MOV(I)E ON! Festivalul de filme DRIVE-IN ajunge pe litoral, din acest weekend

0
279

Înce­pând de vineri, 14 august, toți cei aflați pe lito­ra­lul Mării Negre se vor putea bucu­ra de cele mai iubi­te fil­me, fiind­că fes­ti­va­lul în aer liber MOV(I)E On — fil­me de bine ajun­ge în Con­stan­ța și Năvo­dari.

Fes­ti­va­lul va avea loc în fie­ca­re wee­kend, până pe 20 sep­tem­brie, în par­că­ri­le maga­zi­ne­lor Kau­fland, în sis­tem dri­ve-in, unde par­ti­ci­pan­ții sunt aștep­tați gra­tu­it.

MOV(I)E ON este un pro­iect dedi­cat comu­ni­tă­ții, orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția pen­tru Res­pon­sa­bi­li­ta­te Soci­a­lă PLAN B, prin care Kau­fland Româ­nia își încu­ra­jea­ză și moti­vea­ză cli­en­ții să depă­șeas­că mai ușor emo­ți­i­le cri­zei pro­vo­ca­te de pan­de­mie, folo­sind a șap­tea artă – fil­mul.

Ast­fel, toa­te fil­me­le ce vor fi difu­za­te au la bază mesa­je pozi­ti­ve, des­pre pute­rea de a învin­ge și depăși obs­ta­co­le, des­pre impor­tan­ța de a găsi bucu­rie în via­ță și des­pre a‑i aju­ta pe cei­lalți.

Vor fi difu­za­te fil­me pe toa­te gus­tu­ri­le, atât cla­si­ce, cât și recen­te, câști­gă­toa­re de pre­mii și mult apre­cia­te, cum sunt ”Juman­ji”, ”The Buc­ket List”, cele­brul musi­cal ”Mam­ma Mia! O luăm de la capăt”, ”Fast & Furi­o­us”, ”Dansând în ploa­ie”, sau pro­duc­ții româ­nești, pre­cum ”Moro­me­ții 2”.

Pro­iec­ți­i­le de fil­me în aer liber în sis­tem dri­ve-in încep la ora 21:00 și vor avea loc ast­fel:

·  Vineri, 14 august – dumi­ni­că, 16 august — Kau­fland Năvo­dari, str.Constanței nr.26

·  Vineri, 21 august – dumi­ni­că, 23 august – Kau­fland Con­stan­ța Vii­le Noi, bd. Aurel Vlai­cu nr.36

·  Vineri, 28 august – dumi­ni­că, 30 august — Kau­fland Con­stan­ța Mari­ti­mo, bd. Aurel Vlai­cu nr.218

·  Vineri, 4 sep­tem­brie – dumi­ni­că, 6 sep­tem­brie — Kau­fland Con­stan­ța Mari­ti­mo, bd. Aurel Vlai­cu nr.218

·  Vineri, 11 sep­tem­brie —  dumi­ni­că, 13 sep­tem­brie – Kau­fland Con­stan­ța Obor (ICIL), bd. 1 Decem­brie 1918 nr.21

·  Vineri, 18 sep­tem­brie —  dumi­ni­că, 20 sep­tem­brie – Kau­fland Con­stan­ța Obor (ICIL), bd. 1 Decem­brie 1918 nr.21.

Pro­iec­ți­i­le se fac pe ecran de mari dimen­siuni.

Acce­sul este gra­tu­it, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, în ordi­nea sosi­rii și cu res­pec­ta­rea obli­ga­to­rie a tutu­ror nor­me­lor de sigu­ran­ță. Orga­ni­za­to­rii au pre­gă­tit un spa­țiu com­plet sigur, cu măsuri de deli­mi­ta­re a dis­tan­ței între sca­u­ne sau mașini, ampla­sa­rea sta­ți­i­lor cu dez­in­fec­tant și veri­fi­ca­rea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție de către toți par­ti­ci­pan­ții.

PROGRAM COMPLET DRIVE-IN NĂVODARI & CONSTANȚA

14–16 august — Kau­fland Năvo­dari, str.Constanței nr.26

·        vineri, 14 august — DOUĂ LOZURI (româ­nesc, come­die, 2017, 86 min, N‑15|Nerecomandat sub 15 ani)

·        sâm­bă­tă, 15 august — MAREA PROVOCARE: LE MANS ’66 / THE GRAND CHALLENGE: LE MANS ’66 (acțiu­ne, sport, 2019, 153 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

·        dumi­ni­că, 16 august — GOL PUȘCĂ / THE FULL MONTY (come­die, 1997, 91 min, N‑15|Nerecomandat sub 15 ani)

21–23 august – Kau­fland Con­stan­ța Vii­le Noi, bd. Aurel Vlai­cu nr.36

·        vineri, 21 august — S‑A NĂSCUT O STEA / A STAR IS BORN (dra­mă, muzi­că, 2018, 135 min, AP-12|Acordul părin­ți­lor pt. copii sub 12 ani)

·        sâm­bă­tă, 22 august — JUMANJI: NIVELUL URMĂTOR / JUMANJI: THE NEXT LEVEL (acțiu­ne, aven­turi, 2019, 114 min, AP-12|Acordul părin­ți­lor pt. copii sub 12 ani)

·        dumi­ni­că, 23 august – URSUL (româ­nesc, come­die, dra­mă, 2011, 83 min, N‑15|Nerecomandat sub 15 ani)

28–30 august — Kau­fland Con­stan­ța Mari­ti­mo, bd. Aurel Vlai­cu nr.218

·        vineri, 28 august — POVESTEA UNUI PIERDE-VARĂ (româ­nesc, come­die, 2018, 100 min, AP-12|Acordul părin­ți­lor pt. copii sub 12 ani)

·        sâm­bă­tă, 29 august — MAMMA MIA! O LUĂM DE LA CAPĂT (come­die, muzi­cal, 2018, 118 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

·        dumi­ni­că, 30 august ‑DOLITTLE (aven­turi, come­die, 2020, 93 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

4–6 sep­tem­brie – Kau­fland Con­stan­ța Mari­ti­mo, str. Aurel Vlai­cu nr.218

·        vineri, 4 sep­tem­brie — FAMILIE DE‑A GATA / INSTANT FAMILY (come­die, 2019, 118 min,  AG|Audiență Gene­ra­lă)

·        sâm­bă­tă, 5 sep­tem­brie — FURIOS ȘI IUTE: HOBBS&SHAW (acțiu­ne, aven­turi, 2019, 134 min, AP-12|Acordul părin­ți­lor pt. copii sub 12 ani)

·        dumi­ni­că, 6 sep­tem­brie — ASISTENT DE (NE)VOIE / THE UPSIDE (come­die, dra­mă, 127 min, AP-12|Acordul părin­ți­lor pt. copii sub 12 ani).

11–13 sep­tem­brie – Kau­fland Con­stan­ța Obor (ICIL), bd. 1 Decem­brie 1918 nr.21

·        vineri, 11 sep­tem­brie — DANSÂND ÎN PLOAIE / SINGININ THE RAIN (cla­sic, musi­cal, 1952, 103 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

·        sâm­bă­tă, 12 sep­tem­brie – YESTERDAY (come­die, muzi­că, 2019, 116 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

·        dumi­ni­că, 13 sep­tem­brie — OMUL SPECTACOL / THE GREATEST SHOWMAN (bio­gra­fic, dra­mă, 2017, 104 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

18–20 sep­tem­brie — Kau­fland Con­stan­ța Obor (ICIL), bd. 1 Decem­brie 1918 nr.21

·        vineri, 18 sep­tem­brie — MOROMEȚII 2 (româ­nesc, dra­mă, 2018, 109 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

·        sâm­bă­tă, 19 sep­tem­brie — ULTIMELE DORINȚE / THE BUCKET LIST (come­die, dra­mă, 2007, 97 min, AG|Audiență Gene­ra­lă)

·        dumi­ni­că, 20 sep­tem­brie — CE-ȘI DORESC BĂRBAȚII / WHAT MEN WANT (come­die, roman­tic, 2019, 117 min, N‑15|Nerecomandat sub 15 ani).

Reguli de par­ti­ci­pa­re

· Pur­ta­rea măș­tii este obli­ga­to­rie pe dura­ta eve­ni­men­te­lor. Pen­tru a oferi o pro­tec­ție efi­ca­ce, mas­ca de pro­tec­ție tre­bu­ie să aco­pe­re gura și nasul;

· Fie­ca­re par­ti­ci­pant va fi supus tri­a­ju­lui obser­va­țio­nal, con­stând în măsu­ra­rea tem­pe­ra­tu­rii cor­po­ra­le îna­in­tea intră­rii în spa­ți­ul eve­i­men­tu­lui, prin folo­si­rea unor echi­pa­men­te non-con­tact. Nu va fi per­mis acce­sul per­soa­ne­lor care înre­gis­trea­ză o tem­pe­ra­tu­ră mai mare de 37,3 gra­de Cel­si­us; În cazul în care par­ti­ci­pan­ții pre­zin­tă simp­to­ma­to­lo­gie de infec­ție res­pi­ra­to­rie (tuse, stră­nut, febră etc.), nu li se va per­mi­te acce­sul;

· Par­ti­ci­pan­ții vor res­pec­ta măsu­ri­le de dis­tan­ța­re soci­a­lă de mini­mum 1,5 m față de cele­la­te per­soa­ne, pre­cum și mar­ca­je­le efec­tu­a­te de către orga­ni­za­tor;

·  Par­ti­ci­pan­ții au obli­ga­ția de a‑și dez­in­fec­ta mâi­ni­le la intra­re cu dez­in­fec­tant avi­zat, pus la dis­po­zi­ție de orga­ni­za­tor.

Des­pre Kau­fland Româ­nia

Kau­fland se numă­ră prin­tre cele mai mari com­pa­nii de reta­il din Euro­pa, cu 1.300 de maga­zi­ne în 8 țări, 132.000 de anga­jați și o rețea de 133 de maga­zi­ne în Româ­nia. Asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții eco­lo­gi­ce și soci­a­le este un aspect esen­ți­al al poli­ti­cii cor­po­ra­ti­ve Kau­fland. Cre­zul com­pa­niei con­stă în ide­ea că lumea poa­te fi un loc mai bun prin impli­ca­rea fie­că­ru­ia, de ace­ea, în 2018, Kau­fland a dezvol­tat plat­for­ma „Impli­ca­rea face dife­ren­ța”, sub umbre­la căre­ia sunt comu­ni­ca­te toa­te acțiu­ni­le de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă. Cea mai mare par­te a pro­iec­te­lor CSR ale com­pa­niei sunt des­fă­șu­ra­te în par­te­ne­ri­at cu aso­ci­a­ții non­gu­ver­na­men­ta­le regio­na­le sau națio­na­le și urmă­resc imple­men­ta­rea de pro­gra­me soci­a­le com­ple­xe ce se adre­sea­ză unor gru­puri mari de bene­fi­ci­ari. Pen­tru mai mul­te deta­lii vizi­tați www.kaufland.ro.

Kau­fland anga­jea­ză per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți la nivel națio­nal. Cei inte­re­sați pot apli­ca onli­ne, pe cariere.kaufland.ro — unde este dis­po­ni­bi­lă lis­ta pos­tu­ri­lor vacan­te, prin e‑mail la [email protected] sau la numă­rul de tele­fon 021.9132.


Man­ga­lia News, 16.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply