Pe mâna românilor — Opinii de Mihai E. Serban

0
165

Am mai avut oca­zia să împăr­tă­șesc amin­tiri des­pre Dom­nul Cos­ma, pri­mul meu șef de birou, în anii în care mă învred­ni­ceam și eu să-mi târăsc plu­gul pe câm­pul mun­cii. Deși era o vre­me a „tova­ră­și­lor”, toa­tă lumea, inclu­siv con­du­ce­rea impor­tan­tei între­prin­deri clu­je­ne, îl numea cu res­pect: „Dom­nul Cos­ma”.

Iar el jus­ti­fi­ca pe deplin ape­la­ti­vul: vor­bi­re ele­va­tă (absol­vi­se trei facul­tăți „îna­in­te”), manie­re desă­vâr­și­te, ves­ti­men­ta­ție ele­gan­tă (îl văd și acum cu ochii min­ții, îmbră­cat în tren­ci­ul cu căp­tușe­a­lă în caro­uri și cu bor­sa­li­na atent peri­a­tă). Între­ba­rea care se ridi­ca ime­di­at ce‑l cunoș­teai era: Cum de un ast­fel de om putea să eșu­e­ze într‑o pozi­ție mărun­tă de șef de birou? Răs­pun­sul îl aflai mai greu, numai după ce intrai în gra­ți­i­le dac­ti­lo­gra­fe­lor, care ști­au tot ce miș­că și încă ceva pe dea­su­pra: Dom­nul Cos­ma era „com­pro­mis”.

În anii de înce­put ai deli­ru­lui comu­nist, el a petre­cut un număr de ani (nimeni nu a aflat câți) în tem­ni­țe­le comu­nis­te, vino­vat fiind de unul din­tre cele mai gra­ve delic­te ale vre­mii: liber­ta­tea de opi­nie. De fapt, răul venea de la fap­tul că și lim­ba lui a fost libe­ră, lucru de neier­tat în ace­le vre­muri. Și, ce să vezi! Lim­ba Dom­nu­lui Cos­ma era în con­ti­nu­a­re dez­le­ga­tă… atâ­ta doar că vână­toa­rea de vră­ji­toa­re ide­o­lo­gi­ce era prac­tic înche­ia­tă, ceea ce făcea ca remar­ci­le sale aci­de și cri­ti­ce să fie igno­ra­te de către auto­ri­tă­ți­le poli­ti­ce ale vre­mii.

Două din­tre aces­te zica­le ale Dom­nu­lui Cos­ma mi s‑au înti­pă­rit în memo­rie. Atunci când vre­u­nul din­tre anga­jați gre­șea cu non­șa­lan­ță și/sau igno­ran­ță, încur­când lucru­ri­le și dân­du-ne tutu­ror bătăi de cap, el ofta: „Noi nu avem nevo­ie de sabo­tori. Ne sabo­tăm sin­guri”. La fel, atunci când, par­că în mod inex­pli­ca­bil, fie vor­ba des­pre poli­ti­ca de stat sau des­pre acti­vi­ta­tea noas­tră cea de toa­te zile­le, lucru­ri­le păreau încâl­ci­te și de neîn­țe­les, el ros­tea filo­so­fic: „Dacă vrei să strici o trea­bă, dă‑o pe mâna româ­ni­lor”.

Dom­nul Cos­ma s‑a întors demult în țărâ­na tute­la­ră. Dar spu­se­le sale rămân la fel de ade­vă­ra­te: dacă vrei să arunci în ridi­col și să faci com­plet nefunc­țio­nal pro­iec­tul „celui mai puter­nic laser din lume”… dă‑l pe mâna româ­ni­lor! Ne amin­tim cu toții momen­tul de cura­tă vibra­ție patri­o­ti­că, aso­ci­at deci­zi­ei Uniu­nii Euro­pe­ne de a atri­bui Româ­ni­ei rea­li­za­rea și exploa­ta­rea insta­la­ți­ei ELI-NP (Extre­me Light Infras­truc­tu­re – Nuclear Phy­sics), care a venit ca o recu­noaș­te­re a meri­te­lor româ­nești în dome­niu, lega­te mai ales de acti­vi­ta­tea aca­de­mi­cia­nu­lui Horia Hulu­bei, per­so­na­li­ta­te de talie mondi­a­lă a fizi­cii teo­re­ti­ce și apli­ca­ti­ve. La fel, să nu uităm că în dece­ni­ul al VII-lea al seco­lu­lui tre­cut, Româ­nia a fost a patra națiu­ne (după SUA, URSS și Fran­ța), care a con­stru­it un laser ope­ra­țio­nal.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe media9.ro/pe-mana-romanilor


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply