THALIAMAR, dublu succes la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret, de la Fălticeni: Premiul I, la trupe de teatru și Premiul de interpretare feminină, prin Delia Rădulescu

0
239

”Mier­curi, 26 august, o mare bucu­rie pen­tru Tru­pa Tha­li­a­mar: Pre­mi­ul I, la tru­pe de tea­tru și Pre­mi­ul de Inter­pre­ta­re Femi­nin al Fes­ti­va­lu­lui, obti­nut prin Delia Rădu­les­cu, la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Tea­tru pen­tru Tine­ret “Gri­go­re Vasi­liu Bir­lic”, de la Făl­ti­ceni.

Ele­vii actori: Călin Bața­goi, Ște­fa­nia Stîn­gă, Delia Rădu­les­cu, Miru­na Marin, Cos­mi­na Boie­res­cu, Hulya Sali, Ailin Bechir, Ale­xan­dra Radu. Coor­do­na­tor: Aura Mir­cea.

Pen­tru tru­pa noas­tră, acest Fes­ti­val Inter­națio­nal de Tea­tru, pre­zi­dat de Minis­trul Cul­tu­rii, dom­nul Bogdan Ghe­or­ghiu, a fost o gură de oxi­gen bine­ve­ni­tă”. 

”Mul­țu­mim celor de la Direc­ția de Cul­tu­ră Man­ga­lia, prin dom­nul direc­tor Lucian Nichi­ta, pen­tru că ne-au aju­tat cu spa­ți­ul în care am putut să ne ținem repe­ti­ți­i­le. Mul­țu­mesc părin­ți­lor, care au avut încre­de­re în mine și le-au per­mis tine­ri­lor actori să facă tea­tru într-un oră­șel mic ca Man­ga­lia și să cute­ze a con­cu­ra cu tru­pe din Bucu­rești și din alte ora­șe mari, care au tea­tre pro­fe­si­o­nis­te și sunt cen­tre uni­ver­si­ta­re”. (Aura Mir­cea).


Man­ga­lia News, 27.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply