Primăria Mangalia a lansat proiectul ”Extindere și dotare ambulatoriu, Spital Municipal Mangalia” (Document)

0
368

Pri­mă­ria Man­ga­lia a lan­sat, recent, pro­iec­tul ”Extin­de­re și dota­re ambu­la­to­riu, Spi­tal Muni­ci­pal Man­ga­lia”, cod SMIS 125598. 

Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar, imple­men­tea­ză pro­iec­tul în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 8: ”Dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii sani­ta­re și soci­a­le”, Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții 8.1: ”Inves­ti­ții în infras­truc­tu­ri­le sani­ta­re și soci­a­le, care con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea la nivel națio­nal, regio­nal și local, redu­când ine­ga­li­tă­ți­le în ceea ce pri­veș­te sta­rea de sănă­ta­te și pro­mo­vând inclu­ziu­nea soci­a­lă prin îmbu­nă­tă­ți­rea acce­su­lui la ser­vi­ci­i­le soci­a­le, cul­tu­ra­le și de recre­e­re, pre­cum și tre­ce­rea de la ser­vi­ci­i­le insti­tu­țio­na­le la ser­vi­ci­i­le pres­ta­te de comu­ni­tăți”.

Con­trac­tul de Finan­ța­re Nr. 5078/05.02.2020 a fost înche­iat cu Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei, în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te de Mana­ge­ment și cu Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă a Regiu­nii de Dezvol­ta­re Sud-Est, în cali­ta­te de Orga­nism Inter­me­di­ar.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui vizea­ză creș­te­rea acce­si­bli­tă­ții ser­vi­ci­i­lor de sănă­ta­te, comu­ni­ta­re și a celor de nivel secun­dar, în spe­cial pen­tru zone­le săra­ce și izo­la­te, în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța. Sco­pul pro­iec­tu­lui este de a asi­gu­ra ser­vi­cii medi­ca­le de cali­ta­te în regim ambu­la­to­riu, în con­tex­tul actu­al în care ambu­la­to­ri­ul din Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia ser­veș­te atât zona urba­nă, cât si zone­le rura­le înve­ci­na­te, cuprin­zând o popu­la­ție tota­lă de apro­xi­ma­tiv 60.000 de locu­i­tori (număr care în sezo­nul esti­val se poa­te dub­la).

Pro­iec­tul are ca prim obiec­tiv spe­ci­fic asi­gu­ra­rea acce­su­lui spo­rit la ser­vi­cii pre­ven­ti­ve și de tera­pie de pri­mă linie a per­soa­ne­lor săra­ce și celor din zone­le cu acces redus, prin extin­de­rea ambu­la­to­ri­u­lui Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia cu un corp de clă­di­re care să asi­gu­re func­tio­na­li­tă­ți­le nece­sa­re.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 10.679.825,66 lei, din care:

- valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din FEDR (70%): 7.475.877,96 lei;

- valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din buge­tul națio­nal (28%): 2.990.351,19 lei; — valoa­rea cofi­nan­ță­rii eli­gi­bi­le a bene­fi­ci­a­ru­lui (2%): 213.596,51 lei;

- valoa­rea nee­li­gi­bi­lă, inclu­siv TVA: 20.313,30 lei.

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 45 de luni de la data depu­ne­rii, res­pec­tiv 01.07.2018 – 30.03.2022, aceas­ta cuprin­zând și peri­oa­da acti­vi­tă­ți­lor pro­iec­tu­lui îna­in­te de sem­na­rea Con­trac­tu­lui de finan­ța­re, con­form regu­li­lor de eli­gi­bi­li­ta­te a chel­tu­ie­li­lor.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re se pot obține de la dl. Macău Aure­li­an – Mana­ger de pro­iect.


Man­ga­lia News, 01.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply