PRESA PROFESIONISTA, LA APEL | ”ACTA, NON VERBA!” | REVISTA UZP Nr.18

0
255

Revis­ta UZP este una din­tre foar­te puți­ne­le publi­ca­ții print din Euro­pa care abor­dea­ză strict pro­ble­ma­ti­ca mass-media, în toa­te valen­țe­le și seg­men­te­le ei. Com­bi­na­ție feri­ci­tă între un con­ți­nut dens și o pre­zen­ta­re gra­fi­că dis­tinc­tă, edi­ția cu numă­rul 18 pre­zin­tă din nou, din alte unghiuri, felul în care pre­sa pro­fe­si­o­nis­tă se pre­zin­tă la ape­lul vre­mu­ri­lor, ori­cât de com­pli­ca­te.

Por­nind de la oglin­di­rea acti­vi­tă­ții Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, cea mai mare orga­ni­za­ție de brea­slă din țară, Revis­ta UZP nr. 18 punc­tea­ză, în mate­ri­a­le rele­van­te, felul în care acti­vi­ta­tea Uniu­nii lea­gă ramu­ri­le jur­na­lis­mu­lui pro­fe­si­o­nist din țară și din Dias­po­ra într-un arbo­re enorm, care cuprin­de mun­ca și voca­ția tutu­ror jur­na­liș­ti­lor care sunt mem­bri ai orga­ni­za­ți­ei.

Sunt reflec­ta­te Pre­mi­i­le și pre­mi­an­ții pe anul 2016, care au câști­gat con­cur­sul pro­fe­sio­nal „ACTA non ver­ba”, Sera­te­le „Emi­ne­scu, jur­na­lis­tul”, cu toa­tă încăr­că­tu­ra lor de tra­di­ție a împle­ti­rii jur­na­lis­mu­lui pro­fe­si­o­nist cu cre­a­ția și cu valo­ri­le națio­na­le, cele mai recen­te apa­ri­ții în Edi­tu­ra UZP, cărți de ecou în tablo­ul com­plex al cul­tu­rii din Româ­nia, publi­ca­ți­i­le edi­ta­te de mem­brii UZPR care și-au dăru­it toa­tă pute­rea și pri­ce­pe­rea unui act jur­na­lis­tic la cele mai îna­l­te stan­dar­de. Nu lip­sesc mate­ri­a­le­le pole­mi­ce, apli­ca­te, impli­ca­te, cum este cel al pre­șe­din­te­lui Doru Dinu Glă­van, care vor­beș­te, de pe cea mai îna­l­tă pozi­ție a orga­ni­za­ți­ei, des­pre pro­vo­că­ri­le, dar și des­pre for­ța jur­na­lis­mu­lui care își res­pec­tă deon­to­lo­gia, valo­ri­le și prin­ci­pi­i­le.

Pre­sa româ­neas­că este inclu­să în tablo­ul mass-media inter­națio­na­le, este rele­va­tă în con­e­xiu­ne cu marea pro­ble­ma­ti­că a infor­mă­rii și este abor­da­tă din unghiuri din­tre cele mai diver­se, fără ascun­zi­șuri, vădi­tă ca o enti­ta­te care cau­tă solu­ții, nu vino­vați, care poa­te tăia pen­tru a vin­de­ca și care nu clin­teș­te de lân­gă inte­re­sul public; toa­te aces­tea atunci când este slu­ji­tă cu one­s­ti­ta­te, lucru care se întâm­plă mai des decât se pro­pa­gă.

O par­te sem­ni­fi­ca­ti­vă a publi­ca­ți­ei este dedi­ca­tă evo­lu­ți­i­lor inter­națio­na­le ale mass-media, felu­lui în care aceas­tă pro­fe­sie se trans­for­mă încon­ti­nuu și cum se poa­te rein­ven­ta indi­fe­rent de câte obs­ta­co­le i se pun în cale; atâ­ta vre­me cât publi­cul larg va avea nevo­ie de infor­ma­ție corec­tă și infor­ma­re rea­lă, nicio soci­e­ta­te nu va putea fi ima­gi­na­tă fără pre­sa pro­fe­si­o­nis­tă.

Revis­ta UZP nr.18, care con­ți­ne nenu­mă­ra­te rubrici inci­tan­te axa­te pe tablo­ul atât de divers al rele­van­ței pre­sei în soci­e­ta­te, lim­pe­de, pene­tran­tă, bine ilus­tra­tă, este, din nou, ceva de citit, de gân­dit și de par­curs. (Revis­ta poa­te fi citi­tă pe site-ul UZPR).


Man­ga­lia News, 04.08.2020. (A trans­mis Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply