Spania a fost eliminată de pe lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România

0
206

Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a apro­bat în ședin­ța de Luni, 10 august, Hotă­rârea numă­rul 39, prin care s‑a decis eli­mi­na­rea Rega­tu­lui Spa­niei de pe lis­ta țări­lor pen­tru care se insti­tu­ie măsu­ra caran­ti­nei pen­tru per­soa­ne­le care sosesc în România.

De ase­me­nea, a fost lua­tă deci­zia ca insti­tu­i­rea caran­ti­nei pen­tru per­soa­ne­le care sosesc în Româ­nia din zone­le de risc epi­de­mi­o­lo­gic ridi­cat să se adop­te prin Hotă­râre a Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, pe baza situ­a­ți­ei emi­să de Cen­trul Euro­pean de Pre­ve­ni­re și Con­trol al Boli­lor și a pro­pu­ne­ri­lor for­mu­la­te de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publică.

La emi­te­rea aces­tor deci­zii vor fi lua­te în con­si­de­ra­re toa­te impli­ca­ți­i­le asu­pra sănă­tă­ții publi­ce și vor fi ana­li­za­te aspec­te­le socio-eco­no­mi­ce gene­ra­te de insti­tu­i­rea măsu­rii de carantinare.

În cazul în care situ­a­ția o impu­ne, deci­zia pri­vind insti­tu­i­rea caran­ti­nei pen­tru cetă­țe­nii care se întorc în Româ­nia poa­te fi lua­tă pen­tru anu­mi­te zone sau regiuni admi­nis­tra­ti­ve din sta­te­le cu risc epi­de­mi­o­lo­gic ridicat.

Iată aici docu­men­tul: Hota­ra­re CNSU nr.39 din 10.08.2020


Man­ga­lia News, 11.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply