să se adre­se­ze unui expert inde­pen­dent, în vede­rea întoc­mi­rii unui plan de res­truc­tu­ra­re și a tes­tu­lui cre­di­to­ru­lui pri­vat pru­dent.


Man­ga­lia News, 26.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply