Spectacolele săptămânii, la Teatrul de Vară Soveja, în Parcul Arheologic din Constanța și pe scena de la Perla, în Mamaia

0
716

Înce­pem a tre­ia săp­tămâ­nă BE.SAFE cu un eve­ni­ment foar­te impor­tant, des­chi­de­rea Tea­tru­lui de Vară Sove­ja, pe care Tea­trul de Stat Con­stan­ța l‑a rea­bi­li­tat par­ți­al și l‑a igie­ni­zat în timp record, pen­tru a fi folo­sit ca spa­țiu de joc în aceas­tă peri­oa­dă, în care spec­ta­co­le­le în sală sunt inter­zi­se din cau­za ris­cu­ri­lor de con­ta­mi­na­re cu coro­na­vi­rus.

Pri­mul spec­ta­col va avea loc joi, 6 august, ora 21:30. Este vor­ba des­pre „Cri­mă la Howard John­son“, de Ron Clark şi Sam Bobri­ck, în tra­du­ce­rea lui Ema­nu­el Pâr­vu, pro­du­că­tor Tea­trul „Toma Cara­giu” Plo­ieşti, secţia Revis­tă. Regia este sem­na­tă de Radu Gabriel, iar sce­no­gra­fia, de Ovi­diu Pas­cal. În dis­tri­bu­ție: Manu­e­la Ali­on­te Frîn­cu, Geor­ge Liviu Frîn­cu, Robert Oprea, Lore­da­na Bădi­că, Oana Han­ga­nu, Roxa­na Vălea­nu, Lucian Vasi­les­cu.

● În calea feri­ci­rii depli­ne a amanţi­lor stă doar soţul ei. Tână­ra și atră­gă­toa­rea Arle­ne este căsă­to­ri­tă cu Paul Mil­ler, un invi­did insi­pid, dar foar­te îndră­gos­tit de soția sa. Fire păti­ma­șă, Arle­ne, plic­ti­si­tă de căs­ni­cia sa anos­tă, îl cuce­reș­te pe Mit­che­ll, den­tis­tul fami­li­ei, și devin amanți. Îmbă­tați de amo­rul neper­mis, soția și aman­tul încep să își doreas­că liber­ta­te depli­nă și plă­nu­iesc să îl eli­mi­ne pe Paul. Un spec­ta­col în care comi­cul și incre­di­bi­lul situ­a­ți­ei sunt sur­se ine­pu­i­za­bi­le de râse­te copi­oa­se.

Vineri, 7 august, de la ora 21:30, Tea­trul „Toma Cara­giu” Plo­ieşti, secţia Dra­mă pre­zin­tă, în Par­cul Arhe­o­lo­gic, spec­ta­co­lul „Pia­tra din casă”, de Vasi­le Alec­san­dri, în regia lui Ale­xan­dru Dabi­ja. Sce­no­gra­fia: Mihai Andro­ne, Asis­tent regie: Karl Baker. În dis­tri­bu­ţie: Cris­ti­na Mol­do­vea­nu, Theo­do­ra San­du, Cla­ra Flo­res, Bogdan Far­caş, Ioan Coman, Karl Baker, Andrei Radu, Nar­cis Sto­ica, Răzvan Băl­tă­reţu.

● Mama, vădu­vă după trei soţi care i‑au murit, vrea să-şi mări­te fata cât mai repe­de, ca să fie libe­ră să-şi tră­i­as­că şi ea via­ţa şi să se poa­tă recă­să­tori încă o dată.

Come­dia „Pia­tra din casă” sati­ri­zea­ză obi­ce­iul micii boie­ri­mi din Mol­do­va mij­lo­cu­lui de secol XIX de a trans­for­ma căsă­to­ria într-un târg, o înţe­le­ge­re între părinţi cu pri­vi­re la împă­rţi­rea zes­trei, fără a ţine cont de sen­ti­men­te­le copi­i­lor, deşi în joc este vii­to­rul lor.

Prin umor de situ­a­ţie, de lim­baj şi de carac­ter, se dez­vă­lu­ie per­so­na­li­ta­tea pro­ta­go­ni­ş­ti­lor şi men­ta­li­tă­ţi­le vre­mu­ri­lor. Spec­ta­co­lul atin­ge şi pro­ble­ma dis­cri­mi­nă­rii în con­tex­tul dez­ro­bi­rii ţiga­ni­lor.

Sâm­bă­tă, 8 august:

La Tea­trul de vară Sove­ja, de la ora 21:30, vine Tea­trul Națio­nal „Vasi­le Alec­san­dri” din Iași, cu o come­die de Pier­re de Mari­vaux, „Jocul dra­gos­tei și al întâm­plă­rii”, în regia lui Ovi­diu Lazăr. Tra­du­ce­rea: Lia­na Maxy, sce­no­gra­fia: Ali­na Din­că-Puș­ca­șu. În dis­tri­bu­ție: Livia Ior­ga, Măli­na Lazăr, Daniel Busui­oc, Horia Veri­veș, Dumi­tru Geor­ges­cu, Radu Homi­cea­nu, Ion Ursu­les­cu.

● Pen­tru a stu­dia carac­te­rul celei care îi era des­ti­na­tă drept soție, Doran­te îmbra­că livrea­ua ser­vi­to­ru­lui Arle­chin, iar Sil­via, care doreș­te și ea cer­ti­tu­dini în pri­vinţa vii­to­ru­lui soţ, pre­ia rolul subre­tei ei Lize­te.

Acest cadril, pe lân­gă încur­că­tu­ri­le comi­ce pe care le pro­du­ce,- comic spo­rit de teh­ni­ca măș­ti­lor și con­tra­măș­ti­lor — pune pe fie­ca­re din­tre cei doi îndră­gos­tiți într‑o situ­a­ție psi­ho­lo­gi­că apar­te. Fie­ca­re din­tre ei con­sta­tă că iubeș­te un per­so­naj de o con­di­ție soci­a­lă infe­ri­oa­ră celei în care se află el și aceas­tă con­sta­ta­re  îi ofe­ră, pe lân­gă oare­ca­re neli­niști, cer­ti­tu­di­nea valo­rii rea­le a per­soa­nei ast­fel puse la încer­ca­re.

Rupân­du-se de tra­di­ții, Mari­vaux cre­ea­ză un nou gen de come­die – come­dia psi­ho­lo­gi­că – a cărei temă exclu­si­vă este iubi­rea. Jocul dra­gos­tei și-al întâm­plă­rii este tex­tul care vine în spri­ji­nul aces­tei afir­ma­ții. Până atunci iubi­rea nu ocu­pa în come­die decât o func­ție sub­si­di­a­ră, pre­o­cu­pa doar în trea­căt, ca sim­plu resort de declan­șa­re, în cele mai mul­te cazuri. În tea­trul „celui mai seri­os din­tre auto­rii ușori“, iubi­rea tre­ce pe pri­mul plan  deve­nind obiec­tul unor ana­li­ze minu­ți­oa­se, sub­ti­le, cu un rafi­na­ment apar­te.

Dumi­ni­că, 9 august:

La Tea­trul de vară Sove­ja, de la ora 21:30, Tea­trul Națio­nal de Ope­ră și Ope­re­tă „Nae Leo­nard” din Galați, vă invi­tă la Gala de ope­re­tă „Astă-sea­ră cân­tă Leo­nard”, în regia lui Adri­an Măr­gi­nea­nu.

****************

Par­te­ne­rul sta­giu­nii esti­va­le BE.SAFE, Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean „Theo­dor T. Bura­da, orga­ni­zea­ză în wee­kend două spec­ta­co­le pe sce­na din Par­cul Arhe­o­lo­gic, la care intra­rea este libe­ră.

Sâm­bă­tă, 8 august, de la ora 20:30 — Spec­ta­col fol­cloric.

Dumi­ni­că, 9 august, de la ora 20.30 — Spec­ta­col mul­ti­e­t­nic.

De ase­me­nea, în acest wee­kend con­ti­nuă spec­ta­co­le­le juca­te de acto­rii Tea­tru­lui pen­tru copii şi tine­ret „Călu­ţul de mare”, care pot fi văzu­te pe sce­na de la Per­la, din Mama­ia. Sâm­bă­tă, “Pino­chio”, iar dumi­ni­că, „Pun­gu­ţa cu doi bani”, ambe­le de la ora 19.00.

****************

Acce­sul la spec­ta­co­le va fi pe baza de BILETE ce pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11).

Par­cul Arhe­o­lo­gic (vineri 7 august) – bilet întreg 30 lei, bilet cu redu­ce­re pen­tru elevi, stu­denți, pen­sio­nari — 7,5 lei (număr limi­tat de locuri).

Tea­trul de Vară Sove­ja – CAMPANIE PROMOȚIONALĂ REDESCHIDERE TEATRU DE VARĂ —  bilet dublu 30 lei (acces 2 per­soa­ne), bilet tri­plu 40 lei (acces 3 per­soa­ne).

Pro­gra­mul casei de bile­te este mier­curi – dumi­ni­că, ore­le 9:00 – 12:00, 16:00 – 21:00

*****************

Sta­giu­nea Esti­va­lă Best­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, cuprin­de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le diver­se, ce se des­fă­șoa­ră în spa­ții adec­va­te, în aer liber, până la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie. Par­te­ne­rii sta­giu­nii sunt Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de mare” Con­stan­ța și Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”. Spon­so­rii eve­ni­men­tu­lui sunt: AQUA CARPATICA, DOMENIILE SÂMBUREȘTI, CRAMELE RASOVA, FLORĂRIA MAGNOLIA.

Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea numă­rul unu, așa­dar toa­te eve­ni­men­te­le din cadrul sta­giu­nii vor avea loc cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus.


Man­ga­lia News, 04.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply