Premieră absolută la ANAF: Identificarea vizuală online, pentru înregistrarea în SPV

0
185

Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce și Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă au dezvol­tat și imple­men­tat o nouă faci­li­ta­te a ser­vi­ci­u­lui Spa­ti­ul Pri­vat Vir­tu­al pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce: iden­ti­fi­ca­rea vizu­a­lă onli­ne, care este ope­ra­țio­na­lă din 11 august a.c.

Iden­ti­fi­ca­rea per­soa­ne­lor fizi­ce care doresc să se înre­gis­tre­ze în SPV poa­te fi efec­tu­a­tă de la dis­tan­ță și prin inter­me­di­ul unei sesiuni video (iden­ti­fi­ca­re vizu­a­lă onli­ne). Pen­tru iden­ti­fi­ca­rea vizu­a­lă onli­ne este nece­sar ca per­soa­ne­le fizi­ce să se pro­gra­meze onli­ne prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei dedi­ca­te, dis­po­ni­bi­lă pe site-ul www.anaf.ro. Pro­gra­ma­rea onli­ne tre­bu­ie efec­tu­a­tă în ter­men de zece zile de la momen­tul înre­gis­tră­rii în SPV. În situ­a­ția în care per­soa­na fizi­că nu poa­te par­ti­ci­pa la sesiu­nea video, aceas­ta se poa­te repro­gra­ma în inter­va­lul celor zece zile.

În cazul exer­ci­tă­rii de către per­soa­na fizi­că a opţiu­nii pri­vind apro­ba­rea prin iden­ti­fi­ca­re vizu­a­lă onli­ne, ANAF trans­mi­te per­soa­nei fizi­ce o infor­ma­re, pe e‑mail, care cuprin­de:

a) instru­cţiuni de desfă­şu­ra­re a iden­ti­fi­că­rii vizu­a­le onli­ne ce se va deru­la;

b) comu­ni­ca­rea fap­tu­lui că, în situ­a­ţia în care nu poa­te par­ti­ci­pa la iden­ti­fi­ca­rea vizu­a­lă onli­ne la data şi ora pro­gra­ma­te, aces­ta are posi­bi­li­ta­tea de a soli­ci­ta o repro­gra­ma­re.

c) comu­ni­ca­rea fap­tu­lui că nepre­zen­ta­rea la ora şi data ce vor fi comu­ni­ca­te va con­du­ce la res­pin­ge­rea înre­gis­tră­rii în SPV;

d) reguli de con­du­i­tă.

În tim­pul sesiu­nii de iden­ti­fi­ca­re vizu­a­lă onli­ne fun­cţio­na­rul public poa­te for­mu­la între­bări cu pri­vi­re la infor­ma­ţii ce tre­bu­ie să conţi­nă ele­men­te cunos­cu­te de ANAF şi per­soa­na fizi­că. În situ­a­ţia în care per­soa­na fizi­că nu răs­pun­de corect între­bă­ri­lor adre­sa­te, cere­rea de înre­gis­tra­re în SPV se res­pin­ge.

Rea­min­tim că apro­ba­rea înro­lă­rii în medi­ul elec­tro­nic în Spa­ți­ul Pri­vat Vir­tu­al a per­soa­ne­lor fizi­ce, care se înre­gis­trea­ză cu nume uti­li­za­tor și paro­lă, se poa­te rea­li­za de la dis­tan­ță și prin iden­ti­fi­ca­rea cu nume­re­le atri­bu­i­te urmă­toa­re­lor docu­men­te accep­ta­te de apli­ca­ție:

1. noti­fi­ca­rea pri­vind des­ti­na­ția sumei de 2% sau 3,5% din impo­zi­tul anu­al pe veni­tu­ri­le din sala­rii și din pen­sii, pen­tru sus­ți­ne­rea enti­tă­ți­lor nonprofit/unităților de cult (emi­se înce­pând cu data de 05.03.2018),

2. noti­fi­ca­re pri­vind nede­pu­ne­rea în ter­men a Decla­ra­ției pri­vind veni­tul asi­gu­rat la sis­te­mul public de pen­sii (emi­se înce­pând cu data de 09.10.2017),

3. noti­fi­ca­re pri­vind înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor de rezi­denţă potri­vit pre­ve­de­ri­lor art. 7 şi art. 59 din Codul fis­cal sau ale Con­venţi­ei de evi­ta­re a dub­lei impu­neri înche­ia­te între Româ­nia şi _____ de către per­soa­na fizi­că sosi­tă în Româ­nia pen­tru o peri­oa­dă mai mare de 183 de zile (emi­se înce­pând cu data de 07.04.2020),

4. noti­fi­ca­re pri­vind înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor de rezi­denţă potri­vit pre­ve­de­ri­lor art. 7 şi art. 59 din Codul fis­cal sau ale Con­venţi­ei de evi­ta­re a dub­lei impu­neri înche­ia­te între Româ­nia şi _____ de către per­soa­na fizi­că ple­ca­tă din Româ­nia pen­tru o peri­oa­dă mai mare de 183 de zile (emi­se înce­pând cu data de 07.04.2020),

5. noti­fi­ca­re pri­vind nede­pu­ne­rea în ter­men a decla­ra­ției de venit (emi­se înce­pând cu data de 09.01.2017),

6. noti­fi­ca­re pri­vind nede­pu­ne­rea la ter­men a decla­ra­ției de impu­ne­re (emi­se înce­pând cu data de 09.01.2017),

7. deci­zie de impu­ne­re – emi­să înce­pând cu anul 2013, sau

8. deci­zie refe­ri­toa­re la obli­ga­ţii de pla­tă acce­so­rii — emi­să înce­pând cu anul 2013 sau

9. soma­ție — emi­să înce­pând cu data de 01.01.2015.

10. numă­rul scri­so­rii pri­mi­tă în anul 2018 de la Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce, refe­ri­toa­re la înro­la­rea în acest ser­vi­ciu.


Man­ga­lia News, 17.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply