VREAU LA ȘCOALĂ! Organizația ”Salvați Copiii” atrage atenţia că 21% dintre școlile din Romania nu sunt pregătite să-și primească elevii înapoi la şcoală, iar aproape jumătate dintre elevii români (47%) au avut acces limitat la educația online [VIDEO]

0
220

Vreau la școa­lă!

Sal­vați Copi­ii atra­ge atenţia că 21% din­tre șco­li­le din Roma­nia nu sunt pre­gă­ti­te să-și pri­meas­că ele­vii îna­poi la şcoa­lă, iar aproa­pe jumă­ta­te din­tre ele­vii români (47%) au avut acces limi­tat la edu­ca­ția onli­ne.

Școa­la tre­bu­ie să încea­pă pen­tru toți copi­ii și niciun copil vul­ne­ra­bil nu tre­bu­ie lăsat în afa­ra edu­ca­ți­ei!

Sal­va­ţi Copi­ii dă voce dorinţei copi­i­lor din Româ­nia şi trans­mi­te mesa­jul lor: Vreau la şcoa­lă!

Ală­tu­ră-te şi tu! Pos­tea­ză o foto­gra­fie sau un video cu mesa­jul copi­i­lor tăi „Vreau la şcoa­lă”, însoţi­te de hash­tag-ul #Vrea­u­La­Scoa­la şi aju­tă-ne să trans­mi­tem auto­ri­tă­ţi­lor dorinţa copi­i­lor de a se întoar­ce în sigu­ranţă la o şcoa­lă mai bună, mai pre­gă­ti­tă, mai efi­cien­tă!

Cre­ş­te­rea finanţă­rii Edu­ca­ţi­ei este sin­gu­ra cale prin care toţi copi­ii pot avea acces în mod egal la edu­ca­ţie!

#sal­va­ti­co­pi­ii #vrea­u­la­scoa­la


Man­ga­lia News, 19.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply