Rareș Bogdan: La Primăria Mangalia susțin candidatul PNL, Cristian Radu

0
792

Ale­ge­ri­le loca­le din 27 sep­tem­brie vin cu sur­pri­ze: Moham­mad Murad, spre exem­plu, a decis să can­di­de­ze la Man­ga­lia, după ce ini­țial spu­se­se că țin­teș­te sca­u­nul de edil al Con­stan­ței.

Pe data de 20 august, Moham­mad Murad a sus­ți­nut o con­fe­rin­ță de pre­să la Man­ga­lia, în cadrul căre­ia a expli­cat moti­ve­le can­di­da­tu­rii sale (deta­lii AICI) și a făcut refe­ri­re și la euro­par­la­men­ta­rul PNL, Rareș Bogdan, des­pre care se știe că îi este pri­e­ten.

M‑am con­sul­tat cu dân­sul ca pri­e­ten, nu ca om poli­tic. I‑am expli­cat pro­iec­tul meu. A fost foar­te încân­tat. Ca opi­nie poli­ti­că, pro­ba­bil că are poli­ti­ca par­ti­du­lui libe­ral. Sun­tem pri­e­te­ni, a fost aici acum câte­va zile, am vor­bit de toa­te. L‑am rugat să nu se impli­ce public. E nor­mal să sepa­răm lucru­ri­le”, a spus Murad.

Aces­tea fiind spu­se, s‑a spe­cu­lat că Rareș Bogdan l‑ar sus­ți­ne pe Moham­mad Murad, în detri­men­tal can­di­da­tu­lui PNL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, actu­a­lul pri­mar Cris­ti­an Radu.

Con­stac­tat de Focus Press, Rareș Bogdan a pre­ci­zat clar că el sus­ți­ne toți can­di­da­ții PNL la pri­mă­rii și că nu ames­te­că pri­e­te­nia cu Moham­mad Murad cu ches­tiu­ni­le lega­te de par­tid.

Eu sunt pri­e­ten cu Moham­mad Murad, dar fac par­te din Par­ti­dul Națio­nal Libe­ral, nu am cum să îl sus­țin, dar mi-ar fi făcut plă­ce­re să can­di­de­ze de la PNL. La Man­ga­lia pri­ma­rul Cris­ti­an Radu face par­te din Par­ti­dul Libe­ral, nu am cum să mă duc să îi fac cam­pa­nie lui Moha, dar este pri­e­te­nul meu și vor­bim ori de câte ori mă sună”, a decla­rat Rareș Bogdan. 

Îl aștept pe Moha după ale­geri, în PNL. Sun­tem în cam­pa­nie acum, sunt în PNL, sus­țin can­di­da­ții PNL. La Man­ga­lia sus­țin can­di­da­tul PNL la pri­mă­rie”, a adă­u­gat Rareș Bogdan. Adi­că, îl sus­ți­ne pe Cris­ti­an Radu.

El a mai spus că evi­tă să vină pe lito­ral în aceas­tă peri­oa­dă, pen­tru ca aces­te ches­tiuni să nu se inter­pre­te­ze greșit: “Nu vin pe la mare, toc­mai ca să nu dau vreo expli­ca­ție de genul aces­ta. Însă ce pot spu­ne este că pri­e­te­nul meu Moham­mad este un om extrem de valo­ros și a vita­li­zat lito­ra­lul, atât în zona de nord, Pho­e­ni­cia, ase­me­nea celor din Tur­cia sau Dubai, iar acum a rea­li­zat, din punc­tul meu de vede­re, un feno­men în sudul lito­ra­lu­lui. Eu sunt un fan al lito­ra­lu­lui încă de copil, exact în sudul lito­ra­lu­lui. Am și lucrat pe lito­ral, în Cos­ti­nești de exem­plu. Veneam și la Vama Veche, foar­te des. Iar ce face Moha, revi­ta­li­zea­ză acea zonă care este mult mai fru­moa­să decât nor­dul, care este supra­a­glo­me­rat. Toa­tă sal­ba ace­ea de sta­țiuni, în sud este nevo­ie de inves­ti­tori. Dar, repet, eu fac par­te din PNL și mi-ar fi plă­cut să facă par­te din acest par­tid. Din păca­te, din acest motiv nu pot veni să îi fac cam­pa­nia. Poli­ti­ca și pri­e­te­nia sunt două lucruri dife­ri­te, nu le încur­căm”, a decla­rat, pen­tru Focus Press, Rareș Bogdan.

Lore­da­na MIHAI, focuspress.ro, 21.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply