România în și după pandemie – Punct de vedere al Academiei Române

0
182

Situ­a­ția cre­a­tă în Româ­nia de apa­ri­ția și evo­lu­ția pan­de­mi­ei, al cărei impact socio-eco­no­mic este îngri­jo­ră­tor, dacă nu chiar dez­as­tru­os, pen­tru une­le sec­toa­re, a deter­mi­nat con­sti­tu­i­rea unui grup de reflec­ție în cadrul Aca­de­mi­ei Româ­ne, for­mat din aca­de­mi­cieni, cer­ce­tă­tori din insti­tu­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, repre­zen­tanți ai mediu­lui uni­ver­si­tar. Aces­ta a ana­li­zat și pro­pus o serie de măsuri nece­sa­re pen­tru ate­nu­a­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei pe ter­men scurt, mediu și lung.

Gru­pul de reflec­ție con­si­de­ră că pan­de­mia a gene­rat o cri­ză care repre­zin­tă o oport­u­ni­ta­te pen­tru relan­sa­rea soci­e­tă­ții și eco­no­mi­ei româ­nești, în cadrul unui pro­gram stra­te­gic de dezvol­ta­re dura­bi­lă.

Prin­ci­pa­le­le sec­toa­re ana­li­za­te și pen­tru care sunt pro­pu­se obiec­ti­ve și acțiuni pen­tru ate­nu­a­rea sau chiar eli­mi­na­rea efec­te­lor cri­zei sunt edu­ca­ția, cer­ce­ta­rea ști­in­ți­fi­că, agri­cul­tu­ra, resur­se­le mine­ra­le și ener­gia, mobi­li­ta­tea.

1. EDUCAȚIA

Prin evo­lu­ția spec­ta­cu­loa­să înre­gis­tra­tă în ulti­mul dece­niu, teh­no­lo­gia infor­ma­ți­ei și comu­ni­ca­ți­i­lor poa­te și tre­bu­ie să con­tri­bu­ie la moder­ni­za­rea și efi­cien­ti­za­rea pro­ce­su­lui de edu­ca­ție și instru­i­re a ele­vi­lor și stu­den­ți­lor. În acest scop se impu­ne nece­si­ta­tea regân­di­rii între­gu­lui pro­ces for­ma­tiv-edu­ca­tiv, în con­tex­tul evo­lu­ți­ei teh­no­lo­gi­ei, al tre­ce­rii la noua revo­lu­ție indus­tri­a­lă baza­tă pe inte­gra­rea cal­cu­la­toa­re­lor, al comu­ni­ca­ți­i­lor cu obiec­te­le fizi­ce, unde comu­ni­ca­rea între mașini (M2M) și comu­ni­ca­rea între oameni și mașini (H2M) joa­că un rol esen­ți­al. Sis­te­mul națio­nal de edu­ca­ție și instru­i­re tre­bu­ie adap­tat la cerin­țe­le impu­se de mobi­li­ta­tea și glo­ba­li­za­rea pie­ței for­ței de mun­că.

➢ Dota­rea tutu­ror șco­li­lor cu mij­loa­ce teh­ni­ce pen­tru asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor nece­sa­re edu­ca­ți­ei on-line (cal­cu­la­toa­re, table­te, table inte­li­gen­te, infras­truc­turi de comu­ni­ca­ții, acces la plat­for­me on-line).

➢ Pre­gă­ti­rea tutu­ror pro­fe­so­ri­lor pen­tru uti­li­za­rea efi­cien­tă a infras­truc­tu­rii în pro­ce­sul de edu­ca­ție digi­ta­lă.

➢ Lan­sa­rea unui pro­gram coe­rent de edu­ca­ție con­ti­nuă a cetă­țe­ni­lor pen­tru adap­ta­rea la evo­lu­ția teh­no­lo­gi­ei comu­ni­ca­ți­i­lor și cal­cu­la­toa­re­lor, a robo­ti­cii și inte­li­gen­ței arti­fi­ci­a­le.

2. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

➢ Reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui de cer­ce­ta­re-dezvol­ta­re-ino­va­re și orien­ta­rea cer­ce­tă­rii inclu­siv spre pro­gra­me care să sus­ți­nă eco­no­mia și tre­ce­rea la eco­no­mia digi­ta­li­za­tă (noua revo­lu­ție indus­tri­a­lă).

➢ Înfi­in­ța­rea Fun­da­ți­ei Româ­ne pen­tru Ști­in­ță, cu fon­duri publi­ce și pri­va­te, cu misiu­nea de a ges­tio­na pro­gra­me națio­na­le de cer­ce­ta­re, poli­ti­ci­le pen­tru cer­ce­ta­re-dezvol­ta­re, infras­truc­tu­ra pen­tru cer­ce­ta­re, trans­fe­rul teh­no­lo­gic și valo­ri­fi­ca­rea rezul­ta­te­lor.

➢ Alo­ca­rea a cel puțin 2% din buget pen­tru sus­ți­ne­rea pro­gra­me­lor de cer­ce­ta­re-dezvol­ta­re și ino­va­re, așa cum se întâm­plă în majo­ri­ta­tea sta­te­lor dezvol­ta­te.

➢ Lan­sa­rea unui pro­gram națio­nal pen­tru sti­mu­la­rea cre­a­ti­vi­tă­ții, ino­vă­rii și inven­ți­i­lor, cu apli­ca­bi­li­ta­te în eco­no­mie și soci­e­ta­te.

➢ Adop­ta­rea unui pro­gram națio­nal pen­tru sus­ți­ne­rea com­pa­ni­i­lor pri­va­te și publi­ce, româ­nești sau inter­națio­na­le, des­ti­na­te dezvol­tă­rii de pro­gra­me de cer­ce­ta­re­dezvol­ta­re-ino­va­re în Româ­nia.

➢ Cre­a­rea și sus­ți­ne­rea cen­tre­lor de exce­len­ță în uni­ver­si­tăți și insti­tu­te de cer­ce­ta­re și a cen­tre­lor de trans­fer al cunoș­tin­țe­lor, ino­va­ți­i­lor și inven­ți­i­lor în medi­ul eco­no­mic. Întă­ri­rea coo­pe­ră­rii între uni­ver­si­tăți, insti­tu­te de cer­ce­ta­re și medi­ul eco­no­mic.

3. ECONOMIA

➢ Sus­ți­ne­rea unui pro­gram națio­nal pen­tru dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii de trans­port ruti­er, fero­vi­ar, aeri­an și imple­men­ta­rea teh­no­lo­gi­i­lor digi­ta­le pen­tru opti­mi­za­rea mobi­li­tă­ții.

➢ Sus­ți­ne­rea unui pro­gram națio­nal pen­tru opti­mi­za­rea acti­vi­tă­ți­lor în medi­ul urban și rural, imple­men­ta­rea unor con­cep­te pre­cum „ora­șe inte­li­gen­te“, „trans­port inte­li­gent“, „clă­diri inte­li­gen­te“ ș.a.

➢ Încu­ra­ja­rea și sus­ți­ne­rea între­prin­ză­to­ri­lor pen­tru dezvol­ta­rea indus­tri­ei pe baza unor ino­va­ții și inven­ții româ­nești. Iden­ti­fi­ca­rea unor dome­nii teh­no­lo­gi­ce și indus­tri­a­le care pot con­du­ce la relan­sa­rea unor sec­toa­re indus­tri­a­le cu capi­tal autoh­ton (mașini agri­co­le, auto­mo­bi­le, echi­pa­men­te elec­tri­ce și de auto­ma­ti­za­re, sis­te­me de pro­gra­ma­re, fabrici de ulei, fabrici de zahăr, pro­du­se chi­mi­ce, indus­tria de arma­ment etc).

4. AGRICULTURA

➢ Sus­ți­ne­rea pro­gra­mu­lui de iri­ga­ții și valo­ri­fi­ca­rea poten­ți­a­lu­lui hidro­lo­gic natu­ral al râu­ri­lor și lacu­ri­lor, înscris într-un pro­gram națio­nal de ame­na­ja­re a tere­nu­ri­lor agri­co­le.

➢ Ini­ți­e­rea și sus­ți­ne­rea unui pro­gram națio­nal de împă­du­riri și refa­ceri a fon­du­lui fores­ti­er, pre­cum și a per­de­le­lor fores­ti­e­re pen­tru pro­tec­ția tere­nu­ri­lor agri­co­le.

➢ Lan­sa­rea și sus­ți­ne­rea unui pro­gram națio­nal pen­tru revi­go­ra­rea sec­to­ru­lui zoo­teh­nic (creș­te­rea porci­lor, ovi­ne­lor, bovi­ne­lor) și valo­ri­fi­ca­rea efi­cien­tă a pro­du­se­lor, prin cre­a­rea la nivel regio­nal a com­bi­na­te­lor de pre­lu­cra­re a lap­te­lui, căr­nii ș.a.

➢ Cre­a­rea unor fer­me com­ple­xe, cu par­ti­ci­pa­rea sta­tu­lui și a mediu­lui pri­vat, pen­tru asi­gu­ra­rea nece­sa­ru­lui de pro­du­se ali­men­ta­re de cali­ta­te supe­ri­oa­ră.

➢ Cre­a­rea cen­tre­lor regio­na­le de colec­ta­re, sto­ca­re și livra­re de pro­du­se ali­men­ta­re prin impli­ca­re direc­ți­i­lor jude­țe­ne pen­tru sus­ți­ne­rea agri­cul­tu­rii.

➢ Sus­ți­ne­rea direc­tă a exploa­ta­ți­i­lor agri­co­le gene­ra­toa­re de pro­du­se agroa­li­men­ta­re, nece­sa­re pie­ței inter­ne (car­ne, lap­te, legu­me, fruc­te și deri­va­te ale aces­to­ra).

5. RESURSELE / ENERGIA

➢ Regân­di­rea sis­te­mu­lui de exploa­ta­re și valo­ri­fi­ca­re a resur­se­lor mine­ra­le și ener­ge­ti­ce (gaze, petrol, căr­bu­ne, mine­re­uri cri­ti­ce).

➢ Regân­di­rea și rea­vi­za­rea sis­te­mu­lui ener­ge­tic națio­nal și a celui mini­er, ca sis­te­me stra­te­gi­ce afla­te sub con­tro­lul sta­tu­lui.

6. SECURITATEA CIBERNETICĂ

➢ Cre­a­rea unui sis­tem națio­nal coe­rent de secu­ri­ta­te ciber­ne­ti­că, în con­tex­tul creș­te­rii com­ple­xi­tă­ții infras­truc­tu­ri­lor și a vul­ne­ra­bi­li­tă­ți­lor deter­mi­na­te de noua revo­lu­ție indus­tri­a­lă și de digi­ta­li­za­rea eco­no­mi­ei și a soci­e­tă­ții.

Pen­tru ope­ra­țio­na­li­za­rea unor ase­me­nea obiec­ti­ve, se impu­ne viziu­ne, coe­ren­ță și res­pon­sa­bi­li­ta­te din par­tea fac­to­ri­lor de deci­zie.

În acest sens, sunt nece­sa­re acțiuni în urmă­toa­re­le direc­ții:

A) Recon­si­de­ra­rea rolu­lui eco­no­mic și soci­al al sta­tu­lui și al par­te­ne­ri­a­tu­lui public-pri­vat. Sta­tul repre­zin­tă un agent eco­no­mic sui gene­ris, a cărui inter­ven­ție creș­te oda­tă cu mări­rea gra­du­lui de com­ple­xi­ta­te a eco­no­mi­ei, cu extin­de­rea glo­ba­li­ză­rii, a digi­ta­li­ză­rii pe plan mondi­al, în con­tex­tul unor pro­ble­me majo­re, gene­ra­te de dez­as­tre natu­ra­le, pan­de­mii, degra­da­rea mediu­lui.

B) Inves­ti­ga­rea aten­tă a pro­ble­me­lor lega­te de migra­rea popu­la­ți­ei și de redu­ce­rea îngri­jo­ră­toa­re a numă­ru­lui de locu­i­tori din anu­mi­te zone; lan­sa­rea unui pro­gram de sto­pa­re a decli­nu­lui demo­gra­fic și de creș­te­re a nata­li­tă­ții.

C) Asi­gu­ra­rea pre­mi­se­lor nece­sa­re și sufi­cien­te pen­tru refa­ce­rea eco­no­mi­ei și dezvol­ta­rea dura­bi­lă a Româ­ni­ei prin:

- Îmbu­nă­tă­ți­rea stă­rii de sănă­ta­te a popu­la­ți­ei;

- Creș­te­rea gra­du­lui de ocu­pa­re a for­ței de mun­că;

- Asi­gu­ra­rea unui nivel de edu­ca­ție cât mai apro­pi­at de cerin­țe­le eco­no­mi­ei și soci­e­tă­ții moder­ne;

- Pro­mo­va­rea și sus­ți­ne­rea finan­ță­rii inves­ti­ți­i­lor publi­ce și pri­va­te, ca fac­tor de creș­te­re eco­no­mi­că și de pro­gres soci­al;

- Regân­di­rea sis­te­mu­lui de împru­mu­turi și dobânzi pen­tru sus­ți­ne­rea sec­to­ru­lui eco­no­mic și a ini­ția­ti­ve­lor pri­va­te;

- Ela­bo­ra­rea unor măsuri și instru­men­te de creș­te­re a efi­cien­ței eco­no­mi­ce și de pro­tec­ție a mediu­lui;

- Con­ce­pe­rea și imple­men­ta­rea unor pro­gra­me pen­tru creș­te­rea rezi­li­en­ței eco­no­mi­ce, a vite­zei de recu­pe­ra­re a decli­nu­lui eco­no­mic și soci­al;

- Pro­mo­va­rea con­cep­te­lor lega­te de imple­men­ta­rea noii revo­lu­ții indus­tri­a­le, cu pro­fun­de con­se­cin­țe în toa­te sec­toa­re­le socio-eco­no­mi­ce;

- Acor­da­rea unei aten­ții spo­ri­te schim­bă­ri­lor struc­tu­ri­lor indus­tri­ei, com­por­ta­men­tu­lui con­su­ma­to­ri­lor, pozi­ți­i­lor pie­ței și atrac­ti­vi­tă­ții sec­toa­re­lor;

- Sti­mu­la­rea cre­a­ti­vi­tă­ții și ino­vă­rii pen­tru pro­gre­sul soci­al și eco­no­mic al țării;

- Refa­ce­rea încre­de­rii popu­la­ți­ei în vii­to­rul țării, în for­ța uni­tă­ții națio­na­le;

- Mobi­li­za­rea între­gu­lui poten­ți­al inte­lec­tu­al pen­tru relan­sa­rea soci­e­tă­ții româ­nești și con­so­li­da­rea pres­ti­gi­u­lui Româ­ni­ei, ca țară cu o eco­no­mie moder­nă, cu un sis­tem de edu­ca­ție per­for­mant, cu un sis­tem de sănă­ta­te efi­cient, cu un pro­gram coe­rent de dezvol­ta­re gene­ra­lă.

D) Valo­ri­fi­ca­rea oport­u­ni­tă­ți­lor ofe­ri­te de Uniu­nea Euro­pea­nă, cu rol com­ple­men­tar față de efor­tu­ri­le la nivel națio­nal, deter­mi­nan­te pen­tru dezvol­ta­rea socio-eco­no­mi­că a țării pe ter­men mediu și lung.

E) Ope­ra­țio­na­li­za­rea stra­te­gi­ei națio­na­le de dezvol­ta­re dura­bi­lă până în anul 2030, docu­ment ofi­ci­al ca inter­fa­ță la agen­da ONU, cu accent pe noua para­dig­mă a dezvol­tă­rii dura­bi­le, având la bază redu­ce­rea ine­chi­tăți soci­a­le și a sără­ci­ei extre­me.

F) Par­ti­ci­pa­rea acti­vă, cu resur­se pro­prii și cu resur­se atra­se, la pro­gra­mul euro­pean „Gre­en Deal“, cu impact major asu­pra eco­sis­te­me­lor natu­ra­le la nive­lul între­gii țări, pen­tru creș­te­rea eco-efi­cien­ței și a capa­ci­tă­ții de pro­tec­ție a mediu­lui.

G) Con­sti­tu­i­rea unei comi­sii guver­na­men­ta­le pen­tru ana­li­za modu­lui de ges­tio­na­re a capi­ta­lu­lui ban­car, meni­tă să vize­ze rata dobân­zi­lor, faci­li­tă­ți­le pri­vind peri­oa­da de gra­ție și ram­bu­r­sa­re a cre­di­te­lor, dobân­zi­le sub­ven­țio­na­te ș.a., pre­cum și modul de sus­ți­ne­re a capi­ta­lu­lui ban­car națio­nal public și pri­vat.

H) Ela­bo­ra­rea unui Pro­gram Națio­nal pen­tru ges­tio­na­rea dura­bi­lă a resur­se­lor mine­ra­le și a Pro­gra­mu­lui Geo­lo­gic Națio­nal de ree­va­lu­a­re a aces­tor resur­se, cu reco­man­dări de valo­ri­fi­ca­re a lor.

➢ Aca­de­mia Româ­nă își pro­pu­ne să orga­ni­ze­ze peri­o­dic dez­ba­teri pe teme de inte­res națio­nal, cu invi­ta­rea unor repre­zen­tanți ai insti­tu­ți­i­lor inte­re­sa­te, ai mediu­lui de afa­ceri și ai fac­to­ri­lor de deci­zie.

➢ Aca­de­mia Româ­nă se ofe­ră să con­sti­tu­ie un grup de lucru cu sco­pul ana­li­ză­rii evo­lu­ți­ei deca­la­je­lor în dife­ri­te dome­nii din țara noas­tră, în com­pa­ra­ție cu sta­te­le dezvol­ta­te din Euro­pa; rezul­ta­te­le urmea­ză să fie publi­ca­te tri­mes­tri­al, într-un bule­tin infor­ma­tiv cu men­țio­na­rea prin­ci­pa­li­lor indi­ca­tori la nivel națio­nal și inter­națio­nal.

➢ Aca­de­mia Româ­nă își mani­fes­tă dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a par­ti­ci­pa activ la ela­bo­ra­rea stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re a Româ­ni­ei pe ter­men mediu și lung.

Biro­ul Pre­zi­di­u­lui Aca­de­mi­ei Româ­ne, iulie 2020.


Gru­pul de reflec­ție a fost alcă­tu­it din:
Acad. Ioan-Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne,
Acad. Ioan Dumi­tra­che, secre­tar gene­ral al Aca­de­mi­ei Româ­ne,
Acad. Nico­lae Anas­ta­siu, Sec­ția de Ști­in­țe Geo­no­mi­ce, Aca­de­mia Româ­nă,
Acad. Flo­rin Filip, pre­șe­din­te­le Sec­ți­ei de Ști­in­ța și Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei, Aca­de­mia Româ­nă,
Acad. Nico­lae Său­les­cu, Secţia de Şti­inţe Agri­co­le şi Sil­vi­ce, Aca­de­mia Româ­nă,
Prof. univ. Ghe­or­ghe Zaman, mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei Româ­ne, direc­tor Insti­tu­tul de Eco­no­mie Națio­na­lă,
Dr. Lumi­ni­ța Chi­vu, direc­tor Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­tări Eco­no­mi­ce „Cos­tin C. Kiri­țes­cu“,
Dr. Mari­oa­ra Ior­dan, direc­tor adjunct Insti­tu­tul de Prog­no­ză Eco­no­mi­că,
Dr. Filip Câr­lea, direc­tor Cen­trul de Pro­mo­va­re a Ener­gi­i­lor Rege­ne­ra­bi­le,
Prof. univ. Radu Mun­tea­nu, Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că din Cluj-Napo­ca,
Dr. Ovi­diu Badea, direc­tor Insti­tu­tul Naţio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re în Sil­vi­cul­tu­ră „Marin Dră­cea”.


Man­ga­lia News, 17.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply