228 de salariați vor fi dați afară de la Șantierul naval Damen din Mangalia (Surse)

0
1140

Ves­te tris­tă pen­tru Man­ga­lia și pen­tru o par­te din anga­ja­ții șan­ti­e­ru­lui naval de aco­lo…

Din sur­se foar­te bine infor­ma­te, Con­stan­ța 100% este în măsu­ră să vă anun­țe că 228 de sala­ri­ați ai Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia S.A. vor fi dis­po­ni­bi­li­zați. În plus, 90 de sala­ri­ați se vor pen­sio­na.

În pre­zent, la Damen Man­ga­lia sunt 2.200 de sala­ri­ați.

În august, olan­de­zii de la Damen au anun­țat că dau afa­ră 1.050 de anga­jați din întrea­ga lume. 870 sunt din Româ­nia.

Pre­țul scă­zut al petro­lu­lui a deter­mi­nat parţi­al, o ȋnce­ti­ni­re a acti­vi­tă­ţii ȋn seg­men­tul offsho­re. Acest fac­tor, coro­bo­rat cu con­se­cinţe­le epi­de­mi­ei COVID-19, con­du­ce la nece­si­ta­tea unor schim­bări orga­ni­za­ţio­na­le pe ter­men scurt, meni­te să asi­gu­re adap­ta­rea com­pa­niei la noua rea­li­ta­te, a anun­țat gru­pul olan­dez Damen Shi­pyar­ds. Drept urma­re, aces­ta va dis­po­ni­bi­li­za ȋn jur de 1.050 anga­ja­ţi din ȋntrea­ga lume”, au anun­țat atunci cei de la Damen.

Sta­tul român este acțio­nar al șan­ti­e­ru­lui.

MN: Cei dis­po­ni­bi­li­zați vor pri­mi sala­rii com­pen­sa­to­rii, con­form con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că.


Man­ga­lia News, 17.09.2020. (sur­sa: constanta100.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply