Ultimul weekend din august. Stagiunea BE.SAFE continuă: „D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale și „De la Leşe la Caliu”, cu Grigore Leşe şi Taraf de Caliu

0
312

Vă invi­tăm să fiți ală­tu­ri de noi și în ulti­mul wee­kend din august al Sta­giu­nii Esti­va­le BEst­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța. Sta­giu­nea con­ti­nuă și în luna sep­tem­brie, cât vre­mea va per­mi­te orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le în aer liber. Nu ratați oca­zia de a petre­ce ast­fel ulti­me­le seri cal­de ale anu­lui 2020, bucu­rân­du-vă de acte cul­tu­ra­le de cali­ta­te!

● Sâm­bă­tă, 29 august, de la ora 21:00, la Tea­trul de Vară Sove­ja, Tea­trul „Anton Pann” din Râm­ni­cu Vâl­cea pre­zin­tă „D’ale car­na­va­lu­lui”, de I. L. Cara­gi­a­le, în regia lui Vla­di­mir Anton, regi­zo­rul care a montat la Con­stan­ța spec­ta­co­lul „Memo­ria apei”.

Măști de bal și măști soci­a­le con­di­men­ta­te cu un lim­baj comic, aduc pe sce­nă lumea car­na­va­lu­lui și a bâl­ci­u­lui într-un vâr­tej de situ­a­ții cara­ghi­oa­se, con­stru­i­te în jurul unor com­pli­ca­ții amo­roa­se. În dis­tri­bu­ție: Nae Giri­mea — Vla­di­mir Pur­del, Ian­cu Pam­pon — Kos­tas Min­cu, Cră­că­nel — Andrei Cătă­lin, Catin­da­tul — Tudor Andro­nic, Ior­da­che — Ionuţ Nicu­lae, Didi­na Mazu — Réka Szá­sz, Mița Bas­ton — Denis­se Moi­se, Ipis­ta­tul / Chel­ne­rul — Ște­fan Cra­iu.

● Dumi­ni­că, 30 august, de la ora 20:30, la Tea­trul de Vară Sove­ja, Aso­ci­a­ţia „Anti­q­va” pre­zin­tă Con­cer­tul de muzi­că tra­di­ţio­na­lă româ­neas­că „De la Leşe la Caliu”, în care vor evo­lua cunos­cu­tul inter­pret Gri­go­re Leşe şi Taraf de Caliu, for­ma­ție extrem de apre­cia­tă în plan inter­națio­nal.

Gri­go­re Leșe este pri­mul muzi­cian de la noi care a adus în sce­nă, ală­tu­ri de el, artiști tra­di­țio­nali din Iran, Siria, Arme­nia și Pakis­tan, demon­strând inter­fe­ren­țe­le muzi­ci­lor stră­vechi din Româ­nia și Orient. Muzi­ca sa se regă­seș­te pe coloa­na sono­ră a mai mul­tor fil­me de artă și docu­men­ta­re, din țară și stră­i­nă­ta­te. Atât prin con­cer­te one-man show, cât și prin spec­ta­co­le com­ple­xe, în care folo­seș­te gru­puri voca­le, tru­pe de tea­tru sau dans con­tem­po­ran, Gri­go­re Leșe pro­pu­ne o altă abor­da­re a fol­clo­ru­lui, prin întoar­ce­rea la arhe­tip.

După mai bine de 30 de ani de tur­nee în jurul lumii, mem­brii fon­da­tori din „Taraf de Hai­do­u­ks” s‑au întors aca­să și au por­nit un nou pro­iect – „Taraf de Caliu”. Muzi­cie­nii din Cle­jani sunt ulti­ma gene­ra­ție de lău­tari care duc mai depar­te aceas­tă muzi­că tra­di­țio­na­lă din sudul Româ­ni­ei, care i‑a făcut unul din­tre cele mai apre­cia­te gip­sy band din lume. Sub arcu­șul magic al vio­lo­nis­tu­lui Caliu, hai­du­cii au por­nit din nou la drum. Prin­tre fanii lor decla­rați se numă­ră Yehu­di Menu­hin, Kro­nos Quar­tet (cu care au cân­tat și înre­gis­trat), acto­rul Joh­n­ny Depp (ală­tu­ri de care au apă­rut în fil­mul “The Man Who Cried”) sau Yohji Yama­mo­to, renu­mi­tul desig­ner de modă. În anul 2002, muzi­cie­nii au pri­mit pre­mi­ul BBC World Music pen­tru cel mai bun grup din Euro­pa și Orien­tul Mij­lo­ciu.

Acce­sul la spec­ta­co­le este pe baza de BILETE care pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11).

Pro­gra­mul casei de bile­te de la Tea­trul de Stat Con­stan­ța este luni şi mier­curi – dumi­ni­că, ore­le 9:00 – 12:00, 16:00 – 21:00. Marţi: închis.

Bile­te­le pot fi achi­zi­țio­na­te și de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Vară Sove­ja, cu două ore îna­in­te de înce­pe­rea repre­zen­ta­ți­i­lor.

*****************

Sta­giu­nea Esti­va­lă Best­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, cuprin­de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le diver­se, ce se des­fă­șoa­ră în spa­ții adec­va­te, în aer liber, până la înce­pu­tul lunii septembrie.Partenerii sta­giu­nii sunt Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de mare” Con­stan­ța și Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”. Spon­so­rii eve­ni­men­tu­lui sunt: AQUA CARPATICA, DOMENIILE SÂMBUREȘTI, CRAMELE RASOVA, FLORĂRIILE MAGNOLIA

Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea numă­rul unu, așa­dar toa­te eve­ni­men­te­le din cadrul sta­giu­nii vor avea loc cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus.


Man­ga­lia News, 29.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply