Primăria Limanu — O comunitate modernă este o comunitate curată și în care domnește ordinea

0
427

O comu­ni­ta­te moder­nă este o comu­ni­ta­te cura­tă și în care domneș­te ordi­nea.

Astăzi, „Lima­nu Ver­de Ser­vi­cii de Cură­țe­nie” are un parc nou de uti­la­je. Au fost achi­zi­țio­na­te: un trac­tor cu remorcă, un bul­do­ex­ca­va­tor, o camio­ne­tă cu benă bas­cu­la­bi­lă, o camio­ne­tă cu sis­tem de încarcare/descarcare deșe­uri și 5 con­tai­ne­re.
Sunt impe­ca­bi­le, gata sa iasă la lucru în bene­fi­ci­ul comu­ni­tă­ții.

A fost un efort sem­ni­fi­ca­tiv, dar îmi res­pect pro­mi­siu­ni­le, iar moder­ni­za­rea echi­pa­men­te­lor a fost una din­tre ele!

Am tra­tat cu maxi­mă res­pon­sa­bi­li­ta­te toa­te pro­ble­me­le lega­te de eco­lo­gi­za­rea comu­nei și impli­cit de ges­tio­na­rea deșe­u­ri­lor în Lima­nu. Am pus ordi­ne în pro­ce­duri și con­trac­te, am efi­cien­ti­zat ser­vi­ci­i­le și, iată, azi mai facem un pas impor­tant pen­tru cură­țe­nia din comu­nă.

Pen­tru că Se poa­te mai mult!

Spor la lucru, „Lima­nu Ser­vi­cii de Cură­țe­nie”!

Pri­mar, Geor­ges­cu Ghe­or­ghe Daniel.


Man­ga­lia News, 27.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply