Scandal la Mangalia: banner cu Iorguş, amplasat fără aviz de la Primărie. Poliţia Locală a dat amenzi

0
365

Se anu­nţă o cam­pa­nie elec­to­ra­lă dură pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, în con­di­ţi­i­le în care va can­di­da şi Zan­fir Ior­guş, şi este de noto­ri­e­ta­te adver­si­ta­tea din­tre aces­ta şi actu­a­lul pri­mar, Cris­ti­an Radu. Pen­tru cei care au uitat: Ior­guş şi Radu s‑au mai con­frun­tat în ale­geri; a câş­ti­gat Radu, dar Ior­guş a acu­zat că i‑au fost „fura­te” votu­ri­le.

Zan­fir Ior­guş pare deter­mi­nat să câş­ti­ge pri­mă­ria, iar ime­di­at după vali­da­rea can­di­da­tu­rii sale cu spri­ji­nul PSD, fos­tul edil a orga­ni­zat o con­fe­rinţă de pre­să în cadrul căre­ia a anu­nţat o serie de măsuri pe care ar urma să le ia dacă este ales – vou­che­re pen­tru pen­sio­nari, des­pă­gu­biri pen­tru cei cu gara­je­le demo­la­te ş.a.

În cur­sul zilei de vineri, susţi­nă­to­rii lui Zan­fir Ior­guş au montat şi un mesh cu ima­gi­nea aces­tu­ia, pe o clă­di­re a unei per­soa­ne fizi­ce. Nu este vreo pro­ble­mă, chiar dacă sun­tem în pre­cam­pa­nie, cu o sin­gu­ră menţiu­ne: susţi­nă­to­rii lui Ior­guş aveau obi­ga­ţia ca pen­tru res­pec­ti­vul mij­loc de publi­ci­ta­te să fie depu­să, la pri­mă­rie, o soli­ci­ta­re de emi­te­re a avi­zu­lui pen­tru publi­ci­ta­te tem­po­ra­ră. Avi­zul nu a fost obţi­nut nici de către pro­pri­e­ta­rul clă­di­rii, nici de exe­cu­tan­tul lucră­rii de ampla­sa­re. În con­di­ţi­i­le date, la faţa locu­lui s‑a pre­zen­tat, vineri, Poli­ţia Loca­lă, care a somat pro­pri­e­ta­rul clă­di­rii şi fir­ma care a montat mash-ul să îl dea jos şi să intre în lega­li­ta­te, prin soli­ci­ta­rea şi obţi­ne­rea ace­lui aviz.

Pen­tru că Poli­ţia Loca­lă este în sub­or­di­nea Pri­mă­ri­ei, iar în pre­zent pri­mar este Cris­ti­an Radu, susţi­nă­to­rii lui Zan­fir Ior­guş au trans­for­mat situ­a­ţia într-una de con­flict elec­to­ral, “şica­na­re” din par­tea admi­nis­tra­ţi­ei. La faţa locu­lui s‑au depla­sat con­si­li­e­rii Nicu Moro­ia­nu, Paul Folea­nu şi pro­pri­e­ta­rul clă­di­rii pe care era expus mate­ri­a­lul de pro­pa­gan­da elec­to­ra­lă. Ei şi poli­ţi­ş­tii locali sau fil­mat reci­proc în timp ce se cer­tau, fie­ca­re susţinân­du-şi punc­tul de vede­re.

În dis­cu­ţie, dar în medi­ul onli­ne, a inter­ve­nit şi fos­tul con­si­li­er local Mena­bit Ozghiun, care a ţinut să sub­li­ni­e­ze că legea este pen­tru toa­tă lumea, iar legea obli­gă la obţi­ne­rea avi­zu­lui mai sus menţio­nat.

De cea­lal­tă par­te, susţi­nă­to­rii lui Ior­guş au moti­vat că, în con­di­ţi­i­le în care Radu este pri­mar, ei n‑ar fi obţi­nut ori­cum acel aviz.

Ca o con­clu­zie, poli­ţi­ş­tii locali au apli­cat câte o amen­dă pro­pri­e­ta­ru­lui clă­di­rii şi fir­mei care a montat mash-ul (amen­dă cuprin­să între 30 şi 50 de mii de lei).

Rea­min­tim că şi în 2012 la Man­ga­lia a fost o cam­pa­nie ten­sio­na­tă – la acel moment susţi­nă­to­rii lui Ior­guş s‑au luat la băta­ie cu susţi­nă­to­rii can­di­da­tu­lui PSD, iar moti­vul a fost tot un mate­ri­al publi­ci­tar: 

Mai mult, pe focuspress.ro, 07.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply