ȘCOLILE din LIMANU și 2 MAI, DOTATE la STANDARDE EUROPENE, cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei

0
619

Noul an șco­lar va înce­pe în data de 14 sep­tem­brie, însă auto­ri­tă­ți­le cen­tra­le încă bâj­bâie în a pune la punct deta­li­i­le. Cert este că este nece­sa­ră con­e­xiu­nea la inter­net, dar și un spa­țiu gene­ros pen­tru elevi, în vede­rea păs­tră­rii unei dis­tan­țe regu­la­men­ta­re, dată fiind situ­a­ția de față, și anu­me pan­de­mia de Coro­na­vi­rus. Însă, o școa­lă din județ a dove­dit că se poa­te. Cu fon­duri de la Con­si­li­ul Local, uni­ta­tea de învă­țământ a fost dota­tă la stan­dar­de euro­pe­ne, fiind gata să-și des­chi­dă por­ți­le pe data de 14 sep­tem­brie.

Este vor­ba de Școa­la nr. 1 Lima­nu, aco­lo unde au fost făcu­te inves­ti­ții seri­oa­se. Ele­vii vor putea reve­ni într-un mediu sigur. O par­te din­tre ei, bine­în­țe­les, urmând ca, săp­tămâ­nal, să se facă schim­bul. Săli­le de cla­să au fost moder­ni­za­te, cu tot mobi­li­e­rul afe­rent, la fel și cur­tea din spa­te, adi­că tere­nul de sport. Mai mult decât atât, fie­ca­re sală de cla­să va fi dota­tă cu came­re video, care vor trans­mi­te onli­ne, iar cadrul didac­tic va avea și micro­fon, pen­tru ca ele­vul de aca­să să poa­tă par­ti­ci­pa la cur­suri, atât audio cât și video.

Ce spu­ne direc­to­rul uni­tă­ții de învă­țământ

”Săp­tămâ­na urmă­toa­re se va face roda­jul. Unii copii vor veni în cla­se, cei­lalți vor asis­ta de aca­să. Așa­dar, toa­tă lumea va fi pre­zen­tă, și onli­ne, și fizic. Sis­te­mul video va cos­ta cam 23.000 de euro pen­tru cele două școli, Școa­la Lima­nu și Școa­la 2 Mai. Banii sunt de la Con­si­li­ul Local și Pri­mă­rie, este un pro­iect nou, care a fost luat în cal­cul având în vede­re noua situ­a­ție în care ne aflăm.

Ast­fel, cum în fie­ca­re cla­să avem tablă inte­li­gen­tă, inter­net, a fost mult mai ușor și cu came­re­le video. În alte con­di­ții, ne cos­ta mult mai mult. Prin urma­re, am ape­lat la aceas­tă meto­dă hybrid – cum i se spu­ne, jumă­ta­te din elevi în cla­să, jumă­ta­te aca­să. Este vor­ba de 1.000 de euro pe cla­să, doar pen­tru acel sis­tem audio – video. Plus dez­in­fec­tanți. Tot­o­da­tă, am achi­zi­țio­nat și lămpi cu utra­vi­o­le­te, iar în fie­ca­re pau­ză cla­se­le vor fi dez­in­fec­ta­te cu ace­le lămpi. Clar ne-am fi dorit să ne întoar­cem cu toții la școa­lă, dar con­si­der că am ales vari­an­ta cea mai bună pen­tru școa­la noas­tră”, a decla­rat prof. Mari­ne­la Gela Iva­ş­cu, direc­to­rul Șco­lii nr. 1 Lima­nu.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply