Polaris M Holding, împreună cu Primăria Mangalia, demareză un proiect pilot numit “Sacul galben”, adresat exclusiv colectării de deșeuri reciclabile de la gospodăriile individuale (case) [VIDEO]

0
327

Anunț de inte­res public!

Urma­re a ampla­să­rii în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia a modu­le­lor supra­te­ra­ne pen­tru colec­ta­rea deșe­u­ri­lor, vin cu câte­va precizări:

S‑au coman­dat direct la pro­du­că­tor 80 de euro­con­tai­ne­re cu o capa­ci­ta­te de 1.1 mc fie­ca­re, aces­tea fiind nece­sa­re pen­tru ca modu­le­le ampla­sa­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia în dife­ri­te zone ale muni­ci­pi­u­lui, să devi­nă 100% operaționale;

In zile­le urma­toa­re, împre­u­nă cu Pri­mă­ria Man­ga­lia, vom dema­ra un pro­iect pilot numit “Sacul gal­ben”, adre­sat exclu­siv colec­ta­rii de deșe­uri reci­cla­bi­le de la gos­po­da­ri­i­le indi­vi­du­a­le (case);

In cadrul pro­iec­tu­lui mai sus men­tio­nat se vor face cam­pa­nii de infor­ma­re / con­sti­en­ti­za­re, vor fi dis­tri­bu­i­ti pes­te 3.000 de saci gal­beni si ceta­te­nii vor fi infor­mati cu pri­vi­re la ce tre­bu­ie sa arun­ce in sacul gal­ben si care este frec­ven­ta de colec­ta­re pen­tru acesta.

Deșe­u­ri­le reci­cla­bi­le, colec­ta­te în ames­tec de la modu­le­le supra­te­ra­ne, plat­for­me­le sub­te­ra­ne și din sacii gal­beni, se vor sor­ta pe cate­go­rii (hâr­tie, car­ton, pet, doze alu­mi­niu, plas­tic, sili­ciu), la Sta­ția de Sor­ta­re Iri­dex Gro­up Costinești”.

Ing. Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding, punct de lucru Mangalia.


Man­ga­lia News, 31.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply