Săptămâna 5 BE.SAFE. Programul spectacolelor de TEATRU, FILM ȘI MUZICĂ

0
234

Vă invi­tăm să fiți ală­tu­ri de noi în cea de‑a cin­cea săp­tămâ­nă a Sta­giu­nii Esti­va­le Best­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța.

Luni, 17 august, la ora 21, în spa­ți­ul de spec­ta­co­le ame­na­jat în Par­cul Arhe­o­lo­gic, înce­pem cu o altă pro­iec­ție de film selec­țio­nat la Transil­va­nia Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val – TIFF 2020, ofe­ri­tă de Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”. Va fi pro­iec­tat fil­mul islan­dez „The Coun­ty” – Ținu­tul, scris și regi­zat de Grí­mur Háko­nar­son.

Inga, o fer­mie­ră islan­de­ză care creș­te vaci de lap­te, se revol­tă împo­tri­va ato­tpu­ter­ni­cei Coo­pe­ra­ti­ve loca­le. Feme­ia încear­că să‑i con­vingă și pe alți fer­mi­eri să i se ală­tu­re în lup­ta con­tra corup­ți­ei din Coo­pe­ra­ti­vă, dar se con­frun­tă cu depen­den­ța și loia­li­ta­tea comu­ni­tă­ții față de aceas­tă enti­ta­te care domi­nă prin mono­pol. Inga își pune la băta­ie toa­te resur­se­le ca să sca­pe din ghea­re­le Coo­pe­ra­ti­vei și să-și tră­i­as­că via­ța așa cum vrea.

Marți, 18 august, tot la ora 21, în ace­lași spa­țiu, un alt film selec­țio­nat la Transil­va­nia Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val – TIFF, ofe­rit de Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”: va fi pro­iec­tat fil­mul argen­ti­nian „The Hei­st of the Cen­tu­ry” – Jaful seco­lu­lui, regi­zat de Ariel Wino­grad.

În 2006, o gru­pa­re de hoți a rea­li­zat ceea ce este con­si­de­rat a fi unul din­tre cele mai fai­moa­se și inge­ni­oa­se jafuri din isto­ria Argen­ti­nei, la fili­a­la din Aca­s­su­so a Băn­cii Río.

Mier­curi, 19 august, de la ora 21, la Tea­trul de Vară Sove­ja, Tea­trul Mic din Bucu­rești pre­zin­tă „Pen­siu­ne com­ple­tă”, de Pier­re Ches­not, în regia lui Gelu Col­ceag.

O come­die bule­var­die­ră cu replici spu­moa­se, cu per­so­na­je sche­ma­ti­ce şi hazoa­se, pli­nă de încur­că­tu­ri.

Ce se întâm­plă atunci când soţia ştie că, din moti­ve pro­fe­sio­na­le, soţul mer­ge, de zece ani, într‑o anu­mi­tă loca­li­ta­te, unde se cazea­ză la ace­la­şi hotel, Hotel Mimo­za, când, de fapt, el îşi vizi­tea­ză aman­ta, ce locu­ieş­te într‑o casă încon­ju­ra­tă de mimo­ze? Ce face acest soţ când află că soţia, curi­oa­să, vrea să îi facă o sur­pri­ză şi să i se ală­tu­re în acest hotel mult-lău­dat, pen­tru o scur­tă vacanţă? Cum rea­cţio­nea­ză aman­ta când tre­bu­ie să ofe­re pen­siu­ne com­ple­tă nu doar cuplu­lui cu pri­ci­na, ci şi altor turi­şti inte­re­sa­ţi de dis­creţia ofe­ri­tă de hotel?

Tot mier­curi, 19 august, de la ora 21, la rui­ne­le din Par­cul Arhe­o­lo­gic, Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu pre­zin­tă „Cio­buri de poves­te în Scy­thia Minor”, de Cris­ti­a­na Keres­z­tes, în regia lui Iuli­an Ena­che.

Poves­tea de dra­gos­te din­tre Iri­na, fata prin­cep­su­lui Tomi­su­lui și al Scy­thi­ei și gla­di­a­to­rul Dio­do­ro va adu­ce în prim plan epi­soa­de impor­tan­te ale isto­ri­ei Dobro­gei, cum ar fi con­frun­ta­rea din­tre epi­sco­pul Bre­ta­nion și împă­ra­tul Valens, dar și infor­ma­ții pre­ți­oa­se des­pre pre­o­tea­sa Aba și Mater Cybe­le, zei­ța cetă­ți­lor, a stân­ci­lor și a fecun­di­tă­ții.

Joi, 20 august, de la ora 21:00, la Tea­trul de Vară Sove­ja, Tea­trul „Not­ta­ra” Bucu­rești pre­zin­tă „Praf de ste­le”, de Norm Fos­ter, în regia lui Lucian Saba­dos.

Un spec­ta­col extrem de amu­zant, pro­fund emo­țio­nant și tul­bu­ră­tor de roman­tic.

Acțiu­nea se petre­ce pe bal­coa­ne­le ală­tu­ra­te ale unui bloc din­tr-un mare oraș. Pro­ta­go­nis­tul, John Cum­min­gs, dis­cu­tă cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, care îi devin, suc­ce­siv, veci­ne. John e zia­rist şi încear­că să scrie un nou roman, dar îşi petre­ce tim­pul mai degra­bă încer­când să le cunoas­că pe cele trei. Fay este pros­ti­tu­a­tă, Angel, o tână­ră care vrea să devi­nă cân­tă­rea­ţă, iar Gwen şi‑a pără­sit soţul şi vrea să încea­pă o via­ţă nouă. Cu fie­ca­re nouă veci­nă, via­ţa pro­ta­go­nis­tu­lui devi­ne tot mai amu­zan­tă. Dis­cu­tă des­pre sex, dra­gos­te, via­ţă şi moar­te, cu mult umor şi… câte­va lacri­mi.

Vineri, 21 august, de la ora 20:30, la Tea­trul de Vară Sove­ja, Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Teo­dor T. Bura­da” pre­zin­tă un spec­ta­col fol­cloric: „IZVOARE DOBROGENE” ȘI INVITAȚI.

Tot vineri, 21 august, de la ora 21:00, în spa­ți­ul de joc din Par­cul Arhe­o­lo­gic, Tea­trul de Artă Bucu­rești pre­zin­tă „Și veni băr­ba­tul la feme­ie”, de Semion Zlo­t­ni­kov, în regia lui Bogdan Budeș.

O come­die cu două per­so­na­je des­pre dorin­ța pri­mor­di­a­lă de a împăr­ți sin­gu­ră­ta­tea la doi. Un Adam și o Eva, la vâr­sta matu­ri­tă­ții.

Dina și Vic­tor sunt tre­cuți de patru­zeci de ani, divor­țați și fie­ca­re are câte un copil dintr‑o fos­tă căsă­to­rie. „Tre­cuți de patru­zeci de ani” nu e o vâr­stă la care via­ța ia sfâr­șit. Așa că doi pri­e­te­ni comuni încear­că să le vină în aju­tor, aran­jân­du-le o întâl­ni­re. Vic­tor se pre­zin­tă aca­să la Dina, într‑o sea­ră plo­ioa­să de sâm­bă­tă. Dar amân­doi au de înfrun­tat temeri, frus­trări și dez­a­mă­giri din tre­cut. Așa că se apro­pie unul de celă­lalt cu o stân­gă­cie pli­nă de can­doa­re, care dă naș­te­re unor replici stră­lu­ci­toa­re. O come­die îndui­o­șătoa­re, o pri­vi­re amu­za­tă asu­pra a doi oameni care vor să o ia de la capăt, împre­u­nă.

Sâm­bă­tă, 22 august, de la ora 21:00, la Tea­trul de Vară Sove­ja, Tea­trul Națio­nal de Ope­re­tă și Musi­cal „Ion Dacian” Bucu­rești pre­zin­tă THIS IS MY SONG: Momen­te cele­bre din musi­cal-uri și muzi­că de film, sub con­du­ce­rea muzi­ca­lă a lui Ale­xan­dru Ilie.

Un spec­ta­col cu pie­se din coloa­na sono­ră a unor fil­me și musi­ca­luri cele­bre, în inter­pre­ta­rea soliș­ti­lor vocali și orches­trei Tea­tru­lui Națio­nal de Ope­re­tă și Musi­cal “Ion Dacian”.

Dumi­ni­că, 16 august, de la ora 21:00, la Tea­trul de Vară Sove­ja, tot Tea­trul Națio­nal de Ope­re­tă și Musi­cal „Ion Dacian” Bucu­rești pre­zin­tă „Sea­ră fran­ce­ză” – Colaj de șanso­ne­te.

Un spec­ta­col cu șanso­ne­te și arii cele­bre din ope­re­te fran­ce­ze. Inter­pre­tea­ză soliști vocali și orches­tra Tea­tru­lui Națio­nal de Ope­re­tă și Musi­cal „Ion Dacian”.

****************

Acce­sul la spec­ta­co­le va fi pe baza de BILETE ce pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11).

Pro­gra­mul casei de bile­te de la Tea­trul de Stat Con­stan­ța este mier­curi – dumi­ni­că, ore­le 9:00 – 12:00, 16:00 – 21:00

Bile­te­le pot fi achi­zi­țio­na­te și de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Vară Sove­ja, cu două ore îna­in­te de înce­pe­rea repre­zen­ta­ți­i­lor.

*****************

Sta­giu­nea Esti­va­lă Best­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, cuprin­de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le diver­se, ce se des­fă­șoa­ră în spa­ții adec­va­te, în aer liber, până la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie. Par­te­ne­rii sta­giu­nii sunt Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de mare” Con­stan­ța și Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”. Spon­so­rii eve­ni­men­tu­lui sunt: AQUA CARPATICA, DOMENIILE SÂMBUREȘTI, CRAMELE RASOVA, FLORĂRIILE MAGNOLIA

Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea numă­rul unu, așa­dar toa­te eve­ni­men­te­le din cadrul sta­giu­nii vor avea loc cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus.


Man­ga­lia News, 17.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply