Școala Gimnazială Nr.1 Mangalia angajează Administrator de patrimoniu, pe perioadă determinată

0
1313
starshiners.ro%20

ANGAJĂM ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – PERIOADĂ DETERMINATĂ!

ANUNȚ:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Școala Gimnazială Nr.1, Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției de ADMINISTRATOR PATRIMONIU.

Angajator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, MANGALIA
• Tip angajator: Instituţii locale
• Categoria postului: Funcţie contractuală
• Localitate: MANGALIA
• Număr posturi scoase la concurs: 1 post administrator patrimoniu
• Tipul postului: Perioadă determinată
• Nivelul postului: Funcţie de execuţie
Conditii generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
• Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic ;
• Vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului de cel puţin 3 ani;
• Competenţe digitale (Word, Excel, programe de contabilitate );
• Disponibilitate la program flexibil de lucru;
• Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;
• Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
• Cunoştinţe în domeniul SSM şi PSI;
• Spirit organizatoric;
• Capacitatea de gestionare a timpului si a prioritatilor.

Constituie un avantaj posesia permisului de conducere categoria B.

Probe de concurs:
• Proba scrisa,
• Interviu.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Concursul se va organiza în Şcoala Gimnazială Nr.1, Mangalia conform calendarului următor:
03.09.-10.09.2020, ora 9.00-13.00- depunerea dosarelor;
11.09.2020, – selectie dosare
11.09.2020 , ora 13.00 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
11.09.2020, ora 14.00–depunerea contestatiilor
11.09.2020 , ora 16.00- afisarea rezultatelor dupa contestatii
14.09.2020, orele 9.00-11.00- proba scrisă;
15.09.2020, ora.9.00 – afisarea rezulatatelor de la proba scrisa
15.09.2020, ora 9.00-12.00 – depunerea contestatiilor pentru proba scrisa
15.09.2020, ora 16.00– afisarea rezulatatelor dupa contestatii
16.09.2020, ora 11.00 – interviul.
16.09.2020, ora 14.00 – afisarea rezulatatelor interviului
16.09.2020, ora 14.00-16.00- depunerea contestatiilor pentru interviu
17.09.2020- ora 10.00 afisarea rezulatatelor dupa contestatii pentru interviu
17.09.2020, ora 13.00 – afisarea rezulatatelor finale.

Depunerea dosarelor de concurs conform art.6 din HG nr.1027/2014

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul şcolii, în intervalul orar 9.00-13.00 până cel târziu în data de 10.09.2020 şi vor conţine:
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare –
2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ REVISAL , sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Declaratie pe propria raspundere privind legaturi de rudenie cu angajatii in functii de conducere ;
9. Declaratie pe propria raspundere privind falsul in declaratii
10. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat .

Bibliografia generala necesară în vederea susţinerii concursului
1. LEGEA nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale cu completarile si modificarile ulterioare;
2. OMENCS 5079/2016 Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
5. G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
6. HG 1395/2010 privind finantarea unitatilor de invatatamnt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardului cost/elev/prescolar cu modificarile si completarile ulterioare;
7. LEGEA nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
8. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
9. M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
10. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
1.- LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
2. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată;
3.- HG 2139/2004 pentru clasificarea si durata normal de functionarea mijloacelor fixe
4.-Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale.

DIRECTOR,
PROF.CRISTIAN DOBRE.


Mangalia News, 03.09.2020.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply