STAREA DE ALERTA, prelungită din nou în România, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 16.08.2020

0
162

Guver­nul a anun­țat pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă cu încă 30 de zile și nece­si­ta­tea unor noi res­tric­ții din cau­za actu­a­lu­lui con­text pan­de­mic. Prin­tre măsu­ri­le lua­te de Guvern, este viza­tă și modi­fi­ca­rea pro­gra­mu­lui tera­se­lor.

Hotă­rârea de Guvern numă­rul 668 din 14.08.2020, pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei înce­pând cu data de 16 august 2020, pre­cum și sta­bi­li­rea măsu­ri­lor care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID – 19, adop­ta­tă vineri în ședin­ța de guvern. 

Docu­men­tul vizea­ză pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă „pen­tru o peri­oa­dă de 30 zile, înce­pând cu data de 16.08.2020” și pre­lun­gi­rea pro­gra­mu­lui tera­se­lor, până la ora 00:00.

Hotă­rârea lua­tă de Guvern

Având în vede­re ana­li­za fac­to­ri­lor de risc pri­vind mana­ge­men­tul situ­a­ți­ei de urgen­ță gene­ra­tă de viru­sul SARS-CoV‑2, pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei la data de 11.08.2020, rea­li­za­tă la nive­lul Cen­tru­lui Națio­nal de Coor­do­na­re și Con­du­ce­re a Inter­ven­ți­ei, Comi­te­tul Naţio­nal pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă adop­tă pre­zen­ta HOTĂRÂRE:

 Art.1 Se pro­pu­ne pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe întreg teri­to­ri­ul națio­nal, pen­tru o peri­oa­dă de 30 zile, înce­pând cu data de 16.08.2020.

Art.2 Măsu­ri­le de pre­ve­ni­re și con­trol a infec­ți­i­lor gene­ra­te de viru­sul SARS-CoV‑2, nece­sar a fi adop­ta­te înce­pând cu data de 16.08.2020, în con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al, sunt pre­vă­zu­te în ane­xa, care face par­te inte­gran­tă din pre­zen­ta hotă­râre.

Art.3 Art. 1 din Hotă­rârea CNSU nr. 38 din 01.08.2020 se modi­fi­că și se com­ple­tea­ză după cum urmea­ză:

(1) Pro­gra­mul de lucru cu publi­cul al ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți în spa­ții spe­cial des­ti­na­te, dis­pu­se în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor unde se des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re şi con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce, cum sunt tera­se­le, clu­bu­ri­le, baru­ri­le și alte ase­me­nea, de la nive­lul jude­țe­lor Argeș, Bra­șov, Con­stan­ța, Dâm­bo­vi­ța, Ilfov, Pra­ho­va, Galați și Muni­ci­pi­ul Bucu­rești, nu poa­te înce­pe îna­in­te de ore­le 06.00 și nu poa­te depăși ore­le 24.00, ulti­ma coman­dă putând fi pre­lu­a­tă cel târ­ziu la ore­le 23.00”, este trans­mis în docu­men­tul care poa­te fi vizu­a­li­zat în între­gi­me aici: HG 668.


Man­ga­lia News, 15.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply