Reprezentanții României în Comisia Economică și Socială Europeană (CESE), din partea sindicatelor, patronatelor și societății civile, pentru perioada 2020–2025

0
143

Guver­nul Româ­ni­ei a desem­nat lis­ta repre­zen­tan­ți­lor Româ­ni­ei în cadrul Comi­si­ei Eco­no­mi­ce și Soci­a­le Euro­pe­ne din par­tea sin­di­ca­te­lor, patro­na­te­lor și soci­e­tă­ții civi­le, pen­tru peri­oa­da 2020–2025.

Repre­zen­tan­ții din par­tea soci­e­tă­ții civi­le:

 1. Ionuț Eugen Sibian (Fun­da­ția pen­tru Dezvol­ta­rea Soci­e­tă­ții Civi­le);
 2. Cris­ti­an Pîr­vu­les­cu (Cen­trul pen­tru Edu­ca­ție și Dezvol­ta­re Step by Step);
 3. Ele­na Calis­tru (Aso­ci­a­ția Fun­ky Citi­zens);
 4. Tudo­rel Tupi­luși (Aso­ci­a­ția Nevă­ză­to­ri­lor din Româ­nia);
 5. Cris­ti­an Mihai Ene­scu (Aso­ci­a­ția ECOASSIST).

Repre­zen­tan­ții din par­tea sin­di­ca­te­lor:

 1. Ber­cea Flo­rin (prim vice­pre­șe­din­te CNSLR Fră­ția);
 2. Rusu Sabin (Secre­tar Gene­ral CSDR);
 3. Marin Flo­ri­an (vice­pre­șe­din­te supleant BNS);
 4. Dan­dea Sorin Petru (CNS Car­tel Alfa);
 5. For­nea Dumi­tru (Secre­tar Gene­ral CNS Meri­dian).

Repre­zen­tan­ții din par­tea patro­na­te­lor:

 1. Mari­nel Dănuț Mure­șan – CNIPMMR;
 2. Bogdan Pre­da – Con­cor­dia;
 3. Ionel Borș – Con­pi­rom;
 4. Lau­ren­țiu Plos­cea­nu – UGIR;
 5. Dece­bal Ște­fă­ni­ță Pădu­re – Busi­ne­ss Româ­nia.

Selec­ția a fost făcu­tă la nive­lul Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Guver­nu­lui, urma­re cere­ri­lor pri­mi­te din par­tea orga­ni­za­ți­i­lor eli­gi­ble, con­form cri­te­ri­i­lor din Memo­ran­du­mul publi­cat pe site-ul insti­tu­ți­ei.

Citiți Memo­ran­du­mul care cuprin­de Cri­te­ri­i­le orien­ta­ti­ve pen­tru selec­ția repre­zen­tan­ți­lor sin­di­ca­te­lor, patro­na­te­lor și soci­e­tă­ții civi­le, în vede­rea desem­nă­rii repre­zen­tan­ți­lor Româ­ni­ei în cadrul Comi­te­tul Eco­no­mic si Soci­al Euro­pean (CESE), pen­tru peri­oa­da 2020–2025:

- MEMORANDUM-CESE -


Man­ga­lia News, 07.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply