ZIUA MARINEI ROMÂNE, sărbătorită altfel, la 160 de ani, pe 15 August

0
405

For­țe­le Nava­le Româ­ne: Sta­tul Major al For­țe­lor Nava­le con­ti­nuă tra­di­ția săr­bă­to­ri­rii Zilei Mari­nei Româ­ne, mani­fes­tă­ri­le fiind adap­ta­te noi­lor con­di­ții impu­se de con­tex­tul pan­de­mi­ei pro­vo­ca­tă de noul coro­na­vi­rus SARS CoV‑2.

Edi­ția din anul 2020 a Zilei Mari­nei Româ­ne este dedi­ca­tă împli­ni­rii a 160 de ani de la înfi­in­ța­rea For­țe­lor Nava­le Româ­ne și, spre deo­se­bi­re de alți ani, se va des­fă­șu­ra cu pre­că­de­re în medi­ul onli­ne, în peri­oa­da 5–15 august. Vor fi, de ase­me­nea, pla­ni­fi­ca­te și defi­lări ale nave­lor pe mare și pe Dună­re, la Con­stan­ța, Brăi­la și Tul­cea.

Pe pagi­na ofi­ci­a­lă de Face­bo­ok a For­țe­lor Nava­le, înce­pând de mier­curi, 5 august, vor fi lan­sa­te con­cur­su­ri­le tema­ti­ce „Marea în culori” (con­curs de foto­gra­fie digi­ta­lă) și „Ce fac For­țe­le Nava­le Româ­ne pen­tru tine?”, pre­cum și pro­iec­te­le vir­tu­ale „Lec­ția de isto­rie”, „Oameni în uni­for­mă de mari­nă” și „Por­tret de mari­nar, schimb de gene­ra­ții”, care vor oferi publi­cu­lui posi­bi­li­ta­tea de a inte­rac­țio­na și de a‑i cunoaș­te mai bine pe mari­na­rii mili­tari.

Ziua tra­di­țio­na­lă a por­ți­lor des­chi­se se va des­fă­șu­ra tot în medi­ul onli­ne, dumi­ni­că, 9 august, când repre­zen­tan­ții Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne vor pre­zen­ta, pe pagi­na ofi­ci­a­lă de Face­bo­ok, tururi vir­tu­ale în por­tu­ri­le Con­stan­ța, Brăi­la, Man­ga­lia și Tul­cea.

Anul aces­ta nu va lip­si din pro­gram nici Muzi­ca Mili­ta­ră a For­țe­lor Nava­le, care va sus­ți­ne reci­ta­luri ce vor putea fi urmă­ri­te, de ase­me­nea, tot pe pagi­na de Face­bo­ok a FNR.

Sâm­bă­tă, 15 august, va avea loc defi­la­rea nave­lor mili­ta­re pe mare, de la Con­stan­ța la Midia, între ore­le 11.30 și 13.30, iar pe Dună­re, la Brăi­la și la Tul­cea, nave­le mili­ta­re flu­vi­a­le vor salu­ta publi­cul în inter­va­lul orar 10.00 și 11.00.

#Ziu­a­Ma­ri­nei­Ro­mâ­ne #MApN #Româ­nia


Man­ga­lia News, 06.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply