11 tone de tutun în valoare de aproape 9 milioane de lei, confiscate de inspectorii ANAF — Antifraudă

0
190

De la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie, inspec­to­rii Direc­ți­ei Gene­ra­le Anti­fra­u­dă Fis­ca­lă, din cadrul Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, au con­fis­cat 11.138 kg de tut­un brut, pro­ve­nit din Bul­ga­ria.

Camio­ne­te­le au fost sigi­la­te la intra­rea în Româ­nia și moni­to­ri­za­te per­ma­nent pe tim­pul tranzi­tă­rii teri­to­ri­u­lui națio­nal. În acte­le afe­ren­te trans­por­tu­ri­lor erau pre­ci­zați dife­riți bene­fi­ci­ari din Polo­nia, Cehia sau Ger­ma­nia. Schim­bul rapid de infor­ma­ții cu insti­tu­ți­i­le din țări­le men­țio­na­te și din Bul­ga­ria au deter­mi­nat inspec­to­rii ANAF- Anti­fra­u­dă să deci­dă con­fis­ca­rea tut­u­nu­lui trans­por­tat și amen­da­rea șofe­ri­lor, deo­a­re­ce s‑a dove­dit că fir­me­le decla­ra­te în acte, fie nu exis­tau, fie nu aveau legă­tu­ră cu dome­ni­ul pre­lu­cră­rii tut­u­nu­lui. În cadrul acțiu­nii, inspec­to­rii Direc­ți­ei Gene­ra­le Anti­fra­u­dă Fis­ca­lă au bene­fi­ci­at de cola­bo­ra­rea Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră din toa­te punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei.

Prin moni­to­ri­za­rea con­stan­tă a trans­por­tu­lui și con­fis­ca­rea celor 11,13 tone de tut­un, inspec­to­rii anti­fra­u­dă fis­ca­lă au pre­ve­nit pre­ju­di­ci­e­rea buge­tu­lui de stat cu cca 8,80 mili­oa­ne de lei, repre­zen­tând acci­ză și TVA, care ar fi fost cau­zat dacă tut­u­nul trans­for­mat în țiga­re­te ar fi fost vân­dut pe pia­ța nea­gră din Româ­nia la un preț mediu de 18 lei/pachet.


Man­ga­lia News, 22.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply