MOL România și Fundația Pentru Comunitate acordă 560.000 lei finanțare, pentru 607 de tineri sportivi și artiști

0
166

MOL Româ­nia și Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te au anun­țat rezul­ta­te­le celei de‑a 15‑a edi­ții a Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor.

În urma juri­ză­rii de spe­cia­li­ta­te, 607 de tineri spor­tivi și artiști obțin finan­ța­re în valoa­re tota­lă de 560.000 de lei.

În cadrul celor 15 edi­ții ale pro­gra­mu­lui, între anii 2006–2020, au fost acor­da­te finan­țări în valoa­re de pes­te 4.900.000 de lei, pen­tru 2.765 de tineri talen­tați.

MOL Româ­nia și Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te au anun­țat rezul­ta­te­le con­cur­su­lui de pro­iec­te din cadrul edi­ți­ei a 15‑a a Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor. Prin inter­me­di­ul aces­tui pro­gram, 203 pro­iec­te și 607 tineri talen­tați din dome­ni­ul arte­lor și al spor­tu­lui vor bene­fi­cia de un fond total de 560.000 lei. De la pri­ma edi­ție orga­ni­za­tă în 2006, 2.765 de tineri au fost sus­ți­nuți pe par­cur­sul celor 15 edi­ții ale pro­gra­mu­lui.

Mai mult de jumă­ta­te din pro­iec­te­le sus­ți­nu­te în acest an obțin finan­ța­re pen­tru pri­ma dată: 54 de pro­iec­te din cele 108 la cate­go­ria sport și 32 de pro­iec­te din cele 56 la cate­go­ria arte. 39 de pro­iec­te au obți­nut finan­ța­re la cate­go­ria de vâr­stă de pes­te 18 ani – unde au fost invi­tați bene­fi­ci­a­rii edi­ți­i­lor ante­ri­oa­re ale Pro­gra­mu­lui, care au împli­nit vâr­sta majo­ra­tu­lui.

Talen­tul și per­for­man­ța sunt valori esen­ți­a­le pen­tru dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ții. Sun­tem impli­cați de 15 ani și sus­ți­nem for­ma­rea tine­ri­lor spor­tivi și artiști cu poten­ți­al prin­tr-un pro­gram sta­bil și con­stant des­fă­șu­rat în par­te­ne­ri­at cu jurii de spe­cia­li­ta­te și per­so­na­li­tăți recu­nos­cu­te din dome­nii rele­van­te. Abi­li­tă­ți­le excep­țio­na­le ale tine­ri­lor și anga­ja­men­tul pro­fe­so­ri­lor pre­gă­ti­tori și al antre­no­ri­lor ne con­ving la fie­ca­re edi­ție a Pro­gra­mu­lui că aceas­tă for­mă de impli­ca­re și de finan­ța­re con­sec­ven­tă este bine­ve­ni­tă și uti­lă”, a decla­rat Came­lia Ene, Coun­try Chairman&CEO MOL Româ­nia.

Majo­ri­ta­tea bene­fi­ci­a­ri­lor aces­tei edi­ții a Pro­gra­mu­lui sunt cunos­cuți pe plan națio­nal și inter­națio­nal dato­ri­tă rezul­ta­te­lor deo­se­bi­te: pia­ni­știi Cad­miel Boțac, Ilisz Domi­nik, Sîn­zia­na Mir­cea, Sti­er Ale­xa, Szőcs Botond, Maria Vorop­ciuc, artiș­tii de vioa­ră Ște­fan Apro­du, Măli­na Cio­ba­nu, Mir­cea Dumi­tres­cu, Miha­e­la Mitro­fan, vio­lon­ce­liș­tii Dávid Kac­só Soma, Zir­bo Cor­ne­li­us, artiș­tii plas­tici Ada Cion­tu, Ken­te­l­ki Gábor, Andrei Pen­na­zio, scri­me­rii Emi­lia Cor­bu, Adri­an Dabi­ja, Andrei Păș­tin, Ama­lia Tătă­ran, îno­tă­to­rii Andrei Anghel, Bian­ca Cos­tea, Fán­gli Hen­ri­et­ta, Hus­zár Ingrid, Daniel Mar­tin, David Popo­vici, șahiș­tii Kiss Abi­gél, Filip Magold, Miru­na Lehaci, Matei Vîl­cu, jucă­to­rii de tenis de masă Adi­na Dia­co­nu, Andre­ea Dra­go­man, Rareș Șipoș, tri­a­tlo­niș­tii Ște­fan Simion, Tămîr­jan Róbert, Zöl­di Tamás, judo­ka Dia­na Argint, Balo­gh Han­na, Deni­sa Șer­ban.

La edi­ția din acest an a Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor au fost înscri­se 523 de pro­iec­te, prin care 1.258 de tineri spor­tivi și artiști au soli­ci­tat finan­ța­re în valoa­re tota­lă de pes­te 3.500.000 de lei. Alo­ca­rea fon­du­lui de 560.000 lei s‑a făcut în urma selec­ți­ei rea­li­za­te de către juri­i­le spe­cia­li­za­te din sport și artă, fiind decla­ra­te câști­gă­toa­re 203 de pro­iec­te prin care obțin finan­ța­re 607 de tineri talen­tați. Cele 108 de pro­iec­te de sport sunt sus­ți­nu­te cu suma tota­lă de 220.000 lei, cele 56 de arte cu 200.000 lei, iar cele 39 de pro­iec­te din cate­go­ria de vâr­stă de pes­te 18 ani cu 140.000 de lei.

Pro­gra­mul, care func­țio­nea­ză cu reguli sim­ple și bine for­ma­te pe par­cur­sul celor 15 ani de exis­ten­ță, ofe­ră tine­ri­lor talen­tați finan­ța­re pen­tru acti­vi­ta­tea lor și îi înva­ță moda­li­ta­tea de acce­sa­re a sur­se­lor exis­ten­te în spri­ji­nul lor. Pen­tru faci­li­ta­rea pro­ce­su­lui de înscri­e­re în pro­gram, în ulti­mii doi ani, pro­iec­te­le au fost depu­se onli­ne cu spri­ji­nul și con­sul­tan­ța per­ma­nen­tă ale orga­ni­za­to­ri­lor. În peri­oa­da urmă­toa­re, întoc­mim docu­men­te­le pen­tru înche­ie­rea con­trac­te­lor de spon­so­ri­za­re și tot­o­da­tă ne gân­dim și la edi­ția a 16‑a. Reco­man­dăm celor inte­re­sați să pre­gă­teas­că din timp pro­iec­te­le pe care doresc să le depu­nă în mai-iunie anul vii­tor, deo­a­re­ce soli­ci­tă­ri­le de finan­ța­re bine fun­damen­ta­te și expli­ca­te au șanse mai mari de reu­și­tă”, a decla­rat András Imre, direc­to­rul exe­cu­tiv al Fun­da­ți­ei Pen­tru Comu­ni­ta­te.

Pro­gra­mul ofe­ră spri­jin finan­ci­ar copi­i­lor și tine­ri­lor talen­tați care au obți­nut rezul­ta­te foar­te bune la con­cur­suri națio­na­le și inter­națio­na­le în dome­ni­ul spor­tiv sau artis­tic și au nevo­ie de spri­jin mate­ri­al pen­tru dezvol­ta­rea și con­ti­nu­a­rea cari­e­rei.

Lis­te­le pro­iec­te­lor finan­ța­te par­ți­al sau inte­gral sunt publi­ca­te pe www.molromania.ro și www.pentrucomunitate.ro

Des­pre pro­gram:

În cadrul Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor, un soli­ci­tant poa­te să obți­nă finan­ța­re în valoa­re maxi­mă de 10.000 lei pen­tru a aco­peri chel­tu­ie­li­le de trans­port lega­te de acti­vi­ta­tea sa spor­ti­vă sau artis­ti­că sau pen­tru a achi­zi­țio­na echi­pa­men­te și mate­ri­a­le. Din finan­ța­rea tota­lă a edi­ți­ei a 15‑a, 220.000 lei sunt des­ti­nați spor­tu­lui, 200.000 lei dome­ni­u­lui arte­lor și 140.000 lei pen­tru cate­go­ria de vâr­stă de pes­te 18 ani, în cadrul căre­ia pot soli­ci­ta spri­jin acei tineri care au bene­fi­ci­at deja de spon­so­ri­zări în ulti­mii ani și au depă­șit vâr­sta majo­ra­tu­lui.

În cei 15 ani de exis­ten­ță a Pro­gra­mu­lui, au fost acor­da­te finan­țări în valoa­re de pes­te 4.900.000 lei, pen­tru 2.765 de tineri spor­tivi și artiști, o par­te din­tre ei obținând finan­ța­re de mai mul­te ori în cadrul celor 2.222 de pro­iec­te câști­gă­toa­re, sus­ți­nu­te în acești ani.

Mem­brii juri­u­lui de artă:

Már­kos Albert, vio­lo­nist, con­cert-maes­trul Filar­mo­ni­cii Transil­va­nia din Cluj, pre­șe­din­te­le juri­u­lui, Miri­am Cui­bus, actri­ță a Tea­tru­lui Națio­nal Cluj, lec­tor al Facul­tă­ții de Tea­tru și TV din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Babeș-Bolyai, Timo­tei Nădă­șan, gra­fi­cian, direc­tor al revis­tei de artă con­tem­po­ra­nă IDEA, Neli­da Nedel­cuț, pro­fe­sor uni­ver­si­tar, pro­rec­tor al Aca­de­mi­ei de Muzi­că „Ghe­or­ghe Dima” din Cluj, Eri­ch Türk, orga­nist, lec­tor al Aca­de­mi­ei de Muzi­că „Ghe­or­ghe Dima” din Cluj.

Mem­brii juri­u­lui de sport:

Vio­le­ta Beclea Szé­ke­ly, cam­pi­oa­nă euro­pea­nă, vice­cam­pi­oa­nă olim­pi­că la atle­tism, direc­tor al depar­ta­men­tu­lui de mar­ke­ting și comu­ni­ca­re din cadrul Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român, pre­șe­din­te­le juri­u­lui, Vio­rel Bitang, fost pre­șe­din­te al Cole­gi­u­lui Cen­tral al Antre­no­ri­lor de înot, mem­bru în Sena­tul Uni­ver­si­tă­ții Aurel Vlai­cu din Arad, Lau­ra Câr­les­cu Badea, cam­pi­oa­nă olim­pi­că și mondi­a­lă la scri­mă, Nar­ci­sa Lecu­șa­nu, mem­bru exe­cu­tiv în cadrul Fede­ra­ți­ei Inter­națio­na­le de Han­d­bal, Mari­an Ursescu, jur­na­list, Gaze­ta Spor­tu­ri­lor.

Des­pre MOL Româ­nia

MOL Româ­nia este o sub­si­di­a­ră a MOL Gro­up și una din­tre cele mai impor­tan­te com­pa­nii petro­li­e­re din Româ­nia, cu o pre­zen­ță de 25 ani pe pia­ța autoh­to­nă. MOL Româ­nia are un por­to­fo­liu extins de pro­du­se și ser­vi­cii în dome­ni­ul comer­țu­lui de car­bu­ranți, lubri­fi­anți, pro­du­se petro­chi­mi­ce și bitum. În pre­zent, com­pa­nia deți­ne un număr de 232 sta­ții de ser­vi­cii, 2 depo­zi­te de car­bu­ranți, la Giur­giu și Tilea­gd și un ter­mi­nal LPG la Tilea­gd. MOL Româ­nia are sedi­ul soci­al la Cluj-Napo­ca, sedi­ul de busi­ne­ss la Bucu­rești, un sediu admi­nis­tra­tiv la Arad și un număr de apro­xi­ma­tiv 250 de anga­jați pro­prii. MOL Româ­nia a fost pri­ma com­pa­nie petro­li­e­ră care a imple­men­tat un pro­gram de loia­li­ta­te, MOL Mul­ti­Bo­nus, recom­pen­sat de 2 ori cu locul I pen­tru cali­ta­te în cla­sa­men­tul pro­gra­me­lor de loia­li­ta­te din Româ­nia în cadrul cer­ce­tă­rii de pia­ță QUDAL. Înce­pând cu anul 2017, MOL Româ­nia este par­te a pro­iec­tu­lui NEXT‑E care vizea­ză insta­la­rea a 40 de sta­ții de încăr­ca­re pen­tru auto­ve­hi­cu­le elec­tri­ce. MOL Româ­nia este un mem­bru activ al comu­ni­tă­ți­lor în care ope­rea­ză, printr‑o plat­for­mă extin­să de pro­gra­me soci­a­le pre­cum Pre­mi­ul Men­tor, Pro­gram pen­tru Sănă­ta­tea Copi­i­lor sau Per­mis pen­tru Vii­tor.

Des­pre Gru­pul MOL

Gru­pul MOL este o com­pa­nie de petrol și gaze inter­națio­na­lă inte­gra­tă și inde­pen­den­tă, cu sedi­ul cen­tral în Buda­pes­ta, Unga­ria. Are ope­ra­țiuni în pes­te 40 de țări, o for­ță de lucru dina­mi­că for­ma­tă din 25.000 de anga­jați în întrea­ga lume și pes­te 100 de ani de expe­rien­ță în indus­trie. Acti­vi­tă­ți­le de explo­ra­re și pro­duc­ție ale Gru­pu­lui MOL sunt sus­ți­nu­te de o expe­rien­ță de pes­te 75 de ani în dome­ni­ul hidro­car­bu­ri­lor. În pre­zent, acti­vi­tă­ți­le de pro­duc­ție se des­fă­șoa­ră în 9 țări, iar cele de explo­ra­re în 13 țări. Gru­pul MOL con­tro­lea­ză trei rafi­nă­rii și două uni­tăți petro­chi­mi­ce la nive­lul mana­ge­men­tu­lui inte­grat al lan­țu­lui de apro­vi­zio­na­re în Unga­ria, Slo­va­cia și Croa­ția. Com­pa­nia are, de ase­me­nea, o rețea de 1.933  de sta­ții de ser­vi­cii în 10 țări din Euro­pa Cen­tra­lă și de Est, din­tre care 232 în Roma­nia.

Des­pre Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te

Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te este o orga­ni­za­ție non­pro­fit înfi­in­ța­tă la Cluj în 2008, cu sco­pul de a spri­jini talen­tul, cunoaș­te­rea, soli­da­ri­ta­tea, valo­ri­le comu­ni­ta­re, ast­fel încât lumea noas­tră să devi­nă mai pri­e­te­noa­să. Pen­tru rea­li­za­rea sco­pu­ri­lor anun­ța­te, Fun­da­ția spri­ji­nă acti­vi­tăți în dome­ni­ul cul­tu­ral, edu­ca­tiv, soci­al, comu­ni­tar, spor­tiv și de recrea­ție. Spri­ji­nă, de ase­me­nea, copii și tineri în sufe­rin­ță, pre­cum și ace­le orga­ni­za­ții care se ocu­pă de însă­nă­to­și­rea și rea­bi­li­ta­rea lor.


Man­ga­lia News, 24.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply