Peste 500 de coșuri de gunoi, montate pe străzile Mangaliei

0
153

În aceas­tă peri­oa­dă, anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia montea­ză pes­te 500 de coșuri de gunoi, atât în oraș, cât și în sta­țiuni. Une­le din­tre aces­tea vor fi ampla­sa­te pe stră­zi­le recent rea­bi­li­ta­te, în cadrul pro­iec­te­lor cu fon­duri UE. Alte coșuri de gunoi vor fi monta­te în locul celor dis­tru­se sau van­da­li­za­te, în mai mul­te zone ale ora­șu­lui.

”Din păca­te, în repe­ta­te rân­duri, mobi­li­e­rul stra­dal, de mul­te ori abia montat, este dis­trus pes­te noap­te, de per­soa­ne cer­ta­te cu legea și bunul-simț. Unii van­da­li­zea­ză dome­ni­ul public, iar apoi pos­tea­ză pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re că pri­ma­rul nu repa­ră în urma lor”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Potri­vit edi­lu­lui, noi­le coșuri de gunoi vor fi monta­te în toa­te zone­le ora­șu­lui.

Dacă dorim să tră­im într-un oraș curat, tre­bu­ie să păs­trăm  cură­țe­nia și să res­pec­tăm mun­ca celor care se ocu­pă de gos­po­dă­ri­rea dome­ni­u­lui public. Fac apel la locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să ne sem­na­le­ze cazu­ri­le de van­da­lism și soli­cit, tot­o­da­tă, soci­e­tă­ții de salu­bri­za­re să goleas­că, la timp, pube­le­le și coșu­ri­le de gunoi de pe dome­ni­ul public”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că, în aceas­tă peri­oa­dă, la soli­ci­ta­rea cetă­țe­ni­lor, se montea­ză și băn­cuțe, pe dife­ri­te străzi din oraș, în spe­cial la blo­cu­ri­le de locu­in­țe.

Con­ti­nu­ăm și lucră­ri­le de cură­țe­nie și igie­ni­za­re a dome­ni­u­lui public. Se exe­cu­tă lucrări în par­curi, pe ale­i­le din­tre blo­curi și alte zone din oraș, unde au fost rea­me­na­ja­te, recent, spa­ți­i­le verzi. Tot­o­da­tă, se plan­tea­ză flori și se montea­ză rulori de gazon, pe dome­ni­ul public”, a mai spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei.


Man­ga­lia News, 21.08.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply