NOU!!! Cercul de Stiințe aplicate al Scolii ”George Coșbuc” din comuna 23 August are în dotare 20 microscoape speciale, recomandate de Manu Prakash, de la Stanford University, USA [Foto/ VIDEO]

0
310

NOU!!! Cer­cul de Ști­in­țe apli­ca­te al Șco­lii ”Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August are în dota­re 20 micro­scoa­pe spe­ci­a­le, reco­man­da­te de Manu Pra­ka­sh, pro­fe­sor de Bio­in­gi­ne­rie la Stan­ford Uni­ver­si­ty, USA!

Ca urma­re a des­chi­de­rii spre ino­va­re și spre apli­ca­rea teh­no­lo­gi­ei în via­ța de zi cu zi, Abi­bu­la Aygun, coor­do­na­to­rul Cer­cul de Ști­in­țe apli­ca­te din cadrul Șco­lii ”Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August, jude­țul Con­stan­ța, în urma unor dis­cu­ții cu cei de la Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford USA, a obți­nut 20 micro­scoa­pe pen­tru copi­ii care acti­vea­ză în în acest Cerc, dar nu numai. Ast­fel, se doreș­te îndrep­ta­rea aten­ți­ei ele­vi­lor spre Ști­in­ță, Teh­no­lo­gie, Ino­va­re, Cre­a­ti­vi­ta­te.

După cum a decla­rat în exclu­si­vi­ta­te pen­tru Man­ga­lia News, dom­nul Abi­bu­la Aygun, ”La 23 August se află pri­ma for­mă de învă­țământ extraș­co­lar din Româ­nia, care are în dota­re cele­bre­le Fol­d­sco­pes — Micro­scoa­pe din Hâr­tie. Micro­scoa­pe­le, deși con­stru­i­te din hâr­tie (!), în teh­ni­ca ”Ori­gami”, au un fac­tor de mări­re de 140 ori, cu expan­da­re la 450 de ori!

Cer­cul de Ști­in­țe apli­ca­te din loca­li­ta­tea 23 August, face par­te acum din seria mini-labo­ra­toa­re­lor ce sunt înscri­se pe http://microcosmos.foldscope.com

Vă invit cu căl­du­ră să vedeți ce au obser­vat alții prin aces­te micro­scoa­pe. Site-ul prin­ci­pal și vide­o­cli­pu­ri­le le găsiți pe https://foldscope.com

În vide­o­cli­pul ce urmea­ză, omul de ști­in­ță indian, pro­fe­so­rul Manu Pra­ka­sh de la Stan­ford Uni­ver­si­ty, pre­zin­tă micro­scoa­pe­le din hâr­tie, care cos­tă 50 de cenți buca­ta!

Cola­bo­ra­tor în cadrul aces­tui pro­iect este chiar Manu Pra­ka­sh, ală­tu­ri de echi­pa sa, de la Stan­ford Uni­ver­si­ty. Ii mul­țu­mesc pe aceas­ta cale și lui Ken Ta, fără de care nu ar fi fost posi­bi­lă livra­rea micro­scoa­pe­lor în Româ­nia”.

MN: Des­pre ”ispră­vi­le” deo­se­bi­te din punct de vede­re ști­in­ți­fic, teh­nic și edu­ca­tiv ale dom­nu­lui Abi­bu­la Aygun și ale copi­i­lor de la Școa­la din 23 August, pe care îi îndru­mă, am publi­cat mai mul­te arti­co­le ce pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 14.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply