Restaurantele se redeschid, de la 1 septembrie. Care sunt condițiile [VIDEO]

0
295

Spa­ți­i­le închi­se din res­ta­u­ran­te se vor redes­chi­de de la 1 sep­tem­brie în anu­mi­te con­di­ții, potri­vit repre­zen­tan­ți­lor HoRe­Ca, care au par­ti­ci­pat la dis­cu­ții cu Guver­nul și pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban. Aceștia spun că vor fi apli­ca­te res­tric­ții, prin­tre care dis­tan­ța­rea fizi­că, une­le mese urmând să fie lăsa­te libe­re. De ase­me­nea, per­soa­ne­le care intră în res­ta­u­rant vor tre­bui să poar­te mas­că. 

La nivel națio­nal, este impor­tant să des­chi­dem la data de 1 sep­tem­brie. Avem 400.000 de anga­jați cu slu­j­be­le în peri­col. Nu se pune pro­ble­ma să mai aștep­tăm. Evi­dent, vor fi excep­ții punc­tu­a­le, aco­lo unde nive­lul epi­de­mi­o­lo­gic nu este ținut sub con­trol. Aces­te punc­te spe­ci­fi­ce vor putea evo­lua în cur­sul urmă­toa­re­lor luni, în func­ție de sta­tu­sul infec­tă­ri­lor.

Con­ti­nu­a­rea, inclu­siv VIDEO, pe digi24.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply