SE POATE MAI MULT și la 2 Mai! Daniel Gheorghe GEORGESCU, PRIMAR

0
448

SE POATE MAI MULT și la 2 Mai! Daniel Ghe­or­ghe GEORGESCU, Pri­mar. 

Astăzi am venit în fața celor care locu­iesc în 2 Mai. Am stat de vor­bă cu oame­nii de aici și le sunt recu­nos­că­tor, atât pen­tru ener­gia trans­mis[ prin încre­de­rea lor, cât și pen­tru sin­ce­ri­ta­tea cu care mi-au spus chiar și nemul­țu­mi­ri­le pe care le au.

Știu că se poa­te mai mult. Vom fi mereu des­chiși să le ascul­tăm păsu­ri­le pen­tru că doar așa se poa­te con­strui #îne­chi­pă.

Loca­li­ta­tea 2 Mai a fost o pri­o­ri­ta­te, dova­dă și inves­ti­ți­i­le, atât de nece­sa­re, pe care le-am făcut în ulti­mii ani. Vreau să con­ti­nu­ăm în for­ță moder­ni­za­rea!

Avem în plan rea­bi­li­ta­rea fale­zei și intro­du­ce­rea aces­te­ia în cir­cu­i­tul turis­tic, con­struc­ția unui cen­tru spor­tiv per­for­mat, cu un teren de fotbal omo­lo­gat FIFA, extin­de­rea rețe­le­lor de uti­li­ti­tăți pre­cum și moder­ni­za­rea șco­lii. Îmi plac fap­te­le și rezul­ta­te­le con­cre­te.

Acum SE POATE MAI MULT!

GEORGESCU Daniel Ghe­or­ghe,
Pri­mar.

#sepoa­te­mai­mult #2Mai #Lima­nu #Vama­Ve­che #Hagieni


Man­ga­lia News, 28.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply