Oamenii potriviți, la locurile potrivite… Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și Camelia Alina Potec, președintele Federației Române de Natație, la inaugurarea celui mai modern complex sportiv școlar din România [Foto/VIDEO]

0
257

Omul potri­vit la locul potri­vit…

”Se spu­ne că toam­na se numă­ră bobo­cii, iar vara mer­gem în con­ce­diu… Ei bine, con­trar aces­tor obi­ce­iuri, mai sunt și excep­ții de la regu­lă. Pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 4, Daniel Bălu­ță, astăzi, 20 august, ne‑a invi­tat la un eve­ni­ment deo­se­bit, unul care face notă discor­dan­tă cu stag­na­rea gene­ra­lă din cau­za pan­de­mi­ei, ori a unor măsuri prost înțe­le­se și / sau admi­nis­tra­te. In incin­ta Sco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 190, din Sec­to­rul 4 al Capi­ta­lei, a „răsă­rit” cel mai modern com­plex spor­tiv din Româ­nia.

Cum a fost posi­bil acest lucru? Pri­ma­rul Daniel Bălu­ță, un om gos­po­dar, a acce­sat fon­duri euro­pe­ne pen­tru rea­li­za­rea unor pro­iec­te deo­se­bi­te, care fac via­ța mai fru­moa­să locu­i­to­ri­lor din Sec­to­rul 4 al Capi­ta­lei. Daca te plim­bi prin acest sec­tor, vei des­co­peri o mul­ți­me de pro­iec­te noi rea­li­za­te, de la pasa­je, metrou, scoli, până la par­curi și locuri de joa­că pen­tru copii.

Cel mai recent este cel inau­gu­rat astăzi — Bazin semi-olim­pic de înot și sală de sport -, în pre­zen­ța doam­nei Came­lia Ali­na Potec, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Nata­ție pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Nata­ție și Pen­ta­tlon Modern și a repre­zen­tan­ți­lor mass-media. Vechiul dic­ton latin „Mens sana in cor­po­re sano” (Min­te sănă­toa­să în corp sănă­tos) este rea­dus în aten­ția tine­ri­lor care petrec prea mult timp pe table­te, și este, desi­gur, un lucru de admi­rat.

Atât bazi­nul de înot cât și sala de sport sunt pen­tru edu­ca­ția și per­for­man­ța copi­i­lor nos­tri, spe­răm ca gene­ra­ții intregi să se bucu­re de ele”, au trans­mis în mesa­jul lor Daniel Bălu­ță și cam­pi­oa­na olim­pi­că la nata­ție, Came­lia Ali­na Potec.

Am reți­nut că pro­iec­tul a fost rea­li­zat în pro­por­ție de 98% din fon­duri euro­pe­ne și doar 2% a fost con­tri­bu­ția Pri­mă­ri­ei Sect. 4. Deci, se poa­te! Nu știu cât de bun medic sto­ma­to­log a fost dom­nul Daniel Bălu­ță, dar ca pri­mar este excep­țio­nal!

Omul potri­vit la locul…”.

A trans­mis Lucian Ciu­chi­ță, cores­pon­dent spe­cial, repor­ter-redac­tor Man­ga­lia News.


Con­fe­rin­ță de pre­să sus­ți­nu­tă de pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 4, Daniel Bălu­ță, cu pri­le­jul inau­gu­ră­rii unui com­plex spor­tiv: 

(sur­sa video: stiripesurse.ro).


COMUNICAT OFICIAL:

PREMIERĂ ÎN SECTORUL 4: A FOST INAUGURAT CEL MAI  MODERN BAZIN DE ÎNOT SEMIOLIMPIC DIN ROMÂNIA

Copi­ii din Sec­to­rul 4 al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești pot face per­for­man­ță la cel mai modern com­plex spor­tiv din Româ­nia.

Daniel Bălu­ță, pri­ma­rul sec­to­ru­lui 4, a inau­gu­rat astăzi, la Școa­la nr. 190, în pre­zen­ța cam­pi­oa­nei olim­pi­ce de nata­ție, doam­na Came­lia Potec, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Nata­ție și Pen­ta­tlon Modern, un bazin de înot semi­o­lim­pic și o sală de sport dota­tă cu echi­pa­men­te care să faci­li­te­ze acti­vi­tă­ți­le spor­ti­ve.

În cur­tea Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 190 din sec­to­rul 4 al Capi­ta­lei, pe ampla­sa­men­tul unei rui­ne, a fost ridi­ca­tă o clă­di­re în care a fost con­stru­it unul din­tre cele mai spec­ta­cu­loa­se bazi­ne de înot din țară. Și, ca tablo­ul să fie com­plet, tot în ace­eași clă­di­re, fos­ta sală de sport a uni­tă­ții de învă­țământ, afla­tă într‑o sta­re avan­sa­tă de degra­da­re, cu par­do­se­le și pereți plini de muce­gai, a fost extin­să, moder­ni­za­tă și dota­tă cu echi­pa­men­te și acce­so­rii noi.

O clă­di­re nouă și moder­nă adă­pos­teș­te acum noul bazin semi­o­lim­pic, cu o supra­fa­ță de 1.200 mp și toa­te ane­xe­le teh­ni­ce nece­sa­re uti­li­za­to­ri­lor, pre­cum ves­ti­a­re, dușuri, gru­puri sani­ta­re, came­re pen­tru per­so­na­lul didac­tic, spa­tii teh­ni­ce, came­re pen­tru echi­pa­men­te spor­ti­ve.

Noul bazin are o lun­gi­me de 25 de metri, 15,4 metri lăți­me și șase culoa­re de înot, iar dato­ri­tă aces­tor dimen­siuni a putut fi omo­lo­gat inclu­siv pen­tru com­pe­ti­ți­i­le națio­na­le și inter­națio­na­le de nata­ție.

Tot­o­da­tă, au fost ame­na­ja­te și 129 de locuri de gra­de­ne pen­tru spec­ta­tor și părinți care își vor urmă­rii copi­ii, în cazul orga­ni­ză­rii de com­pe­ti­ții spor­ti­ve.

Lucră­ri­le la noul bazin au înce­put în urmă cu apro­xi­ma­tiv un an, în cur­tea șco­lii 190 și a fost con­stru­it din teme­lie, pe ampla­sa­men­tul vechiu­lui bazin, care era des­co­pe­rit, dez­a­fec­tat, fără dimen­siuni com­pe­ti­țio­na­le, nefo­lo­sit de foar­te mulți ani și aflat într‑o avan­sa­tă sta­re de degra­da­re.

Inves­ti­ți­i­le în infras­truc­tu­ra edu­ca­țio­na­lă și infras­truc­tu­ra spor­ti­vă au repre­zen­tat o pri­o­ri­ta­te pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră, pen­tru că timp de 30 de ani s‑a făcut mult prea puțin pen­tru tot ceea ce înseam­nă edu­ca­ție și sport. Acest bazin pe care l‑am inau­gu­rat astăzi are o impor­tan­ță mul­ti­plă pen­tru noi, pen­tru că rea­li­zea­ză o bază de selec­ție dose­bi­tă pen­tru vii­to­rii cam­pi­oni, copi­ii din sec­to­rul 4 având acces liber la aceas­tă faci­li­ta­te spor­ti­vă. Îi mul­țu­mesc Came­li­ei pen­tru efor­tu­ri­le făcu­te pen­tru omo­lo­ga­rea aces­tui bazin de înot și sper să avem în sec­to­rul 4 tot mai mulți cam­pi­oni”, a decla­rat Daniel Bălu­ță, pri­ma­rul sec­to­ru­lui 4.

De aceas­tă bază spor­ti­vă vor bene­fi­cia, în pri­mul rând, ele­vii care înva­ță la șco­li­le și lice­e­le din Sec­to­rul 4. Mai exact, apro­xi­ma­tiv 30.000 de copii din tot sec­to­rul au de acum posi­bi­li­ta­tea să prac­ti­ce îno­tul, gra­tu­it, în cadrul ore­lor de sport, la bazi­nul de la Școa­la nr. 190.

Mai mult decât atât, în urma sem­nă­rii unui pro­to­col de cola­bo­ra­re între Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 4 și Fede­ra­ția Româ­nă de Nata­ție și Pen­ta­tlon Modern, și lotul olim­pic de nata­ție va putea folo­si aceas­tă bază spor­ti­vă.

Tre­bu­ie să recu­nosc că am emo­ții, am emo­ții ca atunci când am ajuns pri­ma oară la bazin, când tre­bu­ia să mă deze­chi­pez și să intru să înot, însă de data asta nu voi intra să înot, însă emo­ți­i­le sunt ace­leași. Tot­o­da­tă vreau să vă spun că sunt extrem de bucu­roa­să să par­ti­cip la inau­gu­ra­rea unui bazin, unui bazin atât de impor­tant pen­tru vii­toa­re­le gene­ra­ții. Îl feli­cit pen­tru acest lucru pe dom­nul pri­mar și îi feli­cit și pe locu­i­to­rii aces­tui sec­tor că au par­te de o ast­fel de bază spor­ti­vă”, a decla­rat Came­lia Potec.

Cât pri­veș­te dotă­ri­le spe­ci­fi­ce, noul bazin este pre­vă­zut cu un sis­tem per­for­mant și sigur de recir­cu­la­re, fil­tra­re și tra­ta­re a apei și un sis­tem de încălzire/climatizare ce se va baza pe două cen­tra­le de tra­ta­re a aeru­lui, cu recu­pe­ra­tor de căl­du­ră în plăci. Asta înseam­nă că apa din bazin va fi încă­l­zi­tă, în per­ma­nen­ță, tra­ta­tă, cu un nivel al PH-ul  cores­pun­ză­tor, iar umi­di­ta­tea din aer va fi con­tro­la­tă și men­ți­nu­tă în limi­te con­for­me prin aeri­si­re per­ma­nen­tă.

Oda­tă cu rea­li­za­rea bazi­nu­lui de înot aco­pe­rit a fost rea­bi­li­ta­tă, moder­ni­za­tă și extin­să și actu­a­la sală de sport a Șco­lii Gene­ra­le nr. 190, afla­tă, de ase­me­nea, în sta­re de degra­da­re, cu supra­fe­țe afec­ta­te de muce­gai, par­do­sea­lă dis­tru­să, acce­so­rii și obiec­te sani­ta­re dete­ri­o­ra­te și cu infil­tra­ții de apă către inte­ri­or, la fie­ca­re ploa­ie.

În urma lucră­ri­lor, copi­ii au la dis­po­zi­ție acum o sală de sport com­plet refă­cu­tă, cu o supra­fa­ță de 600 mp, cu o par­do­sea­lă nouă, spe­ci­fi­că supra­fe­țe­lor de joc, echi­pa­men­te și acce­so­rii noi care sa faci­li­te­ze acti­vi­ta­ti­le spor­ti­ve, cu ves­ti­a­re și gru­puri sani­ta­re moder­ne și un sis­tem de ter­mo­fi­ca­re efi­cient. De noi­le faci­li­tăți spor­ti­ve vor bene­fi­cia cei 1.872 de elevi ai Șco­lii Nr. 190, pre­cum și ele­vii care vor fi impli­cați în com­pe­ti­ți­i­le ce vor fi orga­ni­za­te aici.

Cos­tu­ri­le pen­tru rea­li­za­rea moder­nu­lui bazin sunt aco­pe­ri­te din bani euro­peni, în urma unui pro­iect cu finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă în valoa­re tota­lă de pes­te 12 mili­oa­ne de lei.


Man­ga­lia News, 20.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply