Școala de Aplicație a Forțelor Navale are un nou comandant. Comandorul Petrică Pîrvu a trecut în rezervă

0
238

Șeful Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le, con­tra­a­mi­ral Mihai Panait a par­ti­ci­pat vineri, 31 iulie, la cere­mo­n­ia de pre­da­re-pri­mi­re a func­ți­ei de coman­dant de la Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, orga­ni­za­tă cu pri­le­jul tre­ce­rii în rezer­vă a coman­do­ru­lui Petri­că Pîr­vu, care a con­dus aceas­tă insti­tu­ție de for­ma­re și dezvol­ta­re pro­fe­sio­na­lă a sol­da­ți­lor, maiș­tri­lor mili­tari și a tine­ri­lor ofi­țeri de mari­nă, din anul 2015.

Coman­do­rul Pîr­vu a absol­vit Insti­tu­tul de Mari­nă „Mir­cea cel Bătrân”, în anul 1984, și a înde­pli­nit nume­roa­se func­ții la bor­dul nave­lor mili­ta­re și în dife­ri­te coman­damen­te de uni­tăți și mari uni­tăți ale For­țe­lor Nava­le. După o carie­ră de 36 de ani cu nume­roa­se rea­li­zări pro­fe­sio­na­le, coman­do­rul Petri­că Pîr­vu a pre­dat dra­pe­lul de lup­tă al uni­tă­ții coman­do­ru­lui Vasi­le Săvu­les­cu și a tre­cut în revis­tă for­ma­ția alcă­tu­i­tă din per­so­na­lul Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le.

Coman­do­rul Vasi­le Săvu­les­cu este absol­vent al Aca­de­mi­ei Nava­le „Mir­cea cel Bătrân”, pro­mo­ția 1995, iar de‑a lun­gul cari­e­rei sale, și‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea la nave, ocu­pând dife­ri­te func­ții, de la cea de coman­dant de navă, la cea de coman­dant de divi­zion de nave, pre­cum și func­ții de con­du­ce­re în une­le struc­turi logis­ti­ce și de instruc­ție din For­țe­le Nava­le.

Con­tra­a­mi­ra­lul Panait l‑a feli­ci­tat pe coman­do­rul Pîr­vu pen­tru întrea­ga sa acti­vi­ta­te și i‑a urat pen­sie înde­lun­ga­tă, iar pe coman­do­rul Săvu­les­cu l‑a feli­ci­tat pen­tru numi­rea în func­ție și i‑a trans­mis mult suc­ces, pute­re de mun­că și rea­li­zări pro­fe­sio­na­le.

Înce­pând cu data de 1 august, coman­do­rul Vasi­le Săvu­les­cu va înde­plini și atri­bu­țiu­ni­le de coman­dant al gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia.

Foto: Cris­ti­an Vlăs­cea­nu.


Man­ga­lia News, 01.08.2020. sur­sa: For­țe­le Nava­le Româ­ne.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply