Primăria comunei 23 August acordă câte 1.000 de lei, elevilor care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională (Documente)

0
364

Pri­mă­ria Comu­nei 23 August: Con­si­li­ul Local al comu­nei 23 August are ca obiec­tiv pri­o­ri­tar sus­ți­ne­rea edu­ca­ți­ei, prin pro­mo­va­rea învă­țămân­tu­lui de îna­l­tă cali­ta­te, cre­a­tiv și com­pe­ti­tiv, înțe­les ca un ser­vi­ciu de inte­res public major pen­tru soci­e­ta­tea actu­a­lă și cea vii­toa­re. Pen­tru Con­si­li­ul Local al comu­nei 23 August, spri­ji­ni­rea actu­lui edu­ca­țio­nal a repre­zen­tat și va repre­zen­ta o pri­o­ri­ta­te.

În acest sens, Con­si­li­ul local al comu­nei 23 August, prin H.C.L. nr. 41/23.07.2020, a decis acor­da­rea de sti­mu­len­te finan­ci­a­re în sumă de câte 1.000 lei celor 2 elevi care au obți­nut nota 10 la exa­me­nul de Eva­lu­a­re Națio­na­lă.

Feli­ci­tări, pen­tru rezul­ta­te­le exce­len­te!


Man­ga­lia News, 01.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply