Radu Cristian: Zilele trecute mi-am depus candidatura pentru postul de primar al municipiului Mangalia, alături de colegii din PNL, care formează echipa de candidați pentru Consiliul Local

0
218

Zile­le tre­cu­te mi-am depus can­di­da­tu­ra pen­tru pos­tul de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ală­tu­ri de cole­gii din PNL, care for­mea­ză echi­pa de can­di­dați la Con­si­li­ul Local. Cu spri­ji­nul dum­ne­a­voa­tră, locu­i­to­rii ora­șu­lui nos­tru, îmi doresc ca în urmă­to­rul man­dat să fina­li­zam pro­iec­te­le înce­pu­te cu bani euro­peni și să atra­gem alte fon­duri UE pen­tru a face din Man­ga­lia un ade­vă­rat oraș euro­pean.

Pen­tru CL, PNL Man­ga­lia pro­pu­ne can­di­dați tineri, spe­cia­liști în dife­ri­te dome­nii, care nu au mai făcut poli­ti­că, dar și colegi cu expe­rien­ța în admi­nis­tra­ția publi­că.

Am demon­strat ca NE ȚINEM DE TREABĂ!


Man­ga­lia News, 21.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply