Navigația astronomică în memoria culturală a omenirii — Comandor Vasile Chirilă, la Dr Planet [VIDEO]

0
180

Navi­ga­ția astro­no­mi­că în memo­ria cul­tu­ra­lă a ome­ni­rii — Coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, Dr Pla­net, 18 august 2020.

Dom­nul coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă este în con­ti­nu­a­re oas­pe­te la Dr Pla­net și ne ini­ția­ză în fas­ci­nan­ta lume a Astro­no­mi­ei. 

Avem par­te și de o sucu­len­tă incur­siu­ne în lite­ra­tu­ra lumii anti­ce, dar și de un scurt isto­ric al înce­pu­tu­ri­lor astro­no­mi­ei de la momen­tul în care con­ste­la­ți­i­le au pri­mit nume și au fost con­sem­na­te des­cri­eri ale aces­to­ra. Toate aces­tea se întâm­plau în epo­ca fie­ru­lui.

Ne întoar­cem în actu­a­li­ta­te, împre­u­nă cu invi­ta­tul meu și vor­bim des­pre vizi­ta recen­tă a come­tei Neo­wi­se care a fost vizi­bi­lă pen­tru câte­va săp­tămâni în aceas­tă vară și care este urma­tă de un alt feno­men astro­no­mic spec­ta­cu­los pe care încă îl mai puteți obser­va. 

Facem și o scur­tă ana­li­ză asu­pra ori­gi­nii vie­ții pe Ter­ra, com­pa­rând pla­ne­ta noas­tră cu alte pla­ne­te pe care le cunoaș­tem și le-am obser­vant de‑a lun­gul tim­pu­lui. Cire­a­șa de pe tort rămâ­ne însă teo­ria des­pre exis­ten­ța fiin­țe­lor extra­te­res­tre. 

Așa că aveți deja des­tu­le moti­ve ca să ne urmă­riți și de aceas­tă data.

Vizio­na­re inte­re­san­tă!


Man­ga­lia News. (sur­sa: Dobrogea.TV, rea­li­za­tor: Adri­an Bîl­bă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply