Raluca Turcan: ”Este absolut imposibil ca Guvernul să asigure măşti pentru toţi copiii și profesorii”

1
388

Vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can a anu­nţat sâm­bă­tă, într‑o con­fe­rinţă de pre­să, că este impo­si­bil ca Guver­nul să asi­gu­re măşti pen­tru toţi copi­ii şi pro­fe­so­rii din Româ­nia, dar vor exis­ta în fie­ca­re şcoa­lă din ţară dez­in­fec­tanţi şi măşti pen­tru copi­ii din fami­lii săra­ce sau care îşi uită mas­ca aca­să, şi, de ase­me­nea, va fi asi­gu­rat acce­sul la apă şi cana­li­za­re.

Exis­tă cate­go­rii defa­vo­ri­za­te care sunt bene­fi­ci­a­re de măşti gra­tu­i­te din par­tea sta­tu­lui, prin achi­zi­ţia făcu­tă de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii. Din per­spec­ti­va Guver­nu­lui, noi punem bani la dis­po­zi­ţie auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce loca­le, să facă un stoc minim de măşti şi mate­ri­a­le dez­in­fec­tan­te în fie­ca­re şcoa­lă, pen­tru situ­a­ţii de ava­rie, să spu­nem, îşi uită măs­cu­ţa copi­lul, e dintr‑o fami­lie mai săra­că, i s‑au ter­mi­nat măş­ti­le, însă este abso­lut impo­si­bil ca Guver­nul să asi­gu­re măşti pen­tru toţi copi­ii din ţara aceas­ta, pen­tru toţi pro­fe­so­rii. Deci, spri­ji­nul guver­na­men­tal mer­ge pen­tru cate­go­ri­i­le defa­vo­ri­za­te, pe o achi­zi­ţie deja fina­li­za­tă la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii”, a decla­rat vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can, potri­vit Ager­pres.

De ase­me­nea, Tur­can a pre­ci­zat că Guver­nul va alo­ca 50 de mili­oa­ne de euro auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, ca să achi­zi­ţio­ne­ze de aceşti bani, măşti şi dez­in­fec­tanţi pen­tru fie­ca­re şcoa­lă din ţară. (ampress.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dar popo­ru­lui cum i‑o fi … să asi­gu­re indem­ni­za­ții tutu­ror „trân­to­ri­lor” și „pri­ce­pu­ți­lor” din par­la­men­tul aces­ta „minu­s­cul” (a se vedea câte legi nu au modi­fi­cări din cau­za „pri­ce­pe­rii” aces­to­ra nu dato­ri­tă modi­fi­că­rii situ­a­ți­i­lor, ca să nu spu­nem de cele nici măcar gân­di­te, dar necesare‑a se vedea legea pen­tru sta­bi­li­rea stă­ri­i­lor de urgen­ță, aler­tă etc.). Dacă nu puteți asi­gu­ra atunci nu impu­neți ! Am văzut, ați „impus” anu­la­rea pen­si­i­lor spe­ci­a­le dar … nu s‑a putut ! Tare „pri­ce­puți” ați fost … Și veți mai fi … Încer­ca­re moar­te n‑are !

Leave a Reply