PRIMA ȘCOALĂ CONSTRUITĂ DE LA ZERO, ÎN NUMAI 3 LUNI, SE AFLĂ ÎN BUCUREȘTI, SECTORUL 4!

0
263

PRIMA ȘCOALĂ CONSTRUITĂ DE LA ZERO, ÎN NUMAI 3 LUNI, SE AFLĂ ÎN BUCUREȘTI, SECTORUL 4!

În con­ti­nu­a­rea cam­pa­niei NICIUN COPIL AL SECTORULUI 4 NU MERGE LA ȘCOALĂ SAU LA GRĂDINIȚĂ ÎN CLĂDIRI CU RISC SEISMIC 1”, pri­ma­rul sec­to­ru­lui 4, Daniel Bălu­ță, a inau­gu­rat, Dumi­ni­că, 23 august 2020, pri­ma școa­lă con­stru­i­tă de la zero în Capi­ta­lă, în ulti­mii 30 de ani. Școa­la a fost fina­li­za­tă în doar trei luni, folo­sin­du-se solu­ții con­struc­ti­ve moder­ne, de ulti­mă gene­ra­ție.

Pen­tru rea­li­za­rea aces­tui obiec­tiv de inves­ti­ții, aflat în incin­ta Lice­u­lui de Metro­lo­gie „Tra­ian Vuia”, Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 4 a uti­li­zat teh­no­lo­gie și solu­ții con­struc­ti­ve folo­si­te cu suc­ces în alte țări euro­pe­ne, cu expe­rien­ță în dome­niu. Ast­fel, con­struc­ția celor două cor­puri de clă­di­re modu­la­ră, pe struc­tu­ră meta­li­că, s‑a întins pe numai 90 de zile, de la sta­di­ul de teren viran și până la darea în folo­sin­ță a res­pec­ti­ve­lor spa­ții edu­ca­țio­na­le.

Aces­tea vor fi folo­si­te în peri­oa­da ce urmea­ză pen­tru a găz­dui ele­vii a două impor­tan­te licee din Bucu­rești – Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Mir­cea Vul­că­ne­scu” și Lice­ul Teh­no­lo­gic de Metro­lo­gie ”Tra­ian Vuia”. Clă­di­ri­le aces­to­ra, con­stru­i­te în urmă cu zeci de ani, se află acum în grad de risc seis­mic 1 și vor fi con­so­li­da­te și moder­ni­za­te de înda­tă ce vor fi eli­be­ra­te.  În total, de spa­ți­i­le edu­ca­ți­oa­na­le nou con­stru­i­te și dota­te con­form ulti­me­lor stan­dar­de, vor bene­fi­cia 1576 de elevi ai celor două uni­tăți de învă­țământ.

Ame­na­ja­rea celor două cos­truc­ții modu­la­re a cos­tat aproa­pe 7,9 mili­oa­ne de lei, cu TVA, fon­duri supor­ta­te din buge­tul local al sec­to­ru­lui 4. Aces­tea au câte 1380 mp fie­ca­re (în total, 2750 mp) și sunt vor fi dota­te cu tot ceea ce este nece­sar pen­tru des­fă­șu­ra­rea opti­mă a acti­vi­tă­ți­lor edu­ca­ti­ve. În inte­ri­o­rul aces­to­ra au fost ame­na­ja­te 34 săli de cla­să, spa­ții admi­nis­tra­ti­ve, gru­puri sani­ta­re, can­ce­la­rie, cabi­net medi­cal, came­ra de pază și spa­ții de depo­zi­ta­re.

La fina­lul lucră­ri­lor ce se vor des­fă­șu­ra în cazul clă­di­ri­lor vechi, șco­li­le sus-men­țio­na­te vor reve­ni în aces­te loca­ții, iar con­struc­ți­i­le modu­la­re vor fi par­te a unui hub teh­no­lo­gic edu­ca­țio­nal. În cuprin­sul aces­tui pro­iect, clă­di­ri­le res­pec­ti­ve vor găz­dui ele­vii tutu­ror uni­tă­ți­lor de învă­țământ cu pro­fil teh­no­lo­gic din sec­to­rul 4. Aceștia nu doar că vor putea inte­rac­țio­na și învă­ța împre­u­nă, ci vor avea par­te și de acti­vi­tăți de prac­ti­că pe fie­ca­re dome­niu, gra­ție cola­bo­ră­rii pe care Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 4 o va ini­ția cu mai mul­te soci­e­tăți comer­ci­a­le inte­re­sa­te să pre­gă­teas­că tine­rii pen­tru mese­ri­i­le cu defi­cit de per­so­nal cali­fi­cat în vede­rea anga­jă­rii ulte­ri­oa­re, mese­rii pe cale de dis­pa­ri­ție, ime­di­at după ter­mi­na­rea lice­u­lui.

Nu doar la Lice­ul  Teh­no­lo­gic de Metro­lo­gie „Tra­ian Vuia” au avut loc ast­fel de inves­ti­ții în infras­truc­tu­ra șco­la­ră. Spre exem­plu, clă­di­rea în care func­țio­nea­ză Cole­gi­ul Națio­nal „Ghe­or­ghe Șin­cai” va intra în luna sep­tem­brie într-un amplu pro­ces de con­so­li­da­re și moder­ni­za­re, ele­vii aces­tei uni­tăți de învă­țământ urmând a‑și des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea în clă­di­rea fos­tu­lui Cole­giu Teh­nic „Petru Rareș”, proas­păt rebi­li­ta­tă și auto­ri­za­tă ISU. O con­struc­ție modu­la­ră pre­cum cele de la Lice­ul Teh­no­lo­gic de Metro­lo­gie „Tra­ian Vuia” a fost ame­na­ja­tă și în incin­ta Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Ienă­chi­ță Văcă­res­cu” și va găz­dui ele­vii înscriși în ciclul pri­mar și gim­na­zi­al la Cole­gi­ul Națio­nal Mihai Emi­ne­scu, uni­ta­te în clă­di­rea căre­ia sunt de ase­me­nea pro­gra­ma­te lucrări de con­so­li­da­re și de moder­ni­za­re, urmând ca ele­vii de liceu să fie relo­cați tem­po­rar în clă­di­rea Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr. 108.

Sec­to­rul 4 are solu­ții pen­tru infras­truc­tu­ra edu­ca­țio­na­lă. Am ară­tat ca se poa­te să con­struim de la zero în nici trei luni, spa­ți­i­le nece­sa­re pen­tru 1500 de copii. Aceștia, indi­fe­rent că se găsesc în cen­trul sau la mar­gi­nea sec­to­ru­lui, tre­bu­ie să bene­fi­cie­ze de ace­leași con­di­ții. Noi­le clă­diri nu sunt doar foar­te fru­moa­se, ci, poa­te cel mai impor­tant, ofe­ră ele­vi­lor con­di­ții de maxi­mă sigu­ran­ță.

Tot­o­da­tă, aici vom reuni toa­te lice­e­le cu pro­fil teh­no­lo­gic, ast­fel încât copi­ii sa poa­tă fi pre­gă­tiți pen­tru mese­ri­i­le ceru­te în acest moment de pia­ța mun­cii. Îmi doresc ca ast­fel, la ter­mi­na­rea lice­u­lui, ele­vii să rămâ­nă aca­să și să aibă un loc de mun­că bine plătit”, a decla­rat Daniel Bălu­ță, pri­ma­rul sec­to­ru­lui 4.


Man­ga­lia News, 25.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply