Moment muzical cu Fanfara, la Olimp — Amfiteatru — Belvedere — Panoramic [VIDEO]

0
595

Mire­la Doga­ru: De Ziua Mari­nei, fes­ti­vi­tă­ți­le pe care ne-am obis­nu­it sa le vedem in fie­ca­re an, la Man­ga­lia și Con­stan­ța, au lip­sit. La Pho­e­ni­cia Blue View din Olimp s‑a mar­cat acest eve­ni­ment prin mai mul­te acti­vi­tăți cul­tu­ra­le. A can­tat Maria Dra­go­mi­ro­iu, iar sea­ra, Miss Lito­ral, pe sce­na pre­gă­ti­tă la fân­tâ­na arte­zi­a­nă. Târ­gul hand­ma­de va asteap­ta cu pro­du­se uni­cat.

Moment muzi­cal cu Fan­fa­ra, la Olimp — Amfi­tea­tru — Bel­ve­de­re — Pano­ra­mic:

Comen­ta­rii:

Ghe­or­ghe Cor­nea­nu: Sunt mân­dru și tot­o­da­tă foar­te bucu­ros să văd că par­do­sea­la de dale din beton armat B 750, din nisip de Sin­do­mi­nic, care împre­j­mu­ieș­te fân­tâ­na arte­zi­a­nă, ope­ra sub­sem­na­tu­lui, pe când lucram la SC CARP CONSTRUCT SA Nept­un, ca șef de Pro­duc­ție Secun­da­ră, au rezis­tat cu bine 30 de ani și noul pro­pri­e­tar al Com­ple­xu­lui Bel­ve­de­re-Amfi­tea­tru-Pano­ra­mic, nu le‑a demo­lat, ceea ce înseam­nă că aces­te dale nu s‑au degra­dat și de asta sunt sigur că aceas­tă par­do­sea­lă va mai rezis­ta și de acum înco­lo, încă mulți ani!

Cis­ma­su Danie­la: Inte­re­sant e cum a ajuns fan­fa­ra mili­ta­ra la Olimp, dar nu pe fale­za din Man­ga­lia…

Moca­nu Dumi­tru: Așa a fost în 2019, iar în 2020, pau­ză!

Mari­e­ta Mar­da­re: Dom­nul Moca­nu, toti regre­tăm Ziua Mari­nei… Din paca­te, e pan­de­mie, la nivel glo­bal. Tre­bu­ie sa res­pec­tam ceea ce spun spe­cia­lis­tii. Impor­tant e sa ne pro­te­jam, sa pur­tam mas­ca, ne sal­vea­za via­ta, dis­tan­ta­re fizi­ca… Zile ale Mari­nei vor mai fi.


Man­ga­lia News, 21.08.2020. (sur­sa: Mire­la Doga­ru, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply