STOP DEȘEURILOR DIN APE!” — Campanie de conștientizare împotriva poluării cu deșeuri a Mării Negre și a tuturor apelor din România [FOTO galerie]

0
216

Bogdan Bola: 🐬Vineri, 7 august, am lan­sat cam­pa­nia de con­ști­en­ti­za­re împo­tri­va poluă­rii cu deșe­uri a ape­lor din Româ­nia “Față în față cu deșe­u­ri­le din ape”. Prin aceas­tă cam­pa­nie, ini­ția­tă de ONG-ul “Act for tomor­row” și Kau­fland Roma­nia și sus­ți­nu­tă de Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea-Lito­ral (#ABADL), dorim să tra­gem un sem­nal de alar­mă asu­pra fap­tu­lui că deșe­u­ri­le din ape pun în peri­col vie­ți­le ani­ma­le­lor acva­ti­ce.

🦀 Prin ima­gi­ni­le cu puter­nic impact emo­țio­nal, care pun în oglin­dă cele mai impor­tan­te spe­cii de ani­ma­le acva­ti­ce sau pro­te­ja­te din Marea Nea­gră, Dună­re și Dobro­gea, cu cele mai întâl­ni­te deșe­uri din ape, vă invi­tăm să spu­nem împre­u­nă “Stop deșe­u­ri­lor din Ape!”. Acest demers vine în con­ti­nu­a­rea acțiu­nii lan­sa­te acum două săp­tămâni, când, în cadrul pro­gra­mu­lui “Acțio­năm pen­tru Ape!”, a fost ampla­sa­tă pri­ma infras­truc­tu­ră de colec­ta­re sepa­ra­tă sub for­ma unor ani­ma­le mari­ne gigant pe pla­je­le din Româ­nia, care repre­zin­tă cele mai cunos­cu­te spe­cii pro­te­ja­te din ape­le din Româ­nia (doi del­fini, un stu­rion și o țes­to­a­să).

🌎Un mili­on de păsări mari­ne și 100.000 de mami­fe­re mari­ne, pești, țes­to­a­se, mor în fie­ca­re an doar din cau­za deșe­u­ri­lor de plas­tic, iar 40% din spe­ci­i­le exis­ten­te de bale­ne, del­fini şi mar­su­ini, toa­te spe­ci­i­le de ţes­to­a­se mari­ne şi apro­xi­ma­tiv 36% din spe­ci­i­le de păsări mari­ne au inge­rat deșe­uri de plas­tic, cre­zând că sunt hra­nă, con­form date­lor publi­ca­te de Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te și de Agen­ția Euro­pea­nă de Mediu.

🐟Prin aceas­tă cam­pa­nie ne-am pro­pus să facem o para­le­lă între dura­ta medie de via­ță a ani­ma­le­lor și cea a deșe­u­ri­lor, reflec­ta­te în oglin­dă. Atunci când ne pri­vim în oglin­dă vedem cea mai bună ver­siu­ne a noas­tră, dar dacă un ani­mal marin s‑ar putea oglin­di în apă, ar vedea bucăți din deșe­uri, care rezis­tă mult timp după ter­mi­na­rea vie­ții aces­tu­ia.

💧Cam­pa­nia lan­sa­tă în cadrul pro­gra­mu­lui „Acţio­năm pen­tru Ape – A.P.A”, ini­ţi­at de Aso­ci­a­ţia Act for Tomor­row, ală­tu­ri de Kau­fland Româ­nia, cu spri­ji­nul nos­tru de la #ABADL, con­stă în 11 mate­ri­a­le vizu­a­le, pri­me­le 10 ilus­trând o para­le­lă între dura­ta medie de via­ță a ani­ma­le­lor și cea a deșe­u­ri­lor. Ulti­mul afiș are în cen­trul său omul, oglin­dit în suma deșe­u­ri­lor pre­zen­ta­te în pri­me­le 10 mate­ri­a­le. Ast­fel, putem con­ști­en­ti­za fap­tul că oda­tă ajun­se în natu­ră, deșe­u­ri­le nu dis­par, ci rămân în flu­vii, mări și ocea­ne până la 500 de ani după dis­pa­ri­ția ani­ma­le­lor și a omu­lui.

ℹ️Totodată, în peri­oa­da 7 august — 20 sep­tem­brie, în cazul în care sun­teți pe lito­ral, vă aștep­tăm la cara­va­na de infor­ma­re și edu­ca­re. Puteți vedea expo­zi­ția care cuprin­de mate­ri­a­le­le vizu­a­le și afla mai mul­te infor­ma­ții des­pre polu­a­rea cu deșe­uri a ape­lor din Româ­nia și impac­tul aces­to­ra asu­pra spe­ci­i­lor de ani­ma­le. Cara­va­na este rea­li­za­tă din mate­ri­a­le eco­lo­gi­ce, dota­tă cu ener­gie elec­tri­că pro­ve­nind din pano­uri foto­vol­tai­ce, iar cei inte­re­sați vor putea să o întâl­neas­că în 3 din­tre cele mai impor­tan­te sta­țiuni de pe lito­ral (Con­stan­ța, Năvo­dari și Man­ga­lia), dar și în rețea­ua maga­zi­ne­lor Kau­fland Româ­nia din jude­țul Con­stanţa.

🐢Pri­me­le 10 pos­te­re repre­zin­tă ilus­tra­rea gra­fi­că a celor mai impor­tan­te spe­cii de pești și păsări din zona Mării Negre și din Dună­re, dar și din Dobro­gea: Del­fi­nul, Stu­rio­nul, Călu­țul de Mare, Pisi­ca de Mare, Medu­za, Som­nul, Scrum­bia, Cra­pul, Peli­ca­nul și Țes­to­a­sa Dobro­gea­nă. Aces­tea sunt puse față în față cu cele mai întâl­ni­te deșe­uri din ape: PET-uri, sti­cle, paie de plas­tic, pla­se de pes­cu­it, pungi de plas­tic, tacâ­muri de uni­că folo­sin­ță, bețe de urechi, doze de alu­mi­niu, amba­la­je de dul­ciuri și măști de pro­tec­ție de uni­că folo­sin­ță.

🌊Ulti­mul afiș ilus­trea­ză omul pri­vin­du-se în oglin­dă cu tota­li­ta­tea deșe­u­ri­lor gene­ra­te. Acest mate­ri­al trans­mi­te un mesaj care poa­te părea dur, însă care ne poa­te aju­ta să con­ști­en­ti­zăm că noi, oame­nii, sun­tem prin­ci­pa­lii gene­ra­tori ai poluă­rii și că acțiu­ni­le noas­tre au con­se­cin­țe devas­ta­toa­re asu­pra natu­rii și a celor­lal­te vie­țu­i­toa­re. Puteți afla mai mul­te aici: actionampentruape.ro și aici actfortomorrow.ro

sur­sa: facebook.com/Bogdan.Bola


Man­ga­lia News, 10.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply